Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvata period od 2021. do 2027. sa predviđenim budžetom od 26,2 milijarde EURA. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju, kao i za izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.
Više informacija o ovom programu možete naći na oficijelnoj web stranici programa.

OTVORENI KONKURSI

PREUZMITE ECTS VODIČ

ECTS users' guide 2015 je vodič koji pruža smjernice za primjenu ECTS i daje linkove ka korisnim pratećim dokumentima.

Vodič je namijenjen studentima, akademskom i administrativnom osoblju na visokoškolskim ustanovama, kao i ostalim zainteresovanim stranama. The European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS (evropski sistem prenosa bodova) predstavlja efikasan instrument za kreiranje transparentnih studijskih programa, za pospješivanje mobilnosti studenata, za lakše prepoznavanje i komparaciju studijskih programa, kao i za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija.


U pitanju je alat Evropskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA) kojim se poboljšava kvalitet visokog obrazovanja.


Vodič na srpskom jeziku

Vodič na engleskom jeziku

Vodič - izvod iz statuta

MEĐUINSTITUCIONALNI SPORAZUMI KA107 NA PANEVROPSKOM UNIVERZITETU APEIRON

Panevropski univerzitet Apeiron intenzivno radi na potpisivanju međuinstitucionalnih sporazuma sa visokoškolskim ustanovama iz grupe programskih zemalja i unapređenja Erasmus+ infrastrukture kao osnove za razmjenu studenata, nastavnog i administrativnog osoblja.

Studentima svih ciklusa studija omogućeno je da u toku školovanja provedu jedan ili dva semestra na univerzitetima u Evropskoj uniji. Na ovaj način studenti upoznaju proces studiranja na partnerskim univerzitetima u EU, programe i projekte evropskih zemalja, poboljšaju kompetencije i jezičke vještine, te uspostavljaju kontakt sa kolegama.

U okviru Erasmus+ programa, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta ima mogućnost kratkog boravka na inostranom univerzitetu u svrhu održavanja predavanja ili obuke. Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta pruža organizacijsku podršku studentima, akademskom i administrativnom osoblju prilikom realizacije mobilnosti.

Panevropski univerzitet Apeiron ima potpisane sljedeće Međuinstitucionalne sporazume (KA107):

NOVOSTI

MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST

Međunarodna kreditna mobilnost (International Credit Mobility) predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti programa Erasmus+ i podrazumijeva određeni period studiranja ili treninga u inostranstvu (u skladu sa upisanim studijskim programom na domaćem univerzitetu), a s ciljem sticanja potrebnih ECTS bodova. Erasmus+ kreditna mobilnost (KA107) je bazirana na ranije potpisanom međuinstitucionalnom sporazumu između dvije visokoobrazovne institucije. Po završetku mobilnosti studenti se vraćaju na svoj matični univerzitet te nastavljaju svoje studije. Dakle, radi se o mobilnosti (studiranju ili obavljanju prakse) izvan matičnog univerziteta u trajanju od jednog do dva semestra (minimalno 3 mjeseca, maksimalno 12 mjeseci) bez mogućnosti sticanja diplome.

ERASMUS+ U BOSNI I HERCEGOVINI

2014. godine potpisan je Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću i plaćanju ulazne karte. U ovoj fazi, BiH je omogućeno: učešće u projektima (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Jean Monnet inicijativa), evropskim obrazovnim mrežama (Eurydice, Euroguidance, Europass), EQF (Evropski kvalifikacijski okvir) kao i učešće u IT platformama (eTwinning i EPALE).

Implementaciju Erasmus+ programa u Bosni i Hercegovini prati Nacionalna Erasmus+ kancelarija u BiH.

ECTS koordinator
Živana Kljajić
E-mail: zivana.m.kljajic@apeiron-edu.eu
Tel: +387 (0) 51 247 972

Erasmus+ koordinator
Anja Dragojević
E-mail: anja.d.dragojevic@apeiron-edu.eu
E-mail: erasmus@apeiron-edu.eu
Tel: +387 (0) 51 247 971

Latinica English Ћирилица