REKTOR


Rektor rukovodi radom Panevropskog univerziteta zajedno sa direktorom, a u okviru svojih ovlaštenja definisanih Zakonom i ovim Statutom.

Za rektora može biti izabran nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora koji se na Panevropskom univerzitetu nalazi u radnom odnosu s punim radnim vremenom.

Rektor univerziteta bira se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo izabran.

Rektor je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad u domenu akademskih pitanja odgovara Senatu Panevropskog univerziteta, a u domenu poslovanja odgovara Upravnom odboru Panevropskog univerziteta.

Vladimir Đurić

(Dekan Fakulteta pravnih nauka)

Vladimir Đurić, doktor pravnih nauka, redovni profesor i viši naučni saradnik, rođen je 1971. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2000. godine, odbranivši sa

Tomislav Vujinović

(Dekan Saobraćajnog fakulteta)

Rođen je 10.05.1958. godine u Ratkovu, opština Ključ. Osnovnu školu završio je u Sitnici, a srednju Mašinsku tehničku u Daruvaru. Osnovne studije završio je na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je i magistrirao. Na Mašinskom fakultetu u Kr

Katarina Držajić Laketić

(Dekan Fakulteta filoloških nauka)

Katarina Držajić Laketić rođena je 31.12.1987. godine u Beogradu. Nakon Pete beogradske gimnazije, završava osnovne i master studije Anglistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2016. godine brani doktorsku disertaciju u oblasti k

Ljiljana Stojanović Bjelić

(Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka)

Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertac

Velibor Srdić

(Dekan Fakulteta sportskih nauka)

Rođen je 22. marta 1977. godine u Zagrebu. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“, te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u ple

Mirjana Landika

(Dekan Fakulteta poslovne ekonomije)

Landika Mirjana, vanredni profesor (13. decembar 1974, Gradiška). Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom diplomirala je 2005. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci magistrirala 2006. odbranom rada Kvantitativni modeli u funkciji programiranja parameta

Branko Latinović

(Dekan Fakulteta informacionih tehnologija)

Rođen je 28.4.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1997. godine iz oblasti Poslovna informatika. Od 1980. do

Sanel Jakupović

JAKUPOVIĆ, Sanel (Prijedor, 6. maj 1975), rektor Panevropskog univerziteta “APEIRON” Banja Luka za mandatni period 2021-2025, redovni profesor, doktor ekonomskih nauka. Osnovnu i srednju školu je pohađao u Prijedoru. Diplomirao je na Mašinskom fak

Latinica English Ћирилица