Fakultet poslovne ekonomije

"Što više znaš, više ćeš da usudiš"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet poslovne ekonomije je matičan u osnovnim naučnim oblastima preduzetničke ekonomije, menadžmenta, marketinga, upravljanja tržišnim poslovanjem, primjenjene ekonomije, bankarstva, finansija i trgovine, javne uprave, poslovnog prava, poslovne informatike, primjenjenih političkih studija, kao i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: organizacione nauke, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje promjenama, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, odnosi sa javnošću, matematička ekonomska analiza, vjerovatnoća i statistika.

STUDIJSKI PROGRAMI - MASTER STUDIJE
PREDUZETNIČKI MENADŽMENT

Trajanje studija:
► Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)

Akademska zvanja:
► Master ekonomije - 300 ECTS
► Master ekonomije - 300 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

Oblasti:
Korporativno preduzetništvo, Strateški menadžment i geopolitika, Projektni i investicioni menadžment, Malo preduzetništvo i mikrokrediti, Tranzicijski reinženjering, Međunarodni marketing menadžment, Upravljanje konfliktima i krizni menadžment, Standardizacija i menadžment kvaliteta, Tehnološka predviđanja i inovativno preduzetništvo, Razvoj timova i komunikacione vještine, Ekološki menadžment i održivi razvoj,...

MENADŽMENT BANKARSTVA, FINANSIJA I TRGOVINE

Trajanje studija:
► Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)
Akademska zvanja:
► Master ekonomije - 300 ECTS
► Master ekonomije - 300 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, finansija i trgovine)

Oblasti:
Bankarski marketing menadžment, Izvozni i trgovinski menadžment, Menadžment špedicije, logistike i osiguranja, Poreski menadžment, revizija i kontrola tržišnog poslovanja, Berzanski i portfeljni menadžment,...

NOVOSTI

Preuzmi brucoški vodič za akademsku 2021/22

Odaberi svoje zanimanje za budućnost.