Master studije drugog ciklusa

Fakultet poslovne ekonomije

FPE

Preduzetnički menadžment

 • 🎓Akademsko zvanje: Master ekonomije - 300 ECTS
 • 🕐 Jednogodišnje i dvogodišnje master studije
Više informacija
FPE

Menadžment bankarstva, finansija i trgovine

 • 🎓 Akademsko zvanje: Master ekonomije - 300 ECTS
 • 🕐 Jednogodišnje i dvogodišnje master studije
Više informacija

Fakultet pravnih nauka

Fakultet informacionih tehnologija

FPE

Opšte-pravni studijski program

 • 🎓 Akademsko zvanje: Master prava - 300 ECTS
 • 🕐 Jednogodišnje i dvogodišnje master studije
Više informacija
FPE

Poslovna informatika - inženjering informacionih tehnologija

 • 🎓 Akademsko zvanje: Master računarstva i informatike - 300 ECTS
 • 🕐 Jednogodišnje i dvogodišnje master studije
Više informacija

Fakultet zdravstvenih nauka

FPE

Sestrinstvo

 • 🎓 Akademsko zvanje: Master zdravstvene njege - 300 ECTS
 • 🕐 Jednogodišnje i dvogodišnje master studije
Više informacija
FPE

Sanitarni inženjering

 • 🎓 Akademsko zvanje: Master sanitarnog inženjerstva - 300 ECTS
 • 🕐 Jednogodišnje i dvogodišnje master studije
Više informacija
FPE

Menadžment u zdravtsvu

 • 🎓 Akademsko zvanje: Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta zdravstvene zaštite - 300 ECTS
 • 🕐 Jednogodišnje i dvogodišnje master studije
Više informacija

Fakultet sportskih nauka

FPE

Sport u ciljanim grupama

 • 🎓 Akademsko zvanje: Master sporta - 300 ECTS
 • 🕐 Jednogodišnje master studije
Više informacija
FPE

Sportski menadžment

 • 🎓 Akademsko zvanje: Master sportskog menadžmenta - 300 ECTS
 • 🕐 Jednogodišnje i dvogodišnje master studije
Više informacija

Fakultet filoloških nauka

Saobraćajni fakultet

FPE

Ruski jezik

 • 🎓 Akademsko zvanje: Master ruskog jezika i književnosti - 300 ECTS
 • 🕐 Jednogodišnje master studije
Više informacija
SF

Saobraćaj i transport

 • 🎓 Akademsko zvanje: Master Saobraćaja - 300 ECTS
 • 🕐 Jednogodišnje i dvogodišnje master studije
Više informacija

Tip studija

Studije drugog ciklusa su individualne studije, dizajnirane po mjeri studenta, koje se izvode sistemom ličnog mentorstva, vođenjem instruktivne i konsultativne nastave i vježbi te organizovanjem naučno-istraživačkih projekata studenata.

Studije drugog ciklusa organizovane su u trajanju od:

 • Jedne godine, kao dvosemestralne studije, koje se vrednuju sa minimalno 60 ECTS kredit-bodova (za studente koji imaju završen četverogodišnji nivo prvog ciklusa studija sa ulaznim nivoom od 240 ECTS kredit-bodova)
 • Dvije godine, kao četverosemestralne studije, koje se vrednuju sa 120 ECTS kredit-bodova (za studente koji imaju završen trogodišnji nivo prvog ciklusa studija sa ulaznim nivoom od 180 ECTS kredit-bodova)

Tako da u zbiru sa prvim ciklusom ukupno akumulirani kredit-bodovi, nakon završenog studija drugog ciklusa, iznose 300 ECTS bodova.

Univerzitet obavlja studije drugog ciklusa kao kombinaciju dijalog sistema interaktivne nastave sa mentorskim vođenjem studenta.

Akademska zvanja

Student koji završi studije drugog ciklusa i stekne minimum 300 ECTS bodova, te izradi i odbrani završni rad, stiče zvanje "mastera" u odabranoj naučnoj oblasti, zavisno od zakonskih rješenja koja regulišu korištenje akademskih titula i sticanje naučnih i stručnih zvanja.


Pristup studiju drugog ciklusa

Na studij drugog ciklusa može se upisati lice koje ima završen studij prvog ciklusa u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju.

U zavisnosti od naučne oblasti studija prvog ciklusa, koji je kandidat završio, moguće su tri opcije prilikom upisa na studij drugog ciklusa:

 • Ukoliko je studij prvog ciklusa u oblasti matičnosti upisanog studija drugog ciklusa, kandidat se upisuje bez dodatnih pedagoških obaveza.
 • Ukoliko je studij prvog ciklusa djelimično matičan u naučnim oblastima matičnosti upisanog studija drugog ciklusa, kandidatu se određuje diferencijalni program kojim se nadoknađuju nedostajuće kompetencije. Sadržaj diferencijalnog programa određuje komisija za priznavanje ispita i vrednovanje studijskih programa. Diferencijalni program ne može da bude veći od 60 ECTS bodova.

