ZAKONI I PROPISI

Zakon o visokom obrazovanju RS-Sl Glasnik-broj 67/20
Zakon o obezbjedjenju kvaliteta u visokom obrazovanju RS-Sl glasnik-67/20
Klasifikacija naucnih oblasti broj-27-2010
Precisceni tekst Zakona o visokom obrazovanju
Uredba o dopunama Uredbe o uslovima za osnivanje i pocetak rada visokoskolskih ustanova_Sl.Gl.RS_51_11
Uredba o uslovima za osnivanje i pocetak rada visokoskolskih ustanova i o postupku utvrdjivanja ispunjenosti uslova_Sl.Gl.RS_35_11
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju_Sl. gl. RS 31-18
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju_Sl. Gl. RS 108_13
Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju Sl. gl RS 44-15
Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju_Sl. gl. RS 90-16
Zakon o naucnoistrazivackoj djelatnosti i tehnol.razvoju_Minist.nauke i tehnol.
Zakon o studentskom organizovanju_Sl. gl. RS 58-16
Zakon o visokom obrazovanju RS-2013-12-SG-108_13-izmjene i dopune
Zakon o visokom obrazovanju RS-Sl Glasnik-073_10
Закон о измјенама Закона о високом образовању_Сл.Гл.84_12
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању РС_Сл. гл. РС 26-19
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању_Сл.Гл. 104_11
Закон о НИ дјелатности и технолошком развоју
Закон о измјенама и допунама Закона о НИ дјелатности и технолошком развоју 66-18_117406931
Закон о измјенама и допунама Закона о НИ дјелатности и технолошком развоју_180010389
Закон о НИ дјелатности неслужбени пречишћени текст
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naučnim i umjetničkim oblastima, poljima i užim oblastima
Pravilnik o oblastima obrazovanja
Sporazum o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata
Uredba o izmjeni Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja