Naš menadžment

Direktor - Doc. dr Siniša Aleksić

ALEKSIĆ, Siniša, pravnik, docent (2. decembar 1955, Mrkonjić Grad). - U Banjoj Luci završio je osnovnu školu, Ekonomsku školu (1974) i Pravni fakultet (1980). Radio je u Tvornici gume "Sintetik" Banja Luka, gdje je bio i direktor sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova. Pravosudni ispit položio je u Beogradu 1990, a zatim se bavio advokaturom, bio zamjenik vojnog tužioca pri Vojnom tužilaštvu Banja Luka i predavač u Centru vojnih škola "Rajko Balać". Magistrirao je 2008. odbranom rada Ustavnost i zakonitost i vladavina prava u BiH, a doktorirao 2016. godine odbranom teze Ekonomska i socijalna prava i njihovo ostvarivanje i zaštita u Bosni i Hercegovini na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta "Apeiron", čiji je saosnivač i suvlasnik. (od 2003. godine direktor je Fakulteta poslovne ekonomije, a kasnije Panevropskog univerziteta "Apeiron". Na Fakultetu pravnih nauka bio je viši asistent na predmetu Ustavno pravo (2008-2016). U decembru 2016. godine izabran u zvanje docenta na užim načnim oblastima Ustavno pravo i Poslovno pravo i pravo privrednih društava. VAŽNIJI RADOVI: Medicinsko-ekološki značaj ishrane u sistemu kvaliteta životnog ambijenta (koautor), Istraživanje i razvoj 28-29, Kruševac 2008; Ekološka bezbednost u postmodernom ambijentu i odlučivanje u kriznim situacijama (koautor), UNITECH, Gabrovo 2008; Koordinacija stečajnih postupaka (koautor), Godišnjak Fakulteta pravnih nauka 6, Banja Luka 2016; Ustavni sud Bosne i Hercegovine (koautor), isto; Odgovornost države za štetu nastalu radom uprave (koautor), XIX međunarodni naučni skup "Naknada štete i osiguranje - savremeni izazovi", Beograd 2016, 72-87. ČLAN je uredništava časopisa JITA (Journal of Informational Technology and Applications), Quality Of Life, Sportske nauke i zdravlje, Godišnjaka Fakulteta pravnih nauka, "Economy and Market Communication Review - Časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije. ČLAN je odbora međunarodnih naučnostručnih konferencija: ITeO - Informacione tehnologije za e obrazovanje, EDASOL - međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu, Sportske nauke i zdravlje, Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog.


Pomoćnik direktora za ekonomiju i finansije - Ljubiša Tomić

LJUBIŠA Tomić, rođen je 1975. godine u Doboju. Matematičko-fizičko-računarsku Gimnaziju završio je u Doboju 1994. godine. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 2001. godine. Na Panevropskom univerzitetu upisan je na postdiplomske studije, uža naučna oblast Menadžment, sa fokusom studija iz oblasti projektnog menadžmenta. U periodu 1999-2000. godina radio je u Pro Credit banci u Banjaluci kao kreditni analizator. U preduzeću „ELING-INŽINJERING“ iz Teslića radio je kao komercijalista te na poslovima uvođenja sistema kvaliteta prema ISO standardima 9001:2000 (2001-2002. godina). U periodu 2002-2006. godina radio je u organizaciji Deutsche-Bosnisch-Herzegowinische-Gesellschaft kao kreditni analizator i kao član projektnog tima. Na Panevropskom univerzitetu „APEIRON“ radi od osnivanja ustanove kao pomoćnik direktora Univerziteta za ekonomiju i finansije i član je Upravnog odbora. Na ustanovi obavlja rukovodeće poslove iz domena strateškog upravljanja finansijama i marketingom. Takođe, aktivno učestvuje u aktivnostima iz domena upravljanja sistemom kvaliteta, strategijama razvoja, menadžment informacionog sistema ustanove, kao i u razvoju i implementaciji internih projekata ustanove. Uža specijalnost: finansijski menadžment, marketing menadžment, investicioni menadžment, projekt menadžment, finansijska analiza, utvrđivanje kreditnog boniteta i analiza kreditnog rizika, analiza tržišnog rizika, marketing strategije, biznis planovi, investicioni projekti.
Pomoćnik direktora za pravne poslove - Elveldina Tatarević

Elveldina Tatarević, dipl iur. je pomoćnik direktora za pravne poslove od 2022.godine. Izabrana je za generalnog sekretara Rektorske konferencije Republike Srpske na dvogodišnji mandat od oktobra 2022. godine. Osnovne studije završila je 2007. god. na Fakultetu pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta Vitez godine. Upisana je na Master studije Panevropskog univerziteta uža naučna oblast Upravno pravo sa fokusom na upravno – pravne aspekte osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju. U periodu od 2000 do 2006 godine radila je u organizaciji GESO (Gesellschaft für die Entwicklung Südosteuropa) kao koordinator za razvoj i realizaciju projekata i prevodilac na njemački jezik. Od 2006 godine angažovana je u oblasti visokog obrazovanja, najprije kao rukovodilac studentske i nastavne službe a od 2008 kao pomoćnik rektora za nastavu i studentska pitanja Sveučilišta/Univerziteta Vitez. U periodu od 2015 do 2022 godine radila je kao rukovodilac Centra za vođenje karijere i v.d. rukovodioca Centra za osiguranje kvaliteta na Panevropskom univerzitetu Apeiron. Stručno se usavršavala u oblasti osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju kao učesnik brojnih savjetovanja, radionica projekata i drugih oblika obuke. Na ustanovi obavlja pravne poslove koji se odnose na rad i razvoj Univerziteta, zakonsku usklađenost opštih i pojedinačnih akata Univerziteta, osiguranje sistema kvaliteta te zakonit rad stručnih službi Univerziteta. Kao pomoćnik direktora učestvuje u radu organa Univerziteta a od 2022 godine član je Upravnog odbora Univerziteta.