O UNIVERZITETU

"Univerzitet evropskih znanja" / "Univerzitet kojem vjerujemo"

Panevropski univerzitet "APEIRON" je neprofitna obrazovno-naučna ustanova koja, u okviru svoje matične djelatnosti visokog obrazovanja, samostalno i/ili u saradnji sa inostranim partnerima obavlja osnovne akademske studije prvog ciklusa, specijalističke i master studije drugog ciklusa i doktorske studije trećeg ciklusa, programe cjeloživotnog učenja (life-long learning) i stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Univerzitet takođe obavlja osnovna i primijenjena istraživanja u matičnim naučnim oblastima akreditovanih studijskih programa, kao i istraživanja koja su u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti. Panevropski univerzitet “APEIRON” je nastavno-naučna, neprofitna visokoškolska ustanova u privatnom vlasništvu, koja svoju djelatnost obavlja na osnovu licenci Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Univerzitet je osnovan 2005. godine i upisan je kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05, kao i u Registru visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske pod brojem 11-I/08. Akreditacija: Rješenje o akreditaciji br. 01.1.3.74/16 od 24.3.2016. godine (Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske). Univerzitet posjeduje dozvolu za izvođenje obrazovanja na daljinu br. 07.2- 9624-1/07 od dana 28.12.2007. godine. Panevropski univerzitet obavlja djelatnost visokog obrazovanja u sjedištu ustanove u Banjoj Luci i van sjedišta u licenciranim studijskim programima i ciklusima u Bijeljini prema rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/612-86-2/10 od 06.09.2010. godine i u Novom Gradu prema rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/612-35-2/10 od 06.12.2010. godine. Rješenje o ispunjavanju uslova i dozvola za rad i izvođenje licenciranih studijskih programa su javni dokumenti koje Panevropski univerzitet izlaže na uvid javnosti putem svoje internet stranice i na druge pogodne načine.

Univerzitet "APEIRON" je neprofitna visokoškolska obrazovna ustanova

Panevropski univerzitet “APEIRON“ Banja Luka, kao visokoškolska ustanova, je neprofitna organzacija koja svoju djelatnost obavlja kao javnu službu, а dobit koja se ostvari koristi se isključivo za razvoj i unapređenje vlastite djelatnosti visokog obrazovanja.

Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 73/10 od dana 30. jula 2010. godine, poglavlje 3., član 11. stavovi 1. i 2.) propisao je da su visokoškolske ustanove neprofitne ustanove. Sva dobit ostvarena u periodu od dana stupanja na snagu navedenog Zakona, koristi se za razvoj i unapređenje vlastite djelatnosti visokog obrazovanja.

Neprofitni status ustanove potvrđen je i aktuelnim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 67/20 od dana 10. jula 2020. godine, član 30.).

Sjedište ustanove

Sjedište Univerziteta je u Banjoj Luci, gdje je smješten studentski kampus kapaciteta 6.000 m2 zatvorenog prostora i 9.100 m2 okolnog uređenog zemljišta. U ovom prostoru, koji je opremljen sa najsavremenijom edukativnom opremom i učilima, računarskom i telekomunikacionom opremom, locirana su dva amfiteatra, više desetina učionica, kabineti za profesore, biblioteka i čitaonica, prostorije rektorata i uprave univerziteta, prostorije dekanata svih fakulteta, administrativne kancelarije i studentske službe Univerziteta, kabineti za bazične medicinske nauke i laboratorije za hemiju, fizikalnu hemiju, kliničku hemiju i biohemiju, Laboratorija za informaciono-komunikacione tehnologije i učenje na daljinu, dva kabineta za informatiku, Univerzitetska radio i televizija „APEIRON“. Prostor unutar učionica je organizovan tako da podstiče interaktivan rad studenata i nastavnika, a sve učionice su digitalizovane i opremljene za izvođenje studija učenja na daljinu sa standardnom ugrađenom opremom za tele-confrencing i video-streaming-om na internetu iz svake učionice (standardna oprema svake učionice je IP video-kamera, širokopojasni stacionarni mikrofon, multimedijani računar za akviziciju i digitalizaciju svih ulazno-izlaznih sadržaja u/iz učionice, projekcioni uređaj i projekcioni panel). Sva predavanja se snimaju, digitalizuju i katalogiziraju u informacionom sistemu učenja na daljinu, omogućavajući studentima da u bilo koje vrijeme i sa udaljenih lokacija pregledaju bilo koju nastavnu jedinicu.

