Fakultet zdravstvenih nauka

"UČIMO ZA ŽIVOT"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet zdravstvenih nauka je matičan u humano-biološkim (anatomija, histologija, embriologija, fiziologija, genetika, citologija), mikrobiološkim, bio-hemijskim, kliničko-hemijskim i fizikalnim funkcionalnim naučnim oblastima, zatim u oblastima opštih medicinskih nauka, primjenjenih medicinskih nauka propedevtike i zdravstvene njege u različitim granama medicine i kliničko-bolničkoj praksi, farmakologiji i toksikologiji, dijetetici, gerijatriji, epidemiologiji, medicinskoj i razvojnoj psihologiji, sportskoj medicini, socijalnoj medicini, istoriji i etici medicine. U široj naučnoj oblasti fizioterapije i radne terapije, fakultet je matičan u fizikalnoj medicini i fizioterapiji u različitim oblastima medicine i kliničko-bolničke prakse, kineziologiji, kineziometriji i biomehanici, protetici i ortotici, balneologiji, radnoj terapiji i rehabilitaciji kod različitih grupa oboljenja i onesposobljenja, radnoj terapiji u zajednici, radnoj terapiji kod psihosocijalnih poremećaja i u ergonomiji. Fakultet je matičan u oblastima laboratorijske medicine koje su povezane sa gore navedenim užim naučnim oblastima. U široj oblasti sanitarnog inženjeringa fakultet je matičan u naučnim oblastima sanitarne hemije, parazitologije, opšte i socijalne ekologije, ekološkog inženjeringa i zaštite radne i životne sredine, tehnologiji voda za piće i upravljanju vodama, fizičko-hemijskoj i mikrobiološkoj analizi namirnica u tehnologiji čuvanja namirnica, analizi, kontroli i zaštiti vazduha, kontroli i zbrinjavanju otpada, sanitarno-tehničkim principima graditeljstva, te sanitarno-ekološkom zakonodavstvu i nadzoru. Fakultet obavlja interdisciplinarne studije iz oblasti menadžmenta i marketinga u zdravstvu, upravljanja tržišnim poslovanjem i primjenjene ekonomije zdravstvenih ustanova, zdravstvenog osiguranja i fondova u oblasti zdravstva, medicinske statistike, poslovne i aplikativne informatike i organizacionih nauka u zdravstvu, kao i iz komunikoloških, i administrativno - dokumentacionih naučnih oblasti i primjenjenih pedagoških studija u oblasti zdravstva.

STUDIJSKI PROGRAMI - MASTER STUDIJE
Sestrinstvo - Master zdravstvene njege

Trajanje studija:
► Akademske master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)

Akademska zvanja:
► Master zdravstvene njege - 300 ECTS


Oblasti:
Intenzivna zdravstvena njega i urgentno zbrinjavanje, Nutricionizam i dijetetika, Njega u infektologiji, Njega internističkih bolesnika, Pedijatrijska njega, Njega hirurških bolesnika, Hirurški asistent –instrumentarac, Gerijatrijska njega, Akušersko-ginekloška njega, Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodičnoj medicini, Njega onkoloških bolesnika, Njega psihijatrijskih bolesnika, Njega u neurologiji, Njega u oftalmologiji, Radiološki inženjering, Anestetičar asistent, Stomatološki asistent,...

PROČITAJ VIŠE...
Menadžment u zdravstvu - Master studije

Trajanje studija:
► Akademske master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)

Akademska zvanja:
► Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta zdravstvene zaštite - 300 ECTS


Oblasti:
Ekonomsko planiranje i razvoj, Marketing, Operaciona istraživanja, Poslovne fi nansije, Predeuzetnička ekonomija, Logistika, Menadžment, Odnosi sa javnošću (uključuje podoblasti: Humani resursi, Dokumentaristika i administrativno poslovanje), Nauke o zdravstvenoj njezi i usluge, Politika zdravlja i usluga, Sestrinstvo, Javno zdravlje i zdravlje životne sredine, Epidemiologija, Medicina rada, Društvene bio-medicinske nauke, Medicinska etika, istorija i sociologija medicine.

PROČITAJ VIŠE...
Sanitarni inženjering - Master studije

Trajanje studija:
► Akademske master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)

Akademska zvanja:
► Master sanitarnog inženjerstva - 300 ECTS


Oblasti:
Nutricionizam i dijetetika, Ekološki inženjering, Sanitarna tehnologija i menadžment voda, Sanitarna tehnologija i menadžment namirnica, Sanitarna tehnologija i menadžment vazduha, Sanitarna tehnologija i menadžment otpada, Sanitarno-ekološko zakonodavstvo i nadzor,..

PROČITAJ VIŠE...

NOVOSTI