Ukoliko studij prvog ciklusa nije matičan sa naučnim oblastima matičnosti upisanog studija drugog ciklusa, mogućnosti upisa kandidata zavise od specifičnosti osnovnog naučnog područja studijskog programa i to:

Nastavni plan i program

Plan i program završne godine master studija uzima u obzir i rezultate prethodnog formalnog obrazovanja koje je kandidat završio, ali i rezultate ostalih obrazovnih i saznajnih iskustava kandidata u okviru neformalnog obrazovanja koje je kandidat imao te praktičnih iskustava i saznanja, koja je stekao kroz svoje cjeloživotno radno i stvaralačko angažovanje.

Univerzitet ne organizuje prijemni ispit za upis, osim u slučaju ako se prijavi veći broj kandidata od predviđenog.

Plan i program završne godine studija drugog ciklusa razmatra i usvaja Nastavno-naučno vijeće fakulteta, posebno za svakog studenta.

Ukoliko se nastava iz personalnog plana i programa studenta izvodi i u okviru drugog studijskog programa, ili se izvodi u prvom ciklusu studija, ili se izvodi u izbornom programu usvojenom na Univerzitetu za tekuću školsku godinu, student se slobodno uključuje u rad interdisciplinarne studentske grupe. Student savladava ove predmete na naprednom nivou , o čemu se neposredno dogovara sa predmetnim profesorom, ostalim nastavnim osobljem i svojim mentorom.
Nastavni program drugog ciklusa studija obuhvata komponente obaveznog, izbornog, diferencijalnog i fakultativnog nastavnog programa, podijeljenog u teorijsko-metodološki obavezni blok i specijalističko-aplikativni izborni blok, istraživačko-akcionu programsku komponentu, te komponente specijalističkog, pristupnog i završnog rada.

Obavezni program obezbjeđuje sticanje opštih, generičkih kompetencija studenata na nivou drugog ciklusa, te specifičnih kompetencija vezanih za teorijsko-metodološka, naučno-stručna i opšte-stručna znanja bitna za razumijevanje sadržaja predmeta ili uže naučne oblasti.
Po osnovu obaveznog programa u prvoj godini studija drugog ciklusa student ne može da ostvari manje od 40 ECTS, odnosno, više od 50 ECTS. U drugoj godini student ne može da ostvari manje od 15 ECTS, odnosno, više od 20 ECTS bodova.

Izborni program obezbjeđuje sticanje dodatnih stručno-aplikativnih i specijalističkih kompetencija studenata u oblasti studija drugog ciklusa i u okruženju teme specijalističkog i završnog (master/magistarskog) rada.
Po osnovu izbornog programa u prvoj godini studija drugog ciklusa studnet ne može da ostvari manje od 5 ECTS, odnosno više od 10 ECTS bodova. U drugoj godini student ne može da ostvari manje od 15 ECTS, odnosno više od 20 ECTS bodova.

Diferencijalnim programom student stiče nedostajuće ulazne kompetencije za studij drugog ciklusa, ukoliko ima završen studij prvog ciklusa koji obezbjeđuje djelimičnu matičnost na upisanom programu. Diferencijalni program zamjenjuje djelimično ili u cjelosti izborni program studija drugog ciklusa ukoliko je manji ili jednak broju ECTS bodova izbornog programa. Ukoliko je diferencijalni program prema komisijskom vrednovanju veći od izbornog programa, tada u cijelosti zamjenjuje izborni program, a razlika ECTS povećava ukupno planirani font ECTS bodova studija drugog ciklusa. Diferencijalni program ne može biti vrednovan sa više od 60 ECTS bodova. Ukoliko je diferencijalni program veći od 60 ECTS bodova, student se upućuje da upiše dodatnu godinu u studiju prvog ciklusa da bi moga da upiše studij drugog ciklusa.

Fakultativni program je namijenjen naprednim studentima koji namjeravaju da u dvogodišnjem studiju drugog ciklusa steknu i odgovarajuću specijalizaciju u režimu intenzivnog studija, ili za nastavak studija na drugim visokoškolskim ustanovama.
Fakultativni program ne može da bude vrednovan sa više od 30 ECTS bodova.

