DEKANI


Dekan predstavlja fakultet i odgovaran je za zakonitost rada fakulteta, planira i razrađuje rasporede akademskog osoblja angažovanog na studijskim programima koji su organizovani na Fakultetu, izdaje radne naloge angažovanom akademskom osoblju i stara se o odvijanju nastavnonaučnog procesa na Fakultetu i donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom i statutom Panevropskog univerziteta.

Za dekana fakulteta može biti imenovan nastavnik u naučno-nastavnom zvanju koji je zaposlen sa punim radnim vremenom na Panevropskom univerzitetu i član je Nastavno-naučnog vijeća fakulteta.

Dekan za svoj rad odgovara Nastavno-naučnom vijeću fakulteta i organima univerziteta, u skladu sa statutom univerziteta.

Vladimir Đurić

(Dekan Fakulteta pravnih nauka)

Vladimir Đurić, doktor pravnih nauka, redovni profesor i viši naučni saradnik, rođen je 1971. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2000. godine, odbranivši sa

Danislav Drašković

(Dekan Saobraćajnog fakulteta)

Rođen je 1959. godine u Kalinoviku. Osnovni studij završio je 1986. godine na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a magistarski 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu (‘’Alternativni modeli upravljanja u sektoru javnog prevoza u Re

Katarina Držajić Laketić

(Dekan Fakulteta filoloških nauka)

Katarina Držajić Laketić rođena je 31.12.1987. godine u Beogradu. Nakon Pete beogradske gimnazije, završava osnovne i master studije Anglistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2016. godine brani doktorsku disertaciju u oblasti k

Ljiljana Stojanović Bjelić

(Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka)

Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertac

Velibor Srdić

(Dekan Fakulteta sportskih nauka)

Rođen je 22. marta 1977. godine u Zagrebu. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“, te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u ple

Mirjana Landika

(Dekan Fakulteta poslovne ekonomije)

Landika Mirjana, vanredni profesor (13. decembar 1974, Gradiška). Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom diplomirala je 2005. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci magistrirala 2006. odbranom rada Kvantitativni modeli u funkciji programiranja parameta

Branko Latinović

(Dekan Fakulteta informacionih tehnologija)

Rođen je 28.4.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1997. godine iz oblasti Poslovna informatika. Od 1980. do

Sanel Jakupović

JAKUPOVIĆ, Sanel (Prijedor, 6. maj 1975), rektor Panevropskog univerziteta “APEIRON” Banja Luka za mandatni period 2021-2025, redovni profesor, doktor ekonomskih nauka. Osnovnu i srednju školu je pohađao u Prijedoru. Diplomirao je na Mašinskom fak

Latinica English Ћирилица