NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno-istraživačka djelatnost na Univerzitetu obuhvata fundamentalna, aplikativna, razvojna i ekspertna istraživanja. Programom naučnih istraživanja koji se donosi svake kalendarske godine obezbjeđuju se i uslovi za uključivanje studenata i osposobljavanje naučnog podmlatka u naučni rad. Naučno-nastavni i naučno-istraživački rad su ravnopravne djelatnosti Panevropskog univerziteta.

Rang lista kategorisanih naučnih časopisa u Republici Srpskoj

Naučno-istraživački institut Univerziteta “APEIRON” u Banjoj Luci osnovan je 27.09.2007. godine. Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije u Banjoj Luci broj 06/6-040/050-3/08 od 11.03.2008. godine dobio je odobrenje za rad i upisan je u knjigu registra naučnoistraživačkih ustanova. Institut sarađuje na naučno-istraživačkim projektima i ima potpisane sporazume o naučno-nastavnoj i naučnoistraživačkoj saradnji sa više eminentnih naučnoistraživačkih i obrazovnih institucija, među kojima su: Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Institut za razvoj (IDCE) u Parizu, Institut Univerziteta Norrkoping (Švedska), Institut Fraunhofer IAO (Njemačka).

Naučne konferencije

Panevropski univerzitet je organizovao i finansirao više međunarodnih naučnih konferencija od kojih se pojedine održavaju svake godine kao stalni međunarodni naučni skupovi:

 • Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu -ICAMA, posvećena ekološkim temama i održivom razvoju”;
 • Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Informaciono-komunikacione tehnologije: Razvoj nadzora-ICT:DS“;
 • Naučno-stručni skup “Informacione tehnologije za e-obrazovanje – IteO”;
 • Međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje’’;
 • Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta - ICASUS “;
 • Međunarodna naučna konferencija „Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj“;
 • Međunarodna konferencija “Nasilnički kriminalitet”;
 • Međunarodna naučna konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu - Economic Development and Standard of Living “EDASOL”;
 • Međunarodna naučna konferencija o razvoju tržišnih komunikacija „MOĆ KOMUNIKACIJE“.
 • Međunarodna naučna konferencija „NOVO I TRADICIONALNO U TRANSLATOLOGIJI I NASTAVI RUSKOG JEZIKA KAO STRANOG“.
Saznajte više...

Naučni časopisi

Pregled naučno-stručnih časopisa koje izdaje Univerzitet:

 • JITA –Journal of Information Technology and Application
 • Quality of Life
 • SNZ- Sportske nauke i zdravlje
 • Godišnjak fakulteta pravnih nauka
 • EMC Review: Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije
 • Sestrinski žurnal-Nursing Journal
 • TRAFFIC AND TRANSPORT THEORY AND PRACTICE- JOURNAL FOR TRAFFIC AND TRANSPORT RESEARCH AND APPLICATION
Saznajte više...

Naučnositraživački projekti

Panevropski univerzitet učestvuje u više međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, odnosno projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske, ali i finansira naučno-istraživačku djelatost iz vlastitih izvora. Do sada su finansirani projekti u oblastima: ekologije, biodiverziteta i genetičkih modifikacija u biljnim proizvodima na području RS, dijabetične retinopatije, organske poljoprivredne proizvodnje, itd.

Saznajte više...

Doktorski studij

Saznajte više...

Naučnoistraživački institut

NOVOSTI

DOGAĐAJI

Fri 13 Nov

EDASOL 2020

 • Vojvode Pere Krece 13, Banja Luka 78102

Preuzmi brucoški vodič za akademsku 2020/21

Odaberi svoje zanimanje za budućnost.