Fakultet filoloških nauka

Doktorski program "Ruski jezik i književnost"

Smjer: "Lingvistika i književne studije"

Smjer: "Kulturološko-civilizacijski okvir ruskog jezika i književnosti"

Opšti uslovi za upis na doktorske studije trećeg ciklusa

Pristup doktorskom studiju trećeg ciklusa

  • Završene diplomske/master akademske studije sa najmanje 300 ECTS bodova;
  • Završene postdiplomske-magistarske studije sa stečenim akademskim zvanjem magistra nauka po ranijim važećim zakonskim propisima;
  • Magistru nauka mogu se priznati ECTS bodovi po osnovu ispita koje su položili tokom magistarskog studija, kao i bodovi po osnovu naučno-istraživačkog rada koji je obavio u okviru magistarskog studija i po osnovu odbranjenog završnog magistarskog rada. Po tom osnovu magistri nauka mogu odmah da upišu drugu ili treću godinu doktorskih studija zavisno od broja priznatih ECTS bodova.
  • Stečeno visoko obrazovanje po ranijim važećim zakonskim propisima u trajanju od najmanje 10 (deset) semestara što odgovara obimu od 300 ECTS bodova;
  • Završen specijalistički studij po propisima koji su važili do stupanja Zakona o visokom obrazovanju, uz obavezu savladavanja diferencijalnog programa, tako da procjenjeni obim prethodnog školovanja i diferencijalnog programa iznosi 300 ECTS; Prosječna ocjena na svim nivoima prethodnog akademskog obrazovanja od najmanje 8,00;
  • Znanje bar jednog stranog jezika;
  • Ispunjenost drugih uslova u zavisnosti od stepena podudarnosti matične naučne oblasti prethodnih studija koje je kandidat završio što utvrđuje Komisija za vrednovanje studijskih programa

Pored opštih uslova kandidati sa nematičnih fakulteta moraju da ispune i posebne uslove definisane odredbama Pravilnika o studiranju na doktorskim studijama trećeg ciklusa.

U akademsku 2017/18. godinu, na prvu godinu studija upisuje se: Fakultet informacionih tehnologija (studijski program: Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici): 7 studenata, Fakultet poslovne ekonomije (studijski program: „Ekonomija” - Studijski modul: “Poslovno upravljanje u logistici“): 10 studenata.

Kandidati doktorskih studija mogu da prelaze sa studijskih programa trećeg ciklusa upisanih na drugim visokoškolskim ustanovama uz prenos odgovarajućih ECTS bodova u skladu sa procjenom podudarnosti matične naučne oblasti upisanih doktorskih studija na drugim visokoškoolskim ustanovama.

Obavezni predmeti: Savremeni tokovi u lingvistici i književnosti, Kvalitativne i kvantitativne metode filoloških istraživanja

Izborni predmeti smjer "Lingvistika i književne studije": Interkulturalna komunikacija i javnost u Rusije, Leksičko-frazeološka istraživanje ruskog jezika, Lingvistička slavistika, Translatologija: lingvistička i književna koncepcija prevodjenja, Lingvodidaktika, Ruska kulturološka specifična leksika i frazeologija, Prevodjenje i studije kulture, Poetika književno-umjetničkog teksta, Fenomenologija književnosti, Strukturno-semantička analiza književnog teksta, Od riječi ka simbolu i ideji književnog teksta, Funkcionalna sintaksa.

Izborni predmeti smjer "Kulturološko-civilizacijski okvir ruskog jezika i književnosti": Ruska civilizacija i kultura, Interkulturalna komunikacija i javnost u Rusije, Ruski mentalitet u ruskoj književnosti, Lingvokulturolgija, Prevodjenje i studije kulture, Translatologija: lingvistička i književna koncepcija prevodjenja, Kultura kao sistem tekstova, Teorija i istorija kulture, Lingvistička slavistika, Slovenska civilizacija i književnost, Od riječi ka simbolu i ideji književnog teksta, Lingvodidaktika.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE