Fakultet filoloških nauka

"Izaberi i ti ruski jezik i približi nam Rusiju"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Osnovne akademske studije ruskog jezika i književnosti imaju za cilj sticanje teorijskih znanja i ovladavnje praktičnim vještinama u oblasti ruskog jezika, ruske književnosti i kulture. Dalji cilj ovih studija je da se niz rusističkih disciplina postave u širi slavistički kontekst, kako bi se stekao širi uvid u slavistiku uopšte, kao i povezivanje toga troga (jezika, književnosti, kulture) sa nacionalnom kulturom. Ove studije treba da omoguće studentima sveobuhvatno sagledavanje rusističke struke i stvaranje osnova za dalji rad u nauci i primjene njenih rezultata u praksi.
Načinom na koji provodi bolonjski proces, svojim sveukupnim zalaganjem i konstantnim radom na unapređenju kvaliteta visokoškolskog obrazovanja, vrijednim studentima i predanim nastavnim kadrom, „Apeiron“ je postao poželjan partner za saradnju sa prestižnim univerzitetima Ruske Federacije, Kine i zemalja iz okruženja.
S obzirom na to da se već 10 godina intenzivno zalaže za širenje ruskog jezika, kroz Fakultet fi loloških nauka, u kratkom vremenskom periodu Univerzitet „Apeiron“ postaje potpisnik sporazuma o saradnji sa Moskovskim državnim regionalnim univerzitetom, Lipeckim državnim univerzitetom i Tambovskim državnim univerzitetom. Prema ovim sporazumima, studenti univerziteta potpisnika prve tri godine studiraju na svom matičnom univerzitetu, a četvrtu na univerzitetu „partneru“. Rezultat je dvojna diploma – diploma Panevropskog univerziteta i jednog od pomenutih univerziteta.
Studenti Fakulteta filoloških nauka već uveliko borave i uče u Rusiji. Na čuvenom Moskovskom državnom univerzitetu „M.V.Lomonosov“, sa kojim „Apeiron“ takođe sarađuje, studenti fi lologije uče ruski jezik, upoznaju rusku kulturu, ali i aktivno učestvuju na međunarodnim naučnim konferencijama i pred stranim akademskim auditorijumom izlažu svoje radove. Do sada je na nastavak školovanja na sve pomenute univerzitete u Rusiju otišlo 40 studenata. Fakultet fi loloških nauka Panevropskog univerziteta sa Sibirskom školom korporativnog upravljanja iz Omska u decembru 2016. godine organizovao je međunarodnu, naučno-stručnu konferenciju, a u martu 2017. godine nastavlja okupljanjem naučih radnika širom svijeta kroz konferenciju koju je organizovao sa Ruskom akademijom nauka iz Moskve. „Apeiron“ je zajedno sa Moskovskim državnim univerzitetom „M.V.Lomonosov“ takođe organizovao naučni skup posvećen ruskom jeziku.


TIP STUDIJA

Studije drugog ciklusa su individualne studije, dizajnirane po mjeri studenta, koje se izvode sistemom ličnog mentorstva, vođenjem instruktivne i konsultativne nastave i vježbi te organizovanjem naučno-istraživačkih projekata studenata. Na studijskom programu Ruski jezik – 60 ECTS studije drugog ciklusa organizovane su u trajanju od jedne godine, kao dvosemestralne studije, koje se vrednuju sa minimalno 60 ECTS kredit-bodova (za studente koji imaju završen četvorogodišnji nivo prvog ciklusa studija sa ulaznim nivoom od 240 ECTS kredit-bodova), tako da u zbiru sa prvim ciklusom ukupno akumulirani kredit-bodovi,nakon završenog studija drugog ciklusa, iznose 300 ECTS bodova.Univerzitet obavlja studije drugog ciklusa kao kombinaciju dijalog sistema interaktivne nastave sa mentorskim vođenjem studenta.

PRISTUP STUDIJU DRUGOG CIKLUSA

Jednogodišnje master studije drugog ciklusa na studijskom program Ruski jezik – 60 ECTS može upisati student koji je prethodno završio četvorogodišnje studije prvog ciklusa. U zavisnosti od naučne oblasti studija prvog ciklusa, koji je kandidat završio, moguće su tri opcije prilikom upisa na studij drugog ciklusa:

  • Ukoliko je studij prvog ciklusa u oblasti matičnosti upisanog studija drugog ciklusa, kandidat se upisuje bez dodatnih pedagoških obaveza.
  • Ukoliko je studij prvog ciklusa djelimično matičan sa naučnim oblastima matičnosti upisanog studija drugog ciklusa, kandidatu se određuje diferencijalni program kojim se nadoknađuju nedostajuće kompetencije. Sadržaj diferencijalnog programa određuje Komisija za priznavanje ispita i vrednovanje studijskih programa. Diferencijalni program ne može da bude veći od 60 ECTS bodova.
  • Ne mogu se upisati studenti sa nematičnih studijskih programa.
STUDIJSKI PROGRAMI - MASTER STUDIJE
RUSKI JEZIK - MASTER RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Trajanje studija:
►Studije drugog ciklusa u trajanju od 1 ili 2 godine (2 ili 4 semestra)

Akademska zvanja:
► Master ruskog jezika i književnosti - 300 ECTS

Oblasti:
Lingvistika, Lingvokultorologija, Metodologije nastave savremenog ruskog jezika

PROČITAJ VIŠE...

NOVOSTI