Istraživačko-akcioni program obuhvata aktivnosti vezane za istraživanja u okviru master rada/teze, što uključuje i istraživanje izvora, učešće studenata u drugim naučno-istraživačkim, odnosno, stručnim projektima, obranjene ili objavljene radove studenta, učešće na naučno-stručnim skupovima, radna, stručna, klinička i laboratorijska praksa te autorstvo u inovacijama i patentima.
Po osnovu studijskih aktivnosti u istraživačko-akcionom programu studija drugog ciklusa, student ne može da ostvari manje od 10 ECTS bodova, odnosno, više od 30 ECTS bodova, pri čemu je istraživanje u okviru master rada/teze obavezna studijska aktivnost.

Student je obavezan da izradi i odbrani završni (master) rad, koji se procjenjuje sa ne manje od 10 ECTS bodova i ne više od 15 ECTS bodova. U dvogodišnjem studiju drugog ciklusa student je obavezan da izradi i odbrani pristupni rad, koji se procjenjuje sa ne manje od 5 ECTS bodova i ne više od 10 ECTS bodova.

Struktura nastavnog programa studija drugog ciklusa podrazumijeva opcije dvogodišnjeg (četverosemestralnog) studija za studente koji su završili trogodišnji studij prvog ciklusa i stekli 180 ECTS kredit-bodova, odnosno, jendogodišnjeg studija drugog ciklusa u trajanju od dva do tri semestra za studente koji su završili četverogodišnji studij prvog ciklusa i stekli 240 ECTS kredit-bodova.

Kredit-bodovi

Kredit-bodovi norme za studij drugog ciklusa (300 ECTS bodova), akumuliraju se po osnovu:

 • kredit-bodova stečenih iz prethodnog studija uključujući i bodove dodjeljene za diplomski ili specijalistički rad
 • bodova dodjeljenih za aktivnosti studenta-kandidata u izbornog i akciono-istraživačkom programu, koji su izraz prepoznatljivog uloženog rada i koji su relevantni za sadržaj studija drugog ciklusa i usvojenu temu završnog rada
 • kredit-bodova stečenih tokom samih studija drugog ciklusa savladavnjem plana i programa studija, koji uključuje i planirani program istraživanja
 • kredit-bodova dodjeljenih za završni rad.

Vrednuju se i sljedeće van-nastavne aktivnosti studenta-kandidata master studija:

 • istraživanje i naučno-istraživačke aktivnosti, koje su vezane za izradu završnog rada
 • referati i koreferati na okruglim stolovima i tribinama
 • verifikovano učešće na seminarima, konferencijama, radionicama
 • učešće u radu na stručnim i naučno-istraživačkim projektima
 • certifikati i uvjerenja o položenim kursevima, čija je tema i sadržaj usko vezana za šire naučno područje studija
 • radovi publikovani u naučnim i stručnim časopisima i zbornicima, čija je tema i sadržaj usko vezana za šire naučno područje studija kandidata
 • inovacije i patenti koji su zvanično priznati.

Školarine

Školarina se normira posebno za svaku školsku godinu aktom Pravila o visini naknada i cijeni usluga

Školarina za jednogodišnje master studije na svim fakultetima iznosi 3500 KM, odnosno, 4500 KM na Fakultetu zdravstvenih nauka.

Školarina za dvogodišnje master studije na svim fakultetima iznosi 2980 KM za prvu godinu studija i 3500 KM za drugu godinu studija, odnosno, 3900 KM za prvu godinu studija i 4500 KM za drugu godinu studija na Fakultetu zdravstvenih nauka.

Studenti koji su pohađali najmanje dvije godine osnovnih akademskih studija prvog ciklusa (treću i četvrtu godinu) na Panevropskom univerzitetu, imaju 10% popust na školarinu za jednogodišnje studije drugog ciklusa.

Godišnja školarina se može plaćati u 10 rata.

Završni rad studenta

Pristupni rad u prvoj godini dvogodišnjeg studija drugog ciklusa:

Pristupni rad predstavlja samostali izraz stečenih znanja studenta u prethodnom studiju prvog ciklusa i tokom prve godine studija drugog ciklusa.
Student stiče pravo da uzme temu pristupnog rada nakon upisa prve godine studija drugog ciklusa.
Studentu je omogućeno da aktivno učestvuje u izboru teme svog pristupnog rada, tako što temu rada može da izabere sa unaprijed objavljene liste tema u okviru odabranog nastavnog predmeta, ili student može samostalno definisati i predložiti temu rada. Prijedlog teme i mentora student dostavlja odgovarajućem zahtjevu dekanatu fakulteta.
U slučaju da student samostalno definiše i predlaže temu, nephodno je da tema zadovolji kriterije relevantnosti za datu oblast, aktuelnosti, dostupnosti istraživačkih resursa, izvora i vremena za obradu.
Tema mora biti precizno definisana, ne smije biti uopštena ali ne smije biti ni preuska i pojedinačna, ne smije biti apstraktna, već konkretna i treba da sadrži aspekt praktične primjenjivosti.

