SENAT


Senat Panevropskog univerziteta je najviše akademsko tijelo Univerziteta, koje ima odgovornost za akademska pitanja rada Univerziteta i koje se kao naučno-stručni organ brine za ostvarivanje razvoja i osnovne edukativne i akademske djelatnosti Univerziteta, ostvarivanje naučno-istraživačkih funkcija univerziteta i ostvarivanju njegove društvene misije.

Senat univerziteta čine rektor, prorektori, dekani fakulteta, direktori naučnoistraživačkog instituta, kao i studenti iz reda redovnih studenata koji su prvi put upisali godinu studija, sa svih ciklusa studija koji se organizuju na visokoškolskoj ustanovi.

Nadležnosti, način rada i druga pitanja značajna za rad Senata Panevropskog univerziteta utvrđuju se Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl. gl. RS 67/20) i Poslovnikom o radu Senata PUA..


Aktuelni saziv Senata:

 1. Prof. dr Sanel Jakupović, Rektor, predsjednik Senata
 2. Mirjana Landika, vanredni profesor, Dekan Fakulteta poslovne ekonomije,
 3. Vladimir Đurić, redovni profesor, Dekan Fakulteta pravnih nauka
 4. Branko Latinović, redovni profesor, Dekan Fakulteta informacionih tehnologija
 5. Katarina Držajić, vanredni profesor, Dekan Fakulteta filoloških nauka
 6. Ljiljana Stojanović Bjelić, vanredni profesor, Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka
 7. Velibor Srdić, vanredni profesor, dekan Fakulteta sportskih nauka
 8. Tomislav Vujinović, vanredni profesor, Dekan Saobraćajnog fakulteta
 9. Suzana Teodorović, viši asistent, predstavnik studenata trećeg ciklusa
 10. Bojan Aleksić, predstavnik studenata drugog ciklusa
 11. Aljoša Kostić, predstavnik studenata prvog ciklusa

Informacije sa 177. sjednice Senata održane 30.09.2021. godine
Informacije sa 176. sjednice Senata održane 10.09.2021. godine
Informacije sa 175. sjednice Senata održane 02.07.2021. godine
Informacije sa 174. sjednice Senata održane 04.06.2021. godine
Informacije sa 173. sjednice Senata održane 07.05.2021. godine
Informacije sa 172. sjednice Senata održane 02.04.2021. godine
Informacije sa 171. sjednice Senata održane 05.03.2021. godine
Informacije sa 170. sjednice Senata održane 29.01.2021. godine
Informacije sa 169. sjednice Senata održane 25.12.2020. godine
Informacije sa 168. sjednice Senata održane 04.12.2020. godine
Informacije sa 167. sjednice Senata održane 06.11.2020. godine
Informacije sa 166. sjednice Senata održane 30.10.2020. godine
Informacije sa 165. sjednice Senata održane 16.10.2020. godine
Informacije sa 164. sjednice Senata održane 25.09.2020. godine
Informacije sa 163. sjednice Senata održane 11.09.2020. godine
Informacije sa 162. sjednice Senata održane 07.08.2020. godine
Informacije sa 161. sjednice Senata održane 03.07.2020. godine
Informacije sa 160. sjednice Senata održane 05.06.2020. godine
Informacije sa 159. sjednice Senata održane 30.04.2020. godine
Informacije sa 158. sjednice Senata održane 06.03.2020. godine
Informacije sa 157. sjednice Senata održane 31.01.2020. godine
Informacije sa 156. sjednice Senata održane 27.12.2019. godine
Informacije sa 155. sjednice Senata održane 29.11.2019. godine
Informacije sa 154. sjednice Senata održane 25.10.2019. godine
Informacije sa 153. sjednice Senata održane 27.09.2019. godine