Biografija

Rođen je Jarebicama, opština Loznica, u Srbiji (Jugoslaviji), 10. septembra 1953. Diplomirao je na državnom Univerzitetu u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, sa prosečnom ocenom 9,72. Na tom fakultetu je magistrirao, a potom i stekao doktorat tehničkih nauka (1988). Paraleno je studirao matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Bio je prvak Srbije u matematici („prva nagrada“) i Jugoslavije u elektrotehnici („zlatna medalja“).

 • Akademije

 • Akademik Ruske akademije prirodnih nauka (RAEN, Moskva, Rusija, od 2001. godine)

 • Akademik Ruske akademije transporta (RAT, St. Peterburg, Rusija, od 1995. godine)

 • Redovni je član Inženjerske akademije Srbije (IAS, Beograd, od 2004. godine) (ranije: Jugoslovenska inženjerska akademija - JINA)

 • Akademik Akademije elektrotehničkih nauka Ruske Federacije (RAEN, Moskva, Rusija, od 2007. godine)

 • Naučni sekretar Elektrotehničkog odeljenja Inženjerske akademije Srbije

 • Profesor univerziteta

 • Profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (od 1992. do 2004)

 • Profesor Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (od 1989)

 • Profesor Panevropskog univerziteta „APEIRON”, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina (od 2006. godine)

 • Profesor po pozivu

 • Profesor (po pozivu) na Univerzitetu „Sveti Kliment Ohridski”, Bitola, Republika Makedonija (od 2001. do 2006)

 • Profesor (po pozivu) Sveučilišta / Univerziteta „Vitez” u Travniku, Bosna i Hercegovina (od 2006. godine)

 • Profesor (po pozivu) Univerziteta Istočno Sarajevo, Saobraćajni fakultet u Doboju, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina (od 2007. godine)

 • Profesor (po pozivu) na Američkom univerzitetu u Skoplju, Republika Makedonija (akademske 2009/10 godine)

 • Profesor (po pozivu) na Tambovskom državnom univerzitetu im. G. R. Deržavina, u Tambovu, Ruska Federacija (akademske 2013/14 godine)

 • Doktorat tehničkih nauka

 • Modelovanje i mikroračunarsko upravljanje ranžirnim stanicama (Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1988)

 • Naučni i stručni radovi i projekti (ukupno 291 naučni i stručni rad)

 • 8 radova u časopisima sa WoS (SCI) liste

 • 3 rada u časopisima referisanim u bibliografskoj bazi Scopus

 • 21 rad u međunarodnim naučnim časopisima

 • 27 radova u domaćim naučnim i stručnim časopisima sa recenzijom

 • 118 radova na međunarodnim skupovima održanim u inostranstvu i

 • 114 radova na domaćim naučnim i stručnim skupovima (Srbija, SR i SFR Jugoslavija) (od čega 28 po pozivu).

 • Kao rukovodilac, autor, koautor ili saradnik učestvovao je u izradi 150 studija i projekata. Bio je rukovodilac nekoliko potprojekata koje je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Srbije (Jugoslavije). Prijavio je dva patenta. Do sada je objavio tri naučne monografije, jedan univerzitetski udžbenik i jedan univerzitetski priručnik. Bio je recenzent (ili jedan od recenzenata) 12 osnovnih i pomoćnih univerzitetskih udžbenika, naučnih i stručnih knjiga.

 • Neka od priznanja

 • Zlatna medalja od Akademije elektrotehničnih nauka Ruske Federacije (RAEN) „za doprinose u oblasti elektrotehnike” (2005).

 • Povodom 150 godina postojanja i rada Saveza inženjera i tehničara Srbije (1868-2018), proglašen je počasnim članom SITS-a„za posebna dostignuća u oblasti stručnog i naučnog razvoja Republike Srbije” (februar 2018).

 • Uvršćen je u ediciju „Ko je ko u Bosni i Hercegovini” za period 2014-2018.

 • Na osnovu svojih pronalazaka i patenata, uključen je u „Monografiju pronalazača”, koju je objavilo Jugoslovensko udruženje izumitelja i pronalazača (2001).

 • Dobitnik je specijalne plakete Prometnog fakulteta iz Zagreba „u znak priznanja za izuzetan doprinos razvoju naučno-istraživačkog rada u oblasti saobraćaja” (1985).

 • Uvršćen je u cenjenu sedmu ediciju „International Directory of Distinguished Leadership” objavljenu 1997. godine, među 5.000 ličnosti iz sveta, prema izboru American Biographical Institute, Inc. (Raleigh, North Carolina, USA).

 • Dana 4. aprila 2009. godine iskazano mu je poštovanje izborom za počasnog člana Asocijacije za informacione tehnologije Bosne i Hercegovine „za izuzetan doprinos razvoju informacionog društva u Bosni i Hercegovini”.

 • Oblast naučnih interesovanja

 • Softverski inženjering. Upravljanje softverskim projektima

 • Principi programiranja. Programiranje. Programski jezici. Računarski algoritmi

 • Baze podataka, Sistemi za upravljanje bazama podataka

 • ICT (informacione i komunikacione tehnologije) u saobraćaju i transportu

 • Signalizacija, automatizacija, digitalizacija, telekomunikacije i upravljanje u železničkom saobraćaju

 • Savetnik (konsultant)

 • Savetnik 2 generalna direktora železnica Crne Gore (5 godina)

 • Savetnik 3 generalna direktora železnica Republike Srpske (2 godne)

 • Savetnik Generalnog direktora Beogradske autobuske stanice (16 godina)