BIOGRAFIJA

Landika Mirjana, vanredni profesor (13. decembar 1974, Gradiška). Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom diplomirala je 2005. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci magistrirala 2006. odbranom rada Kvantitativni modeli u funkciji programiranja parametara poslovnog uspjeha preduzeća u oblasti trgovine, i na istom doktorirala 2010. odbranom teze Kvantitativni modeli u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti. Od 2006. godine zaposlena na Panevropskom univerzitetu "Apeiron". U zvanje docenta na užim naučnim oblastima aktuarstva, operacionih istraživanja i statističke analize bira se 2010. godine. 2015. godine napreduje u zvanje vanrednog profesora na istim oblastima. Član Savjeta za provođenje Povelje o unapređenju nauke, obrazovanja, uslova studiranja i ukupnih odnosa na univerzitetima Republike Srpske, 2013. godine. Član Upravnog odbora Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka od 2017.godine. Član Hrvatskog statističkog društva od 2019. godine. Član radne grupe COVID - 19 ispred FenStat - a od 2020. godine. Sudski vještak ekonomske struke od 2018. godine. Autor je ili koautor četiriju stručnih knjiga, koje se koriste kao univerzitetski udžbenici, te preko 40 naučnih i stručnih radova.