REKTOR


Rektor rukovodi radom Panevropskog univerziteta zajedno sa direktorom, a u okviru svojih ovlaštenja definisanih Zakonom i ovim Statutom.

Za rektora može biti izabran nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora koji se na Panevropskom univerzitetu nalazi u radnom odnosu s punim radnim vremenom.

Rektor univerziteta bira se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo izabran.

Rektor je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad u domenu akademskih pitanja odgovara Senatu Panevropskog univerziteta, a u domenu poslovanja odgovara Upravnom odboru Panevropskog univerziteta.

Ljubinko Mitrović

(Dekan Fakulteta pravnih nauka)

Prof. dr Ljubinko MITROVIĆ je doktor pravnih nauka, u zvanju redovnog profesora na katedri krivičnog i krivičnog procesnog prava, odnosno naučnog saradnika (Institut za uporedno pravo iz Beograda). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, mag

Danislav Drašković

(Dekan Saobraćajnog fakulteta)

Rođen je 1959. godine u Kalinoviku. Osnovni studij završio je 1986. godine na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a magistarski 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu (‘’Alternativni modeli upravljanja u sektoru javnog prevoza u Re

Katarina Držajić Laketić

(Dekan Fakulteta filoloških nauka)

Katarina Držajić Laketić rođena je 31.12.1987. godine u Beogradu. Nakon Pete beogradske gimnazije, završava osnovne i master studije Anglistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2016. godine brani doktorsku disertaciju u oblasti k

Ljiljana Stojanović Bjelić

(Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka)

Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertac

Velibor Srdić

(Dekan Fakulteta sportskih nauka)

Rođen je 22. marta 1977. godine u Zagrebu. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“, te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u ple

Nina Uremović

(Dekan Fakulteta poslovne ekonomije)

Prof. dr Nina Uremović, rođena je 21. 09. 1983. godine u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Udata je i majka četvoro djece. Diplomirala na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerzite

Branko Latinović

(Dekan Fakulteta informacionih tehnologija)

Rođen je 28.4.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1997. godine iz oblasti Poslovna informatika. Od 1980. do

Sanel Jakupović

JAKUPOVIĆ, Sanel (Prijedor, 6. maj 1975), rektor Panevropskog univerziteta “APEIRON” Banja Luka za mandatni period 2021-2025, redovni profesor, doktor ekonomskih nauka. Osnovnu i srednju školu je pohađao u Prijedoru. Diplomirao je na Mašinskom fak