Digitalno obrazovanje

1. ORGANIZOVANJE I ODRŽAVANJE NASTAVNOG PROCESA

Panevropski univerzitet APEIRON obavlja obrazovni proces kao sintezu i kombinaciju klasičnih obrazovnih formi inoviranih u obliku interaktivne nastave i savremenih obrazovnih formi digitalnog obrazovanja nove generacije, tehnološki snažno podržanih informaciono-komunikacionim IKT tehnologijama.

Na ustanovi se realizuje integrisani mješoviti model učenja (blended learning) koji pretpostavlja sintezu kontaktne nastave, digitalne online nastave, obrazovanja na daljinu i mobilnog obrazovanja, odnosno. sintezu različitih oblika isporuke nastavnih sadržaja, različitih nastavnih metoda poučavanja i obrazovnih stilova u okviru kojih se preferiraju problemsko učenje (problem-based learning), učenje bazirano na projektima (project based-learning), simbiotsko učenje (symbiotic learning) i istraživački, odnosno, praktični rad.

Tipovi nastave implementirani na Panevropskom univerzitetu “APEIRON”:

1.1. Kontaktna nastava

(nastava sa predavanjima uživo uz fizičko prisustvo nastavnika i studenata)

1.2. Digitalna online nastava

Dio predavanja uživo koja se dešavaju u vidu klasične nastave uz fizičko prisustvo nastavnika i studenata emituju se paralelno putem online internet projekcije u Microsoft Teams sistemu univerziteta na odgovarajućem kanalu kojem pripada predmet (ovaj vid nastave organizuje se za predmete u kojima je planirano prisustvo više od 50 studenata).
Time se uvodi prostorno-asinhroni model digitalnog nastavnog procesa, kao dodatni vid podrške kategoriji studenata koji nisu u mogućnosti, zbog čitavog niza razloga, da neposredno iz učionice konzumiraju nastavni proces.
Načini izvođenja digitalne online nastave:

 1. emitovanje kontaktne nastave iz učionice ili drugog nastavnog prostora;
 2. emitovanje beskontaktne nastave iz učionice, kabineta ili drugog ugovorenog prostora.

1.3. Digitalna nastava u sistemu obrazovanja na daljinu

(puni prostorno-vremenski asinhroni model digitalnog obrazovanja, sve nastavno-programske aktivnosti su snimljene, nastava je podržana softverskim interakcijama u LMS sistemu, nastava je podržana multimedijalnim prezentacijama i drugim izvorima za učenje, ograničeni dijalog sistem interaktivne nastave je podržan digitalnim online konsultacijama)

Snimci svih predavanja i ostalih pedagoških aktivnosti i dešavanja u klasičnoj nastavi za sve predmete nalaze se u univerzitetskom Microsoft Teams sistemu, najkasnije dva dana od dana izvođenja tih predavanja. Snimci se postavljaju na odgovarajućem kanalu kojem pripada predmet. Studenti će moći neograničeno da odgledaju predavanja u bilo koje vrijeme pristupom Microsoft Teams sistemu univerziteta.

Time se uvodi puni prostorno-vremenski asinhroni model digitalnog obrazovanja, kao dopunski vid podrške studentima koji nisu bili u mogućnosti da konzumiraju nastavni proces.

Studentima su takođe na raspolaganju obrađeni snimci svih predavanja za određeni predmet iz poslednje tri školske godine (Learning Cubes 4.0. – univerzitetska softver platforma sistema učenja na daljinu) te snimak kompletnih tekućih predavanja svakog predmeta pojedinog studijskog programa.

