STUDENTSKI PARLAMENT


Studentski parlament Panevropskog univerziteta Apeiron (SPPUA) je najviše predstavničko tijelo studenata Panevropskog univerziteta Apeiron, a koje se sastoji od izabranih predstavnika studenata svih fakulteta/organizacionih jedinica Univerziteta na vremenski period od godinu dana. Parlament na sjednici bira predsjedništvo SPPUA koje čine predsjednik, potpredsjednik i sekretar.

Predstavnici studenata, kao i članovi Predsjedništva biraju se na izborima SPPUA tajnim i neposrednim glasanjem.

Osnovni ciljevi SPPUA su:

 • poboljšanje uslova rada i položaja studenata;
 • poboljšanje kvaliteta nastave i ubrzavanje transformacije visokog obrazovanja, te usklađivanje sa evropskim i svjetskim programima;
 • zaštita prava i interesa studenata;
 • poboljšanje studentskog standarda i doprinos društvenim, kulturnim, akademskim i fizičko-rekreativnim potrebama studenata;
 • zastupanje studenata pred drugim javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama i državnim organima upravljanja, te pred ostalim međunarodnim asocijacijama i autoritetima;
 • podrška autonomiji Univerziteta i međunarodno priznanje diploma;
 • razvoj međunarodne saradnje, te punopravno učlanjenje u međunarodne studentske asocijacije, uključujući i razmjene studenata.


Radi ostvarivanja svojih ciljeva SPPUA direktno sarađuje sa:
 • Upravom Univerziteta i njegovim drugim organizacionim jedinicama;
 • naučnim, kulturnim i studentskim organizacijama u zemlji i inostranstvu.


Rad SPPUA je javan, a njegovo predsjedništvo je dužno da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđivanje javnosti svog rada, te puno informisanje članova o radu organizacije.

U svom dosadašnjem radu Studentski parlament Panevropskog univerziteta Apeiron realizovao je brojne aktivnosti i projekte koji su bili od značaja ne samo za studente i Univerzitet već i za društvenu zajednicu.

Neke od najznačajnijih aktivnosti su:
 • godišnja humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi;
 • humanitarna akcija za djecu sa dječije klinike UKC-a;
 • podrška održavanju manifestacije „Dani inkluzivnog sporta“;
 • podrška organizaciji međunarodnog „IEEE Students and Young Professionals“ kongresa 2019.

Način rukovođenja i odlučivanja SPPUA, izborna pravila kao i druga pitanja vezana za rad SPPUA regulisana su Statutom Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta Apeiron.


Predsjednik Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta "Apeiron"
Aleksandra Roljić, Fakultet zdravstvenih nauka, aleksandra.roljic@apeiron-edu.eu


Potpredsjednik Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta "Apeiron"
Žana Šukalo, Saobraćajni fakultet


Sekretar Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta "Apeiron"
Anja Dražić, Fakultet informacionih tehnologija


Predstavnik Fakulteta poslovne ekonomije
Filip Bajić

Predstavnik Fakulteta filoloških nauka
Viktorija Deronjić

Predstavnik Fakulteta informacionih tehnologija
Anja Dražić

Predstavnik Fakulteta sportskih nauka
Saša Knežević

Predstavnik Fakulteta zdravstvenih nauka
Aleksandra Roljić

Predstavnik Fakulteta pravnih nauka
Dejana Arežina

Predstavnik Saobraćajnog fakulteta
Žana Šukalo

Latinica English Ћирилица