Alumni asocijacija

O nama

Alumni asocijacija je dobrovoljno udruženje čiji su članovi svi studenti koji su završili osnovne, magistarske, master ili doktorske studije na Panevropskom univerzitetu ''Apeiron'', kao i studenti čiji je studij u toku sa ciljem povezivanja svih generacija studenata, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

MISIJA

Svojim članovima alumni centar će obezbjediti aktivnu povratnu vezu sa Panevropskim univerzitetom ''Apeiron'', odnosno korišćenje Univerzitetskih potencijala za ažuriranje njihove kompetentnosti, kao i aktivno djelovanje u kreiranju sadržaja koje Univerzitet distribuira svojim studentima i ostalim korisnicima savremenih obrazovnih, naučnih i stručnih dostignuća. Alumni centar ažurirajući bazu podataka o svojim članovima, omogućava međusobna povezivanja članova, u funkciji daljeg razvoja njihovih profesionalnih veza, ali i radi očuvanja filantropske posvećenosti Panevropskom univerzitetu.

Članovi alumni asocijacije Panevropskog univerziteta ''Apeiron'', zajedno doprinose kreiranju vrijednosti i unapređivanju statusa Univerziteta, njegovih studenata, zaposlenih i partnera, kao i čitavih zajednica u kojima djeluju.

Ciljevi

  • povezivanje bivših studenata kroz Alumni asocijaciju
  • kreiranje baze alumnija sa njihovim podacima u cilju sklapanja budućih poslovnih veza
  • organizovanje zajedničkih nastupanja alumni asocijacije pred trećim licima/institucijama
  • saradnja sa organizacijama, privrednim društvima, uključujuči privredne komore, tržište rada i dr.
  • redovno informisanje članova o aktuelnostima na Univerzitetu
  • unapređenje akademskih vještina i treninga prema zahtjevima privrede, javnog sektora kao i svih ostalih interesnih skupina
  • organizovanje zvaničnih susreta članova Alumni asocijacije (godišnjice, proslave, konferencije, seminari, putovanja) u cilju profesionalne i lične nadogradnje alumnija
  • obezbjeđenje posebnih privilegija u pogledu pristupa biblioteci, mogućnosti pretraživanja baza podataka (naučno-istraživačkih informacija), on-line kataloga, bibliografija, itd.
  • dizajniranje i njegovanje kulture rada i življenja

Članstvo

Članovi Alumni asocijacije Panevropskog univerziteta "APEIRON", mogu da budu i ostali akademski građani iz zemlje i inostranstva, koji to žele i koji ispunjavaju etičke, socijalne i humanističke vrijednosti na kojima je baziran i koje promoviše univerzitet. Članom alumni asocijacije Panevropskog univerziteta ''Apeiron'' postaje se dobrovoljno, popunjavanjem on-line prijave. Svim članovima biće omogućen brz i efikasan pristup informacijama i uspostavljanje međusobnih kontakata. Pristup i članstvo u alumni asocijaciju su besplatni.


Preuzmite obrazac za prijavu članstva alumni asocijacije

NOVOSTI

DOGAĐAJI

Fri 13 Nov

EDASOL 2020

  • Vojvode Pere Krece 13, Banja Luka 78102

Preuzmi brucoški vodič za akademsku 2020/21

Odaberi svoje zanimanje za budućnost.