Materijalna podrška digitalnom obrazovanju

Sve učionice na Panevropskom univerzitetu, kako u sjedištu, tako i u licenciranim odjeljenjima univerziteta, digitalizovane su i opremljene multimedijalnom opremom za akviziciju digitalnih sadržaja te sa profesionalnom telekonferencijskom, odnosno, telekomunikacionom opremom, što omogućava primjenu najsavremenijih metoda izvođenja nastavnog procesa učenja na daljinu. Laboratorija za informaciono-komunikacione tehnologije posebno je opremljena za razvoj i održavanje Internet servisa koji su uvedeni na Univerzitetu, te za razvoj multimedijalnih aplikacija i informaciono-bezbjednosnog sistema.

Na Panevropskom Univerzitetu je uveden integralni univerzitetski informacioni sistem te informacioni sistem podrške obrazovanju na daljinu.

2. KONSULTACIJE

2.1. Održavanje konsultacija uživo

Na kraju završenog ciklusa predavanja organizuje se obavezno za sve predmete i module jedan blok konsultacija uživo u okviru zadnjeg termina predavanja koji je i predviđen za održavanje konsultacija i za pripreme za polaganje ispita.

2.2. Održavanje online konsultacija

Obavezne online konsultacije se organizuju prije svakog ispitnog roka. Obavezne online konsultacije se obavljaju prema publikovanom rasporedu po pravilu u jednom nastavnom bloku u okviru sedmice koja prethodi sedmici ispitnih termina.

Pored predispitnih online konsultacija studenti takođe imaju pravo i na kontinuirane online konsultacije sa nastavnim osobljem.

Online konsultacije se vrše po pravilu putem pisane ili elektronske pošte, putem ostalih telekomunikacionih i programskih alata u okviru aplikacije MS Teams (objave, ćaskanje/poruke, obavještenja, sastanci, kolaborativni rad), zatim putem Microsoft Mail servisa koji je uspostavljen na univerzitetu i telefonskim putem.

Kontinuirane konsultacije koje se obavljaju u pisanom obliku publikuje nastavnik na upite studenata postavljene putem mail poruka ili tekstualnih poruka na kanalu predmeta. Odgovori nastavnika jednom studentu postupni su svim ostalim studentima iz grupe.

Plan održavanja konsultacija publikuje se na oglasnoj tabli fakulteta i na WEB stranici univerziteta.

Detaljnije instrukcije vezane za pridruživanje i korištenje Microsoft Mail servisa i MS Teams alata su publikovane na WEB stranici univerziteta u okviru posebnog uputstva pod nazivom “Microsoft Teams za obrazovanje - Vodič za brzi početak za studente”. U vezi korištenja digitalnih servisa na Panevropskom univerzitetu studenti prve godine studija prolaze posebnu obuku u okviru kursa pod nazivom “Orjentacija na studiju” koji se u pravilu organizuje na početku akademske godine.

Svi predmeti su kao informacioni kanali već otvoreni u sistemu MS Teamsa u okviru grupa koje čine fakulteti odn. organizacione jedinice univerziteta. Logiranje (prijava) u sistem Microsoft Teams servisa vrši se neposredno sa WEB stranice univerziteta. Za logiranje je neophodno poznavanje vlastitog korisničkog imena i pristupne lozinke koji su prethodno otvoreni od strane službe za sve nastavnike i sve studente.

3. SISTEM UČENJA NA DALJINU - LEARNING CUBES 4.0.

Sva predavanja, ispiti i sve ostale nastavne aktivnosti, uključujući i nastavne aktivnosti koje se izvode u kabinetima, klinikama ili na terenu (kao npr. aktivnosti u sportskim naukama) snimaju se, zatim se digitalno obrađuju u Laboratoriji za informacio-komunikacione tehnologije i na kraju se optimizuju za distribuciju u sistemu učenja na daljinu i za kontrolne funkcije.

Da bi obezbjedio udžbeničku podršku sistemu učenja na daljinu Univerzitet „APEIRON“ je kao licencirani izdavač, putem mreže ugovora o zaštiti autorskih prava kroz vlastita izdanja, obezbjedio sve udžbenike, prezentacije i ostale pisane izvore u elektronskom obliku i publikovao ih kako u pisanom obliku tako i u elektronskom obliku WEB izdanja.