Završni master rad u drugoj, odnosno, završnoj godini studija drugog ciklusa:

Studenti koji su upisali studij drugog ciklusa sa završenim četvorogodišnjim studijem prvog ciklusa i ulaznim nivoom od 240 ECTS kredit-bodova obavezni su da izrade i odbrane samo završni master rad.
Završni master rad predstavlja samostalni, stručni, kreativni i istraživački rad u kojem student domenstrira stečeno znanje i kompetencije tokom studija drugog ciklusa i sposobnost za istraživački rad. Završni master rad mora zadovoljiti opšte metodološke kriterije akademske pismenosti, standarde korektnog citiranja, zahtjeve minimalnog obima rada i standarde vezane za sadržaj rada u skladu sa Metodologijom izrade studentskih i završnih radova Panevropskog univerziteta i preporukama mentora.
Završni master rad predstavlja samostalni izraz znanja, sposobnosti, kreativnosti i kompetencija studenta stečenih tokom studija drugog ciklusa.

Zadatak mentora je:
 • Pomogne studentu-kandidatu master studija u izboru i definisanju teme završnog rada i analizi kredibiliteta teze
 • Zajedno sa kandidatom profiliše plan i program završne (druge) godine studija drugog ciklusa te da definiše pedagoške i didaktičke specifičnosti izbornog programa
 • Asistira kod organizacije i izvođenja studija
 • Koordinira sa nastavnim osobljem izbornog programa
 • Pruži pomoć kod metadološkog profilisanja obrade teme koja je prihvaćena za završni rad
 • Pruži pomoć u definisanju, organizaciji i izvođenju istraživanja, koja su predviđenja u okviru studija drugog ciklusa
 • Pruži pomoć kod izbora osnovne i pomoćne literature i u selekcionisanju i pronalaženju ostalih izvora potrebnih za uspješno završavanje rada
 • Obezbijedi koordinaciju sa komisijama koje su involvirane u raznim fazama studija
 • Vrši reviziju master rada po fazama i recenziju gotovog rada
 • Pripremi studenta-kandidata master studija za odbranu rada

Mentorski studij

Da bi se obezbjedila potrebna efikasnost i kredibilitet studija drugog ciklusa te da bi se profilisao nastavni plan i program završne godine studija, plan i program istraživačkog projekta master rada, kao i da bi se definisala i obrazložila teza završnog rada, student-kandidat master studija mora da obezbijedi mentora odmah pri upisu završne godine studija drugog ciklusa.
Prioritet u izboru mentora imaju nastavnici koje je predložio student, odnosno, odgovorni nastavnici za užu naučnu oblast u okviru koje se izrađuje završni rad.
Uz upisnu dokumentaciju završne godine studija drugog ciklusa student prilaže i Zahtjev za odobravanje teme i imenovanje mentora, u kojem se izjašnjava o vrsti i karakteru studija drugog ciklusa koji želi da studira, bira užu naučnu oblast svog obaveznog studijskog programa, koja je od značaja za profesionalni profil za koji se student opredijelio, navodi okvirni naziv i sadržaj teme završnog rada, predlaže mentora, predlaže izvore i sadržaj izbornog programa i kandiduje za priznavanje predmete iz studija drugog ciklusa koje je položio na drugim visokoškolskim ustanovama.

Uslov za upis završne godine dvogodišnjeg studija drugog ciklusa

Da bi student upisao drugu godinu studija u dvogodišnjem (četverosemestralnom) studiju drugog ciklusa mora ispuniti sve obaveze iz nastavog plana i programa predviđene za prvu godinu studija te da u studijskoj godini u koju je upisan ostvari 60 ECTS bodova.
Student može upisati drugu godinu studija i ako nije stekao cenzus od 60 ECTS kredit-bodova u skladu sa prelaznim odredbama Zakona o visokom obrazovanju kojima se u zakonom propisanom periodu dozvoljava prenos određenog broja predmeta u narednu godinu studija.
Student koji ne stekne uslov za upis druge godine studija obnavlja tekuću godinu i ima pravo da prati nastavu i polaže ispite iz naredne godine studija do broja bodova koje je ostvario u prethodnoj godini studija. Prethodno se utvrđuje lista predmeta koje student može slušati i polagati u narednoj godini studija, o čemu se vodi posebna evidencija. Podaci upisani u evidenciju predmeta iz naredne godine, koje je student položio u obnovljenoj godini, upisuju se u studentsku knjižicu i matičnu knjigu, nakon što student upiše godinu studija za koju je vođena evidencija.

Izvodi iz pravilnika studija drugog ciklusa

NOVOSTI