Fakultet zdravstvenih nauka

"UČIMO ZA ŽIVOT"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet zdravstvenih nauka je matičan u humano-biološkim (anatomija, histologija, embriologija, fiziologija, genetika, citologija), mikrobiološkim, bio-hemijskim, kliničko-hemijskim i fizikalnim funkcionalnim naučnim oblastima, zatim u oblastima opštih medicinskih nauka, primjenjenih medicinskih nauka propedevtike i zdravstvene njege u različitim granama medicine i kliničko-bolničkoj praksi, farmakologiji i toksikologiji, dijetetici, gerijatriji, epidemiologiji, medicinskoj i razvojnoj psihologiji, sportskoj medicini, socijalnoj medicini, istoriji i etici medicine. U široj naučnoj oblasti fizioterapije i radne terapije, fakultet je matičan u fizikalnoj medicini i fizioterapiji u različitim oblastima medicine i kliničko-bolničke prakse, kineziologiji, kineziometriji i biomehanici, protetici i ortotici, balneologiji, radnoj terapiji i rehabilitaciji kod različitih grupa oboljenja i onesposobljenja, radnoj terapiji u zajednici, radnoj terapiji kod psihosocijalnih poremećaja i u ergonomiji. Fakultet je matičan u oblastima laboratorijske medicine koje su povezane sa gore navedenim užim naučnim oblastima. U široj oblasti sanitarnog inženjeringa fakultet je matičan u naučnim oblastima sanitarne hemije, parazitologije, opšte i socijalne ekologije, ekološkog inženjeringa i zaštite radne i životne sredine, tehnologiji voda za piće i upravljanju vodama, fizičko-hemijskoj i mikrobiološkoj analizi namirnica u tehnologiji čuvanja namirnica, analizi, kontroli i zaštiti vazduha, kontroli i zbrinjavanju otpada, sanitarno-tehničkim principima graditeljstva, te sanitarno-ekološkom zakonodavstvu i nadzoru. Fakultet obavlja interdisciplinarne studije iz oblasti menadžmenta i marketinga u zdravstvu, upravljanja tržišnim poslovanjem i primjenjene ekonomije zdravstvenih ustanova, zdravstvenog osiguranja i fondova u oblasti zdravstva, medicinske statistike, poslovne i aplikativne informatike i organizacionih nauka u zdravstvu, kao i iz komunikoloških, i administrativno - dokumentacionih naučnih oblasti i primjenjenih pedagoških studija u oblasti zdravstva.

STUDIJSKI PROGRAMI - OSNOVNE STUDIJE
SESTRINSTVO

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani medicinar/sestra zdravstvene njege – 180 ECTS
► Diplomirani medicinar/sestra zdravstvene njege – 240 ECTS

Oblast:
Sestrinstvo

Opis:
Proces intenzivnog razvoja i primjene visokih tehnologija u medicini, hiperprodukcija informacija i širenje naučnih saznanja, multipliciranje specijalističkih znanja, ali i interdisciplinarnog karaktera savremenih znanja reflektuju se na organizaciju, metodiku i didaktiku obrazovanja kolaterarnih zanimanja u zdravstvenoj oblasti...

PROČITAJ VIŠE...
MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 180 ECTS
► Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 240 ECTS

Oblast:
Menadžment u zdravstvu

Opis:
Ekonomska pitanja igraju sve veću ulogu u upravljaju zdravstvenim ustanovama. Iz toga razloga upravljanje bolnicama, farmaceutskim kompanijama ili ustanovama hitne pomoći zahtjeva ne samo kvalifikacije u oblasti medicinskih nauka, već i profesionalna znanja iz oblasti menadžmenta...

PROČITAJ VIŠE...
FIZIOTERAPIJA

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani fizioterapeut – 180 ECTS
► Diplomirani fizioterapeut – 240 ECTS

Oblast:
Fizioterapija i radna terapija

Opis:
Proces intenzivnog razvoja i primjene visokih tehnologija u medicini, hiperprodukcija informacija i širenje naučnih saznanja, multipliciranje specijalističkih znanja, ali i interdisciplinarnog karaktera savremenih znanja reflektuju se na organizaciju, metodiku i didaktiku obrazovanja kolaterarnih zanimanja u zdravstvenoj oblasti...

PROČITAJ VIŠE...
SANITARNI INŽENJERING

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani sanitarni inženjer - 180 ECTS
► Diplomirani sanitarni inženjer - 240 ECTS

Oblast:
Sanitarni inženjering

Opis:
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO-World Health Organization) u svom ključnom akcionom programu Zdravlje za sve, kao neophodan dio razvoja zdravstvenih kadrova, potencira obrazovanje sanitarnih inženjera...

PROČITAJ VIŠE...
LABORATORIJSKO-MEDICINSKI INŽENJERING

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani medicinskolaboratorijski inženjer - 180 ECTS
► Diplomirani medicinskolaboratorijski inženjer - 240 ECTS

Oblast:
Laboratorijsko-medicinski inženjering

Opis:
Visoko tehnologizirana savremena medicinapodrazumjeva timski rad različitih eksperata u kojem jednu od bitnih karika ima upravo laboratorijska medicina kao fundamentalna, polazna osnova u otkrivanju bolesti, liječenju i izlječenju bolesnika...

PROČITAJ VIŠE...

ŠKOLARINA

KM 3900 / 5 ili 10 rata

  POPUSTI

 • 20% popusta za brucoše
 • ✓ 20% za studente koji uplate cjelokupan iznos školarine trogodisnjeg studija:
 • ✓ Školarina za trogodišnji studij: 11700 KM
 • ✓ Popust 20%: 2340 KM
 • ✓ Iznos školarine: 9360 KM
 • OSTALI POPUSTI

 • ✓ 10% za studente sa odličnim uspjehom u srednoj školi - 390 KM
 • ✓ 5% za studente koji uplate cjelokupnu cijenu školarine - 195 KM
 • ✓ 5% za studente čiji članovi uže porodice već studiraju na ovom univerzitetu - 195 KM

  POGODNOSTI

 • ✓ Praksa u najboljim zdravstvenim ustanovama u državi
 • ✓ Plaćena praksa na privatnoj klinici u Njemačkoj
 • ✓ 10000 sati snimljenih predavanja u LMS sistemu učenja na daljinu
 • ✓ Forumi u okviru LMS sistema učenja na daljinu
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud mejl i ostali servisi
 • ✓ e-Konsultacije u sistemu MS Teams
 • ✓ e-Biblioteka sa pristupom sadržajima elektronskih udžbenika
 • ✓ Resursi u okviru univerzitetskog Centra za vođenje karijere studenata
 • ✓ Multidisciplinarni studij sa širokom ponudom izbornih predmeta
 • ✓ Kvalitetna praksa u najboljim kompanijama
 • ✓ Diploma Panevropskog univerziteta je uspješno pozicionirana na domaćem, ali i na tržištu rada u regionu i inostranstvu
Kontaktiraj nas

NOVOSTI