VIZIJA / MISIJA / POLITIKA KVALITETA

VIZIJA

Vizija ustanove je da se u ostvarivanju društvene misije na polju visokog obrazovanja, stručne edukacije i naučno-istraživačkog rada u regionu pozicionira kao lider, uz osvarivanje najviših evropskih standarda u organizaciji studija, primjenu didaktičkih metoda i nastavnih planova i programima baziranih na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža, evropskih univerziteta i reformskih principa iniciranih Bolonjskom procesom restruktuiranja evropskog sistema visokog školstva.


Definisan je optimalan broj obaveznih predmeta, a studentu je omogućena sloboda i inicijativa da samostalno odabere izborne i fakultativne predmete u okviru multidisciplinarnih studijskih programa, odn. da stiče dodatna znanja i vještine u okviru strukovnih akademija, instituta i funkcionalnih obrazovnih jedinica univerziteta, individualizirajući i dizajnirajući vlastiti studij po mjeri promjena svoga socijalnog okruženja.

Studijski programi na Panevropskom univerzitetu su usmjereni ka sticanju znanja koje će kvalifikovati studente za poslove u visokotehnologiziranom okruženju za koje se traži razumjevanje procesa i sposobnosti upravljanja sistemima koji posjeduju "meta" inteligenciju, ali takođe i inicijativnost, preduzetništvo, sposobnost psihološke evaluacije saradnika i orkestriranja radnih grupa i timova, sposobnosti donošenja odluka u deficitu vremena, sposobnost daljeg cjeloživotnog učenja, sposobnost fokusiranja relevantnih informacija u okruženjima informacionog obilja i informacionog zagađenja, sposobnost procesiranja više simultanih poslova i sposobnost kreativne integracije znanja i prakse.

Za potrebe obrazovanja i naučno-istraživačkog razvoja angažovani su kadrovi sa naučnim dignitetom čiji je koeficijent kompetentnosti korespondentan njihovom znanju, sposobnosti i spremnosti da preuzmu rizik i odgovornost za sopstveni život i za obnovu svoje lokalne i globalne zajednice transformišući te zajednice u "društva znanja" (society of knowledge) i "društva učenja" (society of learning). Zato je opredjeljenje Panevropskog univerziteta da razvija multidisciplinarne studijske programe iz rubnih naučnih oblasti koje su zanemarene na etabliranim studijima javnih univerziteta, a koje imaju najveći potencijal za budućnost, te da implementira savremene pedagoške tehnologije zasnovane na interaktivnoj nastavi, savremenim pedagoškim radionicama, virtuelnim nastavnim okruženjima i primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija obrazovanja na daljinu. Efikasnost i efektnost studija, atraktivnost multidisciplinarnih nastavnih programa koji korespondiraju sa budućim izazovima, te psihološko i preduzetničko animiranje studenata kroz primjenu interaktivnih pedagoških metoda u organizaciji i izvođenju nastavno-naučnog procesa, proizvodi visoku prolaznost kao funkciju prenjetih znanja i vještina, ali i kao posljedicu visoke motivisanosti studenata.

Univerzitet će u svojoj praksi primjenjivati i principe cjeloživotnog učenja (life-long learning) u ostvarivanju osnovnog ljudskog prava na učenje i obrazovanje, promovišući evropsku transparentnost studija, mobilnost studenata i profesora, "evropsku dimenziju" (vrijednosti ujedinjene Europe) u visokom obrazovanju, sistem osiguranja kvalitete i upravljanja, kontrole i evaluacije kvalitetom, obrazovanje orjentisano ka studentu (student-centred education), javnost, transparentnost i kumuliranje svih oblika rada u sistemu evaluiranja znanja i postignuća studenata, obrazovni proces dizajniran u vidu stepenaste spirale u kojem je akumuliranje kredit-bodova za sve oblike rada studenata uslov za vertikalnu prohodnost, individualizirane i kredibilne studije dizajnirane prema intelektulanoj i psihološkoj mjeri studenata, te svestrani razvoj istraživačkih i poslovnih funkcija Univerziteta kao inkubacionog i "career guidance" centra.

