Fakultet poslovne ekonomije

Doktorski program "Ekonomija-poslovno upravljanje u logistici"

Opšti uslovi za upis na doktorske studije trećeg ciklusa

Pristup doktorskom studiju trećeg ciklusa

  • Završene diplomske/master akademske studije sa najmanje 300 ECTS bodova;
  • Završene postdiplomske-magistarske studije sa stečenim akademskim zvanjem magistra nauka po ranijim važećim zakonskim propisima;
  • Magistru nauka mogu se priznati ECTS bodovi po osnovu ispita koje su položili tokom magistarskog studija, kao i bodovi po osnovu naučno-istraživačkog rada koji je obavio u okviru magistarskog studija i po osnovu odbranjenog završnog magistarskog rada. Po tom osnovu magistri nauka mogu odmah da upišu drugu ili treću godinu doktorskih studija zavisno od broja priznatih ECTS bodova.
  • Stečeno visoko obrazovanje po ranijim važećim zakonskim propisima u trajanju od najmanje 10 (deset) semestara što odgovara obimu od 300 ECTS bodova;
  • Završen specijalistički studij po propisima koji su važili do stupanja Zakona o visokom obrazovanju, uz obavezu savladavanja diferencijalnog programa, tako da procjenjeni obim prethodnog školovanja i diferencijalnog programa iznosi 300 ECTS; Prosječna ocjena na svim nivoima prethodnog akademskog obrazovanja od najmanje 8,00;
  • Znanje bar jednog stranog jezika;
  • Ispunjenost drugih uslova u zavisnosti od stepena podudarnosti matične naučne oblasti prethodnih studija koje je kandidat završio što utvrđuje Komisija za vrednovanje studijskih programa

Pored opštih uslova kandidati sa nematičnih fakulteta moraju da ispune i posebne uslove definisane odredbama Pravilnika o studiranju na doktorskim studijama trećeg ciklusa.

U akademsku 2017/18. godinu, na prvu godinu studija upisuje se: Fakultet informacionih tehnologija (studijski program: Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici): 7 studenata, Fakultet poslovne ekonomije (studijski program: „Ekonomija” - Studijski modul: “Poslovno upravljanje u logistici“): 10 studenata.

Kandidati doktorskih studija mogu da prelaze sa studijskih programa trećeg ciklusa upisanih na drugim visokoškolskim ustanovama uz prenos odgovarajućih ECTS bodova u skladu sa procjenom podudarnosti matične naučne oblasti upisanih doktorskih studija na drugim visokoškoolskim ustanovama.

Obavezni predmeti: Kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja, Operaciona istraživanja

Izborni predmeti: Savremene metode marketing istraživanja i modeliranja, Trendovi proizvodnog i uslužnog menadžmenta,Strateško i korporativno upravljanje u preduzetništvu, Upravljanje evropskim integracijskim procesima,Upravljanje ljudskim resursima i organizaciono ponašanje, Etički i socijalni aspekti poslovnog upravljanja, Finansijska tržišta, instrumenti i institucije, Logistika savremenih poslovnih sistema, Upravljanje lancima snabdijevanja, Globalna logistika i međunarodni standardi, Informacioni sistemi i računarske tehnologije u logistici, Projektni menadžment u logistici,Upravljanje troškovima u logistici, Računovodstvo i revizija poslovnih sistema, Poslovne finansije i međunarodni finansijski menadžment, Međunarodno poslovno pravo, Međunarodno bankarstvo, Međunarodno poslovanje, trgovina i osiguranje, Logistika i održivi razvoj, Korporativno i investiciono bankarstvo.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE