Fakultet poslovne ekonomije

"Što više znaš, više ćeš da usudiš"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet poslovne ekonomije je matičan u osnovnim naučnim oblastima preduzetničke ekonomije, menadžmenta, marketinga, upravljanja tržišnim poslovanjem, primjenjene ekonomije, bankarstva, finansija i trgovine, javne uprave, poslovnog prava, poslovne informatike, primjenjenih političkih studija, kao i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: organizacione nauke, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje promjenama, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, odnosi sa javnošću, matematička ekonomska analiza, vjerovatnoća i statistika.


TIP STUDIJA

Studije drugog ciklusa su individualne studije, dizajnirane po mjeri studenta, koje se izvode sistemom ličnog mentorstva, vođenjem instruktivne i konsultativne nastave i vježbi te organizovanjem naučno-istraživačkih projekata studenata. Studije drugog ciklusa su organizovane u trajanju od:

  • dvije godine, kao četvorosemestralne studije, koje se vrednuju sa 120 ECTS kredit-bodova (za studente koji imaju završen trogodišnji nivo prvog ciklusa studija sa ulaznim nivoom od 180 ECTS kredit-bodova);
  • jedne godine, kao dvosemestralne studije, koje se vrednuju sa minimalno 60 ECTS kredit-bodova (za studente koji imaju završen četvorogodišnji nivo prvog ciklusa studija sa ulaznim nivoom od 240 ECTS kredit-bodova);

Tako da u zbiru sa prvim ciklusom ukupno akumulirani kredit-bodovi, nakon završenog studija drugog ciklusa, iznose 300 ECTS bodova. Univerzitet obavlja studije drugog ciklusa kao kombinaciju dijalog sistema interaktivne nastave sa mentorskim vođenjem studenta.

PRISTUP STUDIJU DRUGOG CIKLUSA

Na studij drugog ciklusa može se upisati lice koje ima završen studij prvog ciklusa u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju. U zavisnosti od naučne oblasti studija prvog ciklusa, koji je kandidat završio, moguće su tri opcije prilikom upisa na studij drugog ciklusa:

  • Ukoliko je studij prvog ciklusa u oblasti matičnosti upisanog studija drugog ciklusa,kandidat se upisuje bez dodatnih pedagoških obaveza.
  • Ukoliko je studij prvog ciklusa djelimično matičan sa naučnim oblastima matičnosti upisanog studija drugog ciklusa, kandidatu se određuje diferencijalni program kojim se nadoknađuju nedostajuće kompetencije. Sadržaj diferencijalnog programa određuje Komisija za priznavanje ispita i vrednovanje studijskih programa. Diferencijalni program ne može da bude veći od 60 ECTS bodova.
  • Ukoliko studij prvog ciklusa nije matičan sa naučnim oblastima matičnosti upisanog studija drugog ciklusa,mogućnosti upisa kandidata zavise od specifičnosti osnovnog naučnog područja studijskog programa. Mogu se upisati studenti sa nematičnih studijskih programa, uz uslov da upišu dvogodišnji master studij u kojem je prva godina master studija ustvari četvrta godina studija prvog ciklusa. U drugoj (završnoj) godini studija, izborni program može se zamijeniti diferencijalnim programom.
NAUČNA ISTRAŽIVANJA

Naučna istraživanja studenata ostvaruju se kroz individualni i timski rad na univerzitetu ili u okvirima specijaliziranih naučno- istraživačkih organizacionih jedinica Panevropskog univerziteta. U istraživačke timove mogu da se uključe i naučni radnici izvan Panevropskog univerziteta “APEIRON”-a, stručnjaci iz prakse, kao i naučni radnici sa drugih univerziteta i naučnih ustanova iz zemlje i inostranstva. Na pojedinim istraživačkim aktivnostima mogu se angažovati i studenti Univerziteta.

STUDIJSKI PROGRAMI - MASTER STUDIJE
PREDUZETNIČKI MENADŽMENT

Trajanje studija:
► Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)

Akademska zvanja:
► Master ekonomije - 300 ECTS
► Master ekonomije - 300 ECTS

Oblasti:
Korporativno preduzetništvo, Strateški menadžment i geopolitika, Projektni i investicioni menadžment, Malo preduzetništvo i mikrokrediti, Tranzicijski reinženjering, Međunarodni marketing menadžment, Upravljanje konfliktima i krizni menadžment, Standardizacija i menadžment kvaliteta, Tehnološka predviđanja i inovativno preduzetništvo, Razvoj timova i komunikacione vještine, Ekološki menadžment i održivi razvoj,...

PROČITAJ VIŠE...
MENADŽMENT BANKARSTVA, FINANSIJA I TRGOVINE

Trajanje studija:
► Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)
Akademska zvanja:
► Master ekonomije - 300 ECTS
► Master ekonomije - 300 ECTS

Oblasti:
Bankarski marketing menadžment, Izvozni i trgovinski menadžment, Menadžment špedicije, logistike i osiguranja, Poreski menadžment, revizija i kontrola tržišnog poslovanja, Berzanski i portfeljni menadžment,...

PROČITAJ VIŠE

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

NOVOSTI