Svakom studentu putem sistema učenja na daljinu Learning Cubes 4.0. dostupni su:

 • video snimci svih održanih predavanja, te snimci vježbi i ostalih nastavnih aktivnosti za svaki pojedinačni predmet uključujući i prezentacije koje su korištene prilikom nastavnih aktivnosti u jedinstvenoj vremenskoj liniji;
 • audio snimci, odnosno, audio izvodi iz snimljenih predavanja;
 • udžbenici u hipertekstualnom elektronskom obliku i PDF formatu;
 • u elektronskom obliku dostupni su i svi ostali pisani izvori koji se koriste u obradi predmeta;
 • elektronske prezentacije svih nastavnih sadržaja;
 • audio verzije pojedinih udžbenika;
 • video-klipovi, animacije, serije fotografija i slajdova u elektronskom obliku koji se koriste kao dopunska obrazovna sredstva;
 • pristup licenciranim bazama podataka, naučnoj periodici te pristup licenciranim bazama znanja na koja je Panevropski univerzitet pretplaćen;

Svim studentima Panevropskog univerziteta “APEIRON“ obezbijeđen je puni pristup sistemu učenja na daljinu. Svaki student dobija korisničke podatke za pristup multimedijalnim sadržajima njemu pripadajućih predmeta.

Materijali unutar sistema su logično organizovani što korisnicima omogućava lako korišćenje i zadovoljstvo u radu. Learning Cubes 4.0 Sistem učenja na daljinu studentima smanjuje putne troškove, rješava dostupnost udžbenicima i prezentacijama, te daje fleksibilnost učenja u svakom pogledu.

Learning Cubes 4.0 sistem učenja na daljinu predstavlja nadogradnju nastave u učionici, bila to klasična nastava ili nastava potpomognuta ICT-om i računarskom multimedijom, s ciljem obogaćivanja znanja na nov i zanimljiv način, dajući mogućnost potpune kontrole upravljanja multimedijalnim sadržajima publikovanim unutar sistema učenja na daljinu.

U sistemu učenja na daljinu objavljeno je oko 10000 sati video-materijala snimljenih nastavnih aktivnosti!

Office 365

Studenti, nastavnici i administrativno osoblje mogu da koriste sve aplikacije iz Microsoft Office 365 paketa čime je omogućeno besplatno korišćenje Microsoft e-maila servisa, uređivanje i pohrana dokumenata na mreži, mogućnost održavanja web-konferencija i dijeljenja dokumenata, što je dodatno intenziviralo komunikaciju i povećalo produktivnost akademskog procesa.

Office 365 paket uključuje:

 1. Outlook - studentska mejl adresa sa dodatnim pogodnostima
 2. Office aplikacije (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
 3. Web servisi (OneDrive, Teams, SharePoint i mnogi drugi)
 4. Skype za biznis
 5. Cloud servisi
 6. Microsoft Teams

Outlook

Outlook predstavlja servis za slanje mejlova i sastavni je dio Office 365 paketa koju nudi kompanija Microsoft, organizaciju zadataka, kalendar i organizacija kontakta. Outlook predstavlja paket koji uključuje Outlook mejl, Outlook kalendar, Outlook ljudi i Outlook zadaci. Univerzitet ima dugogodičnju saradnju sa kompanije Microsoft i iz tog razloga studenti od univerziteta dobijaju studentski mejl pomoću kojeg imaju dodatne pogodnosti na internetu. Veliki broj servisa nudi besplatne usluge studentima.

Office aplikacije

Pretplata Microsofta koju univerzitet besplatno nudi studentima uključuje paket Office aplikacija (Word, Excel, PowerPoint i OneNote). Ovaj paket je dostupan studentima na web aplikaciji, a studenti takođe imaju mogućnost preuzimanja tih aplikacija za Windows operativni sistem za 5 različitih uređaja.