MAPA UNIVERZITETA APEIRON

MAPA UNIVERZITETA APEIRON

MAPA SŠC GEMIT-APEIRON

MAPA SŠC

Naši slogani

Panevropski univerzitet „APEIRON“
Univerzitet evropskih znanja
Panevropski univerzitet „APEIRON“
Univerzitet kojem vjerujemo
Fakultet poslovne ekonomije
Što više znaš, više ćeš da se usudiš
Fakultet pravnih nauka
Pravo je univerzalno
Fakultet informacionih tehnologija
Tvoj projekat za budućnost
Fakultet zdravstvenih nauka
Učimo za život
Fakultet sportskih nauka
Postani i ti dio našeg tima
Fakultet filoloških nauka
Izaberi i ti ruski jezik i približi nam Rusiju
Saobraćajni fakultet
Tvoj najsigurniji put do cilja

Organizacija ustanove:

Panevropski univerzitet je registrovan i organizovan kao integralni univerzitet. Organizacione jedinice Univerziteta nemaju status pravnog lica. Kao organizacione jedinice za ostvarivanje obrazovnih naučno-istraživačkih i drugih edukativnih djelatnosti Panevropski univerzitet "APEIRON" na osnovnim studijama prvog ciklua, master studijama drugog ciklusa i doktorskim studijima trećeg ciklusa organizuje fakultete i/ili studijske programe, institute, katedre, odjeljenja (filijale) i strukovne akademije. Organizacione jedinice u sastavu Panevropskog univerziteta "APEIRON":

Organizacione jedinice za logistiku:
 • Rektorat
 • Stručne službe
Funkcionalne organizacione jedinice:
 • Univerzitetska radio i televizija „APEIRON“
 • Laboratorija za informaciono - komunikacione tehnologije i učenje na daljinu
 • Biblioteka
 • Centar za izdavačku djelatnost
 • Centar za vođenje karijere
 • Centar za odnose sa javnošću
 • Sportski centar Univerziteta
 • Inovaciono-inkubacioni centar „APEIRON“ (u osnivanju)
Teritorijalne organizacione jedinice
 • sjedište ustanove u Banjoj Luci
 • odjeljenje u Bijeljini
 • odjeljenje u Novom Gradu

Tipovi edukacije


Panevropski univerzitet organizuje studije kao:
 • Studije prvog ciklusa u trajanju od tri i četiri godine
 • Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne i dvije godine
 • Doktorske studije trećeg ciklua u trajanju od tri godine
U programima stručne edukacije Panevropski univerzitet organizuje:
 • Programe cjeloživotnog učenja (ishod svjedočanstva strukovnih akademija)
 • Programe stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja (ishod svjedočanstva strukovnih akademija)

Obrazovne paradigme primijenjene na Univerzitetu:

 • Dizajniran je fleksibilan sistem bolonjskih nivoa visokog obrazovanja i prenosa, odnosno, akumulacije kredit bodova;
 • U dizajnu studijskih programa, primjenjen je modularni princip izgradnje kurikuluma sa reinženjeringom tradicionalnih nastavnih programa i redefinisanjem nastavnih planova, čime studenti dobijaju multidimenzionalna znanja, multidisciplinarna znanja i interdisciplinarna znanja;
 • Predmetima zajedničkih osnova obezbjeđen je razvoj opštih generičkih kompetencija studenata paralelno sa akademsko-opšteobrazovnim, teorijsko-metodološkim, naučno-stručnim i stručno-aplikativnim tj. specijalističkim kompetencijama;
 • Izgrađen je integralni bolonjski univerzitet orjentisan prema studentu tzv. „Student centered university” sa sinergijom svih zajedničkih resursa uključujući i nastavne tj. obrazovne resurse, odnosno, univerzitet koji je ujedno i poslovni, inkubacioni i "career guidance" centar;
 • Uveden je nastavni proces baziran na integrisanom mješovitom modelu studija i učenja (blended learning) koji pretpostavlja sintezu kontaktne nastave, obrazovanja na daljinu i mobilnog obrazovanja, odnosno, sintezu različitih oblika isporuke nastavnih sadržaja i različitih nastavnih metoda poučavanja. Preferiraju se moderne interaktivne forme prenošenja znanja kao dijaloga i aktivne participacije studenata u pedagoškim radionicama u kojima student jednako otkriva koliko i preuzima od nastavnika koji je istovremeno i u ulozi predavača i u ulozi mentora. Primjenjuje se problemsko učenje (problem-based learning), simbiotsko učenje (symbiotic learning) i učenje bazirano na projektima (project based-learning).