NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno-istraživačka djelatnost na Univerzitetu obuhvata fundamentalna, aplikativna, razvojna i ekspertna istraživanja. Programom naučnih istraživanja koji se donosi svake kalendarske godine obezbjeđuju se i uslovi za uključivanje studenata i osposobljavanje naučnog podmlatka u naučni rad. Naučno-nastavni i naučno-istraživački rad su ravnopravne djelatnosti Panevropskog univerziteta.

Rang lista kategorisanih naučnih časopisa u Republici Srpskoj

Naučno-istraživački institut Univerziteta “APEIRON” u Banjoj Luci osnovan je 27.09.2007. godine. Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije u Banjoj Luci broj 06/6-040/050-3/08 od 11.03.2008. godine dobio je odobrenje za rad i upisan je u knjigu registra naučnoistraživačkih ustanova. Institut sarađuje na naučno-istraživačkim projektima i ima potpisane sporazume o naučno-nastavnoj i naučnoistraživačkoj saradnji sa više eminentnih naučnoistraživačkih i obrazovnih institucija, među kojima su: Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Institut za razvoj (IDCE) u Parizu, Institut Univerziteta Norrkoping (Švedska), Institut Fraunhofer IAO (Njemačka).

Naučne konferencije

Panevropski univerzitet je organizovao i finansirao više međunarodnih naučnih konferencija od kojih se pojedine održavaju svake godine kao stalni međunarodni naučni skupovi:


Periodični naučni skupovi:

Naučni časopisi

Panevropski univerzitet Apeiron objavljuje sljedeće naučne i stručne časopise:

#

EMC Review – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Časopis izlazi dva puta godišnje na jezicima naroda u BiH i engleskom jeziku. U časopisu se objavljuju originalni i pregledni naučni radovi, stručni radovi te kratka prethodna saopštenja originalnih naučnih radova koja svojim tematskim obuhvatom naučnih saznanja koja nalaze primjenu u oblasti globalne ekonomije, ekonomije regiona, ekonomske politike, tržišta i konkurencije, medija i poslovne komunikacije, novih tehnologija, menadžmenta, marketinga. Časopis je indeksiran u prestižnoj Web of Science bazi i nalazi se u prvoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

SNZ – Sportske nauke i zdravlje

Časopis izlazi dva puta godišnje na jezicima naroda u BiH i engleskom jeziku. Osnovni cilj je međunarodna razmjena naučnih doprinosa i promocija razmjene znanja i istraživanja u oblasti sporta i zdravlja. Časopis je indeksiran u prestižnoj Scopus bazi i nalazi se u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

Quality of Life

Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku. Quality of Life se odnosi na teme iz oblasti bezbjednosti hrane, zaštite životne sredine, ekologije, uticaja različitih faktora na zdravlje i život ljudi te ostale teme u vezi sa kvalitetom života. Časopis se nalazi u prvoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

JITA – Journal of Information Technology and Application

Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je da omogući međunarodnu razmjenu naučnih doprinosa u oblasti informacionih tehnologija, promoviše razmjenu znanja koja su rezultat istraživačkog rada i istraži načine uključivanja inovacija u procesu izgradnje informacionog drustva. Časopis se nalazi u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

TTTP – Traffic and Transport Theory nad Practice

TTTP je prvi međunarodni naučno-stručni časopis u Bosni i Hercegovini iz oblasti saobraćaja i transporta, koji se izdaje dva puta godišnje na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je širenje znanja i doprinosa nauci i praksi u polju saobraćaja i transporta, promocija i razmjena informacija i znanja u istraživanjima iz oblasti transporta i njihova primjena. Časopis se nalazi u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Časopis izlazi jednom godišnje na jezicima naroda u BiH uz apstrakte na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je razmjena naučnih saznanja i promocija pravne prakse i nauke u zemlji i regionu. Godišnjak FPN se bavi temama iz svih oblasti pravne nauke i prakse. Časopis se nalazi u trećoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

Nursing Journal – Sestrinski žurnal

Koncept časopisa je objavljivanje naučnih i stručnih radova iz oblasti sestrinstva, međunarodna razmjena naučnih doprinosa i kontinuirana edukacija medicinskih sestara, te podizanje nivoa i značaja sestrinstva kao profesije. Časopis izlazi jednom godišnje na jezicima naroda u BiH uz apstrakte na engleskom jeziku (do 2019. godine).

Naučnoistraživački projekti

Panevropski univerzitet učestvuje u više međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, odnosno projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske, ali i finansira naučno-istraživačku djelatost iz vlastitih izvora. Do sada su finansirani projekti u oblastima: ekologije, biodiverziteta i genetičkih modifikacija u biljnim proizvodima na području RS, dijabetične retinopatije, organske poljoprivredne proizvodnje, itd.

Saznajte više...

Doktorski studij

Saznajte više...

Naučnoistraživački institut

NOVOSTI