FAKULTET PRAVNIH NAUKA

"Pravo je univerzalno"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet je matičan u osnovnim naučnim oblastima: teorijsko-pravnim, opšte-pravnim, istorijsko-pravnim, ustavnim i političko-pravnim, građansko-pravnim, privrednim, finansijsko-pravnim (javne i poslovne finansije), porodično-pravim, radno-pravnim, upravno-pravnim, pravosudnim i krivično-pravnim, forenzičko-kriminalističkim, međunarodno-pravnim (javnim i privatnim), evropsko-pravnim (komunitarnim), američko-pravnim (precedentnim), poslovno-pravnim (pozitivnim i međunarodnim), kao i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: retorika, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, administracija, dokumentaristika, pravna informatika, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje poslovnim promjenama.

STUDIJSKI PROGRAMI - MASTER STUDIJE
OPŠTE-PRAVNI STUDIJSKI PROGRAM

Trajanje studija:
► Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)

Akademska zvanja:
► Master prava - 300 ECTS

Oblasti:
Privredna/građansko-pravna, Pravosudna/krivično-pravna, Opšta/međunarodno-pravna, Komunitarna/evropsko-pravna, Precedentna/američko-pravna, Upravno-pravna, Radna/socijalno-pravna, Ustavna/političko-pravna, Teorijska/istorijsko-pravna, Pravna informatika i dokumentaristika,...

PROČITAJ VIŠE...

NOVOSTI