Cloud servisi

Office 365 uključuje servise koji su hostovani na Microsoftovom serveru (oblaku). Neki od tih servisa uključuju i OneDrive od 1TB (terabajt) za skladištenje podataka, SharePoint aplikacija koja omogućava dijeljenje fajlova između kontakta.

Microsoft Teams

MS Teams je Microsoft servis za naprednu on-line komunikaciju. Omogućava održavanje interaktivnih video sesija, dijeljenje dokumenata, snimanje događaja ili bilo koju drugu interakciju. MS Teams je primarni sistem univerziteta “APEIRON” za izvođenje digitalne on-line nastave.

Akademski elektronski servisi

Studenti koriste sljedeće akademske elektronske servise koji su razvijeni u okviru integralnog informacionog sistema Panevropskog univerziteta:

■ Resursi sistema učenja na daljinu;
■ WEB-telekonferensing, e-konsultacije i online nastava;
■ Interaktivno i kolaborativno (grupno) “online” učenje;
■ Napredni oblici multimedijalne komunikacije studenata putem Apeiron WEB servisa;
■ E-biblioteka sa internet pristupom svim sadržajima elektronskih udžbenika i knjiga;
■ Pristup vodečim svjetskim bazama naučnih časopisa i e-knjiga;
■ Apeiron WEB-mail servis elektronske pošte;
■ Apeiron WEB oglasna tabla;
■ Univerzitetski FAQ servis;
■ Elektronske verzije obaveznih anketa koje se vode na Panevropskom univerzitetu;
■ Resursi univerzitetskog Centra za vođenje karijere;
■ Apeiron obrazovni internet TV kanal;
■ MS Teams servis za naprednu on-line komunikaciju. Omogućava održavanje interaktivnih video sesija, dijeljenje dokumenata, snimanje događaja ili bilo koju drugu interakciju;
■ Pristup većem broju drugih akademskih servisa koji su razvijeni u WEB- elektronskom obliku;

Studenti, nastavnici i administrativno osoblje mogu da koriste sve aplikacije iz Microsoft Office 365 paketa čime je omogućeno besplatno korišćenje Microsoft e-mail servisa, uređivanje i pohrana dokumenata na mreži, mogućnost održavanja web-konferencija i dijeljenja dokumenata, što je dodatno intenziviralo komunikaciju i povećalo produktivnost akademskog procesa.

ANTIPLAGIJARIZAM SERVIS je izuzetno značajan, jer je jedan od ključnih alata za očuvanje kvaliteta i autentičnosti pisanih radova. Njegova upotreba je propisana i obavezna za svo nastavno osoblje Univerziteta.

e-Biblioteka

Univerzitet je razvio web servis e-biblioteka sa internet pristupom svim sadržajima elektronskih udžbenika i knjiga.


Način pristupanja

E-biblioteci se može pristupiti preko web pretraživača uz korištenje podataka (korisničko ime i šifra) dobijenih na početku školske godine navedene u dokumentu pod nazivom "Pristupni podaci za korištenje akademskih elektronskih servisa Panevropskog univerziteta Apeiron" na sljedećem linku: Link


Sistem pretraživanja

Radi kao i sistem pretraživanja na google pretraživaču, također baza se može pretraživati prema sljedećim parametrima: vrijednost, šifra primjerka, autor, izdavač, mjesto izdavača, bibliotečka građa, naučna građa, Cobiss-ID, ključne riječi, predmetne odrednice, originalni jezik, originalni naslov...

Dostupni podaci

U bazi korisnik može da pronađe informacije o publikacijama: Naziv djela, autor i koautor, izdavačku kuću, godinu izdanja, broj stranica djela, štampariju, povez, podatke o recenzentima, skenirane dijelove publikacije (impresum, CIP katalogizacija, sadržaj, uvod ili predgovor, recenzije) ukoliko se radi o elektronskoj publikaciji dostupna je i publikacija u PDF formatu.

NOVOSTI