Univerzitet evropskih znanja

Misija

Misija Panevropskog univerziteta „APEIRON“ je da da puni doprinos poboljšavanju kvaliteta života stanovništva te da zauzme značajnu ulogu u razvoju ekonomije u državi putem organizovanja akademskih studija za mlade i programa cjeloživotnog učenja (life long learning), obrazujući buduće lidere sposobne da kreiraju održivu društvenu, ekonomsku i tehnološku strategiju države, te da vrednuje ljudske resurse koji će uspješno da kvalifikuju mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i izazovima budućnosti.


Panevropski univerzitet "APEIRON" svoju misiju zasniva na pretpostavkama da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope, nalaze u procesu promjena, reformi i tranzicije prema građanskom demokratskom društvu, kojeg karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država, vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva, te da je u vremenu tranzicije potrebno novo duboko znanje, novi pogled na svijet i drugačiji pristup ekonomiji, pravnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti, disemenaciji informacija i sticanju znanja. U tim okvirima Panevropski univerzitet nastoji na sebe preuzeti odgovornost edukatora.

Sa sloganima "Univerzitet evropskih znanja" i "Univerzitet kojem vjerujemo", polazeći od iskustava socijalno i ekonomski uspješnih i tehnološki razvijenih zemalja, univerzitet nastoji da kroz proces studiranja i praktične obuke, primjenom savremenih obrazovnih standarda, kreira kadrove edukovane u multidisciplinarnim područjima sa operativnim znanjima i sa fokusom na razvoj kreativnih sposobnosti studenata. Naša društvena misija je dakle da obrazujemo buduće lidere sposobne da kreiraju održivu društvenu, ekonomsku i tehnološku strategiju države, te da vrednujemo ljudske resurse koji će uspješno da kvalifikuju mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i izazovima budućnosti.

Stoga se na Univerzitetu primjenjuje mentorski podržan dijalog sistem nastave koji je osmišljen kao kreativna radionica nastavnog osoblja i autorskog tima sa visokom naučnom i pedagoškom reputacijom, ekspertnim znanjima i iskustvima iz prakse, sposobnog da preuzme odgovornost za vlastite rezultate i za obrazovanje mlade generacije. Obrazovanje studenata se odvija primjenom savremenih standarda u sistemu ocjenjivanja, organizaciji studija, didaktičkim metodama i nastavnim planovima i programima baziranim na najboljim tradicijama američkih koledža i evropskih univerziteta uz primjenu Bolonjskih principa reforme evropskog visokog školstva.

Definisan je optimalan broj obaveznih predmeta, a studentima je omogućena sloboda samostalnog odabira izbornih i fakultativnih predmeta u okvirima multidisciplinarnih studijskih grupa, odn. paralelno sticanje kolaterarnih znanja i vještina u okviru strukovnih akademija, funkcionalnih organizacionih jedinica i instituta u sastavu Univerziteta (kao što su: Biznis inkubacioni centar, Centar za vođenje karijere, Centar za odnose sa javnošću, Centar za izdavačku djelatnost, Sportski centar Univerziteta), čime je studentima omogućeno osvajanje sekundarnih "minor" diploma i fakultativnih kvalifikacija.

Teorijska i praktična znanja i vještine koje studenti preuzimaju tokom studija koncipirani su tako da kvalifikuju studente za obavljanje budućih poslova u visokotehnologiziranom okruženju omogućujući studentima da razviju inicijativnost, preduzetništvo, sposobnost psihološke evaluacije i orkestriranja radnih grupa i timova, sposobnost donošenja odluka u deficitu vremena, sposobnost daljeg cjeloživotnog učenja, sposobnost fokusiranja relevantnih informacija u okruženjima informacionog obilja i informacionog zagađenja, sposobnost procesiranja više simultanih poslova i vođenja kompleksnih projekata, te sposobnost kreativne integracije znanja i prakse iz disparatnih stručnih oblasti.

Za potrebe obrazovanja i naučno-istraživačkog razvoja angažovani su kadrovi sa naučnim dignitetom i koeficijentom kompetentnosti koji su sposobni i spremni da preuzmu rizik i odgovornost za obnovu svojih lokalnih i globalnih zajednica i transformaciju BiH u "društvo znanja" (society of knowledge) odn. "društvo učenja" (society of learning).

