Fakultet informacionih tehnologija

"Tvoj projekat za budućnost"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet informacionih tehnologija je matičan u osnovnim naučnim oblastima kompjuterskih nauka (osnove programiranja, teorija algoritama, arhitektura i organizacija računarskih sistema, operativni sistemi, mrežno računarstvo, programski jezici, softverski inženjering – modeliranje, analiza i dizajn softvera, softverski menadžment, interakcija čovjek-računar, grafi ka i vizuelizacija, vještačka inteligencija, menadžment informacijama - teorija i praksa baza podataka, relacione i distribuirane baze podataka, pravni, etički i profesionalni aspekti računarstva), oblasti informacionih tehnologija (sigurnost i obezbjeđenje informacija, platformske tehnologije, administracija i održavanje IT sistema, tehnička podrška), oblasti informacionih sistema (sistem-analiza i logički dizajn IS, projektovanje informacionih sistema, implementacija informacionih sistema, održavanje informacionih sistema, razvoj specifičnih tipova IS, distribuirani sistemi), oblasti kompjuterskog inženjeringa (inženjering računarskih sistema, umrežavanje i telekomunikacije) i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: (matematička analiza, diskretne matematičke strukture, teorija algoritama, vjerovatnoća i statistika, numerički metodi i operaciona istraživanja, opšta teorija sistema, teorija organizacije, teorija odlučivanja, teorija informacija, projektni menadžment, pedagoška informatika, kriptografi ja, E-poslovanje, upravljanje promjenama, međuljudski odnosi i vještina komuniciranja.


BIT ALIJANSA – Ugovor o saradnji

Naše studijske programe i rezultate koje postižemo u oblasti IT obrazovanja prepoznala je Bit Alijansa, vodeća krovna organizacija BiH softverske industrije, sa kojom smo potpisali Ugovor o saradnji. Bit Alijansa je udruženje najvećih softverskih kompanija sa više od 1800 zaposlenih. Osnovni cilj Alijanse je razvijati mnogobrojne mogućnosti na tržištu softverske industrije, stvarajući pozitivno poslovno okruženje za dalji rast BiH IT industrije. Jedna od temeljnih misija Bit Alijanse jeste razvoj snažnih odnosa s obrazovnim institucijama s ciljem poboljšanja obrazovnih programa za IT i pružanju više mogućnosti za učenje. Potpisani ugovor se odnosi na 3 segmenta saradnje:

 1. BITA4students predavanja IT stručnjaka
 2. CoderDojo škola programiranja
 3. Prilagodba Apeiron nastavnog plana i programa prema potrebama softverske industrije
STUDIJSKI PROGRAMI - OSNOVNE STUDIJE
POSLOVNA INFORMATIKA

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani informatičar - 180 ECTS
► Diplomirani informatičar - 240 ECTS

Oblast:
Poslovna informatika

Opis:
Savremeni svijet ulazi u informatičku civilizaciju u kojoj su najznačajniji resursi informacije i sredstva za akviziciju, prenos, obradu i disemenaciju informacija. Mediji postaju informacioni servisi a Internet postaje univerzalni multimedijalni mega-medij razmjene i plasiranja informacija u interaktivnom obliku...

PROČITAJ VIŠE...
NASTAVNIČKA INFORMATIKA

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani profesor tehničkog obrazovanja i informatike - 180 ECTS
► Diplomirani profesor tehničkog obrazovanja i informatike - 240 ECTS

Oblast:
Nastavnička informatika

Opis:
Bitno je napomenuti da adekvatno obrazovani profesori informatike imaju još jednu ključnu ulogu u savremenom pedagoškom procesu, osim što trebaju da predaju predmet Informatika...

PROČITAJ VIŠE...
RAČUNARSKA MULTIMEDIJA I GRAFIKA

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)


Akademska zvanja:
► Diplomirani informatičar - računarska multimedija i grafika - 180 ECTS


Oblast:
Računarska multimedija i grafika

Opis:
Studenti će steći opšte-stručna znanja iz oblasti informacionih i računarskih tehnologija koja su osnov za razumjevanje i primjenu u računarskoj multimediji i grafici...

PROČITAJ VIŠE...
INŽENJERING INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA SA USMJERENJIMA:

► Programiranje i softversko inženjerstvo
► Računarska bezbjednost i zaštita informacija
Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani inženjer računarstva i informatike - 180 ECTS
► Diplomirani inženjer računarstva i informatike - 240 ECTS

Oblast:
Inženjering informacionih tehnologija

Opis:
Osnovni cilj studijskog programa Inženjering informacionih tehnologija su teorijsko i praktično osposobljavanje IT stručnjaka u primeni softverskog inženjeringa i programiranja, informacionih tehnologija, računarske bezbjednosti i zaštite podataka, te primjeni profesionalne računarske softverske podrške i opreme...

PROČITAJ VIŠE

ŠKOLARINA

KM 2980 / 5 ili 10 rata

  POPUSTI

 • 20% popusta za brucoše
 • ✓ 20% za studente koji uplate cjelokupan iznos školarine trogodisnjeg studija:
 • ✓ Školarina za trogodišnji studij: 8940 KM
 • ✓ Popust 20%: 1788 KM
 • ✓ Iznos školarine: 7152 KM
 • OSTALI POPUSTI

 • ✓ 10% za studente sa odličnim uspjehom u srednoj školi - 298 KM
 • ✓ 5% za studente koji uplate cjelokupnu cijenu školarine - 149 KM
 • ✓ 5% za studente čiji članovi uže porodice već studiraju na ovom univerzitetu - 149 KM

  POGODNOSTI

 • ✓ Partnerstvo sa BitAlliance udruženjem informatičkih firmi
 • ✓ 10000 sati snimljenih predavanja u LMS sistemu učenja na daljinu
 • ✓ Forumi u okviru LMS sistema učenja na daljinu
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud mejl i ostali servisi
 • ✓ e-Konsultacije u sistemu MS Teams
 • ✓ e-Biblioteka sa pristupom sadržajima elektronskih udžbenika
 • ✓ Resursi u okviru univerzitetskog Centra za vođenje karijere studenata
 • ✓ Multidisciplinarni studij sa širokom ponudom izbornih predmeta
 • ✓ Kvalitetna praksa u najboljim kompanijama
 • ✓ Diploma Panevropskog univerziteta je uspješno pozicionirana na domaćem, ali i na tržištu rada u regionu i inostranstvu
Kontaktiraj nas

NOVOSTI