STUDENTSKI PARLAMENT


Studentski parlament Panevropskog univerziteta Apeiron (SPPUA) je najviše predstavničko tijelo studenata Panevropskog univerziteta Apeiron, a koje se sastoji od izabranih predstavnika studenata svih fakulteta/organizacionih jedinica Univerziteta na vremenski period od godinu dana. Parlament na sjednici bira predsjedništvo SPPUA koje čine predsjednik, potpredsjednik i sekretar.

Predstavnici studenata, kao i članovi Predsjedništva biraju se na izborima SPPUA tajnim i neposrednim glasanjem.

Osnovni ciljevi SPPUA su:

 • poboljšanje uslova rada i položaja studenata;
 • poboljšanje kvaliteta nastave i ubrzavanje transformacije visokog obrazovanja, te usklađivanje sa evropskim i svjetskim programima;
 • zaštita prava i interesa studenata;
 • poboljšanje studentskog standarda i doprinos društvenim, kulturnim, akademskim i fizičko-rekreativnim potrebama studenata;
 • zastupanje studenata pred drugim javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama i državnim organima upravljanja, te pred ostalim međunarodnim asocijacijama i autoritetima;
 • podrška autonomiji Univerziteta i međunarodno priznanje diploma;
 • razvoj međunarodne saradnje, te punopravno učlanjenje u međunarodne studentske asocijacije, uključujući i razmjene studenata.


Radi ostvarivanja svojih ciljeva SPPUA direktno sarađuje sa:
 • Upravom Univerziteta i njegovim drugim organizacionim jedinicama;
 • naučnim, kulturnim i studentskim organizacijama u zemlji i inostranstvu.


Rad SPPUA je javan, a njegovo predsjedništvo je dužno da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđivanje javnosti svog rada, te puno informisanje članova o radu organizacije.

U svom dosadašnjem radu Studentski parlament Panevropskog univerziteta Apeiron realizovao je brojne aktivnosti i projekte koji su bili od značaja ne samo za studente i Univerzitet već i za društvenu zajednicu.

Neke od najznačajnijih aktivnosti su:
 • godišnja humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi;
 • humanitarna akcija za djecu sa dječije klinike UKC-a;
 • podrška održavanju manifestacije „Dani inkluzivnog sporta“;
 • podrška organizaciji međunarodnog „IEEE Students and Young Professionals“ kongresa 2019.

Način rukovođenja i odlučivanja SPPUA, izborna pravila kao i druga pitanja vezana za rad SPPUA regulisana su Statutom Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta Apeiron.


Predsjednik Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta "Apeiron"
Aleksandra Roljić, Fakultet zdravstvenih nauka, aleksandra.roljic@apeiron-edu.eu


Potpredsjednik Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta "Apeiron"
Žana Šukalo, Saobraćajni fakultet


Sekretar Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta "Apeiron"
Anastasija Dragonić-Uremović, Fakultet informacionih tehnologija


Predstavnik Fakulteta poslovne ekonomije
Anja Dragojević

Predstavnik Fakulteta informacionih tehnologija
Anastasija Dragonić-Uremović

Predstavnik Fakulteta sportskih nauka
Marina Zec

Predstavnik Fakulteta zdravstvenih nauka
Aleksandra Roljić

Predstavnik Fakulteta pravnih nauka
Luka Dražić

Predstavnik Saobraćajnog fakulteta
Žana Šukalo