SENAT


Senat Panevropskog univerziteta je najviše akademsko tijelo Univerziteta, koje ima odgovornost za akademska pitanja rada Univerziteta i koje se kao naučno-stručni organ brine za ostvarivanje razvoja i osnovne edukativne i akademske djelatnosti Univerziteta, ostvarivanje naučno-istraživačkih funkcija univerziteta i ostvarivanju njegove društvene misije.

Senat univerziteta čine rektor, prorektori, dekani fakulteta, direktori naučnoistraživačkog instituta, kao i studenti iz reda redovnih studenata koji su prvi put upisali godinu studija, sa svih ciklusa studija koji se organizuju na visokoškolskoj ustanovi.

Nadležnosti, način rada i druga pitanja značajna za rad Senata Panevropskog univerziteta utvrđuju se Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl. gl. RS 67/20) i Poslovnikom o radu Senata PUA..


Aktuelni saziv Senata:

 1. Akademik prof. dr Zoran Avramović, rektor, predsjednik Senata
 2. Prof. dr Sanel Jakupović, redovni profesor, prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju, dekan Fakulteta poslovne ekonomije, direktor Naučno-istraživačkog instituta
 3. Vladimir Đurić, redovni profesor, dekan Fakulteta pravnih nauka
 4. Branko Latinović, redovni profesor, dekan Fakulteta informacionih tehnologija
 5. Larisa Čović, redovni profesor, dekan Fakulteta filoloških nauka
 6. Ljiljana Stojanović Bjelić, vanredni profesor, Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka
 7. Velibor Srdić, vanredni profesor, dekan Fakulteta sportskih nauka
 8. Tomislav Vujinović, vanredni profesor, Dekan Saobraćajnog fakulteta
 9. Suzana Teodorović, viši asistent, predstavnik studenata trećeg ciklusa
 10. Bojan Aleksić, predstavnik studenata drugog ciklusa
 11. Aljoša Kostić, predstavnik studenata prvog ciklusa

Jezici