Zato je opredjeljenje Panevropskog univerziteta "APEIRON" da razvija multidisciplinarne studijske grupe iz naučnih oblasti koje su zanemarene na etabliranim studijima javnih univerziteta, a koje imaju najveći potencijal za budućnost, te da implementira savremene pedagoške tehnologije zasnovane na interaktivnoj nastavi, savremenim pedagoškim radionicama, virtuelnim nastavnim okruženjima i primjeni ICT (Information & Computer Technologies) i eLearning tehnologija.

Efikasnost i efektivnost studija, atraktivnost multidisciplinarnih nastavnih programa koji korespondiraju sa budućim tehnološkim i socijalnim izazovima, te psihološko i preduzetničko animiranje studenata kroz primjenu interaktivnih pedagoških tehnologija u organizaciji i izvođenju nastavno-naučnog procesa, proizvodi visoku prolaznost kao funkciju prenjetih znanja i vještina studentima, ali ima za posljedicu i visoku motivisanost studenata. Univerzitet u svojoj praksi primjenjuje i principe cjeloživotnog učenja (life-long learning) i ostvarivanja demokratskog prava na učenje i obrazovanje, promociju evropske transparentnosti studija i mobilnosti studenata i profesora, promociju "evropske dimenzije" (vrijednosti ujedinjene Europe) u visokom obrazovanju, uspostavljanje evropskog sistema osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i sistema upravljanja, kontrole i evaluacije kvalitetom, principe obrazovanja orjentisanog ka studentu (student-centred education), javnost, transparentnost i kumuliranje svih oblika rada u sistemu ocjenjivanja i evaluiranja znanja i postignuća studenata.

Svestrani razvoj i prožimanje istraživačkih i poslovnih funkcija Univerziteta predstavlja osnovu ostvarivanja univerziteta kao poslovnog, inkubacionog i "career guidance" centra.

Univerzitet evropskih znanja

Politika kvaliteta

Vizija ustanove je da se u ostvarivanju društvene misije na polju visokog obrazovanja, stručne edukacije i naučno-istraživačkog rada u regionu pozicionira kao lider, uz osvarivanje najviših evropskih standarda u organizaciji studija, primjenu didaktičkih metoda i nastavnih planova i programima baziranih na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža, evropskih univerziteta i reformskih principa iniciranih Bolonjskom procesom restruktuiranja evropskog sistema visokog školstva.

Panevropski univerzitet je u mogućnosti da postigne visok nivo nastavno-naučnog procesa u skladu sa integracionim procesima definisanih Bolonjskom deklaracijom te da kvalitetom usluge obezbijedi trajno povjerenje i zadovoljstvo studenata, privrede i društva.

Politika kvaliteta Panevropskog univerziteta „APEIRON“ predstavlja prioritet ukupne poslovne politike i ima za cilj trajni napredak, uz maksimalno ispunjenje zahtjeva i zadovoljenje potreba svih korisnika usluga, poslovnih partnera, zaposlenih i društva u cjelini.

Sistem upravljanja kvalitetom je usmjeren na stalno poboljšavanje nastavno-naučnog procesa te na stalno inoviranje procesa rada i zasniva se na ESG standardima kvaliteta te će se kontinuiranim provjerama sistema kvaliteta internog i eksternog karaktera, kao dio poslovne politike, konstantno usmjeravati resursi u razvoj sistema kvaliteta.

Menadžment Panevropskog univerziteta „APEIRON“ ima posebnu odgovornost za kvalitet i njegovo trajno unapređenje. Odgovornost za obezbjeđenje kvaliteta obaveza je svakog zaposlenog za posao koji obavlja.

Misija Panevropskog univerziteta „APEIRON“ je da da puni doprinos poboljšavanju kvaliteta života stanovništva te da zauzme značajnu ulogu u razvoju ekonomije u državi putem organizovanja akademskih studija za mlade i programa cjeloživotnog učenja (life long learning), obrazujući buduće lidere sposobne da kreiraju održivu društvenu, ekonomsku i tehnološku strategiju države, te da vrednuje ljudske resurse koji će uspješno da kvalifikuju mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i izazovima budućnosti.

Univerzitet će vršiti kontinuirano pobljšavanje kvaliteta nastavnih programa, razvijati najviše standarde kvaliteta i afirmisati najviše standarde nastave i evaluacije stečenih znanja.

Politika kvaliteta obavezujuća je za sve učesnike u procesima rada Univerziteta.


Univerzitet evropskih znanja