DEKANI


Dekan predstavlja fakultet i odgovaran je za zakonitost rada fakulteta, planira i razrađuje rasporede akademskog osoblja angažovanog na studijskim programima koji su organizovani na Fakultetu, izdaje radne naloge angažovanom akademskom osoblju i stara se o odvijanju nastavnonaučnog procesa na Fakultetu i donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom i statutom Panevropskog univerziteta.

Za dekana fakulteta može biti imenovan nastavnik u naučno-nastavnom zvanju koji je zaposlen sa punim radnim vremenom na Panevropskom univerzitetu i član je Nastavno-naučnog vijeća fakulteta.

Dekan za svoj rad odgovara Nastavno-naučnom vijeću fakulteta i organima univerziteta, u skladu sa statutom univerziteta.

Vladimir Đurić

(Dekan Fakulteta pravnih nauka)

Vladimir Đurić, doktor pravnih nauka, redovni profesor i viši naučni saradnik, rođen je 1971. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2000. godine, odbranivši sa

Tomislav Vujinović

(Dekan Saobraćajnog fakulteta)

Rođen je 10.05.1958. godine u Ratkovu, opština Ključ. Osnovnu školu završio je u Sitnici, a srednju Mašinsku tehničku u Daruvaru. Osnovne studije završio je na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je i magistrirao. Na Mašinskom fakultetu u Kr

Larisa Čović

(Dekan Fakulteta filoloških nauka)

Rođena je 10.09.1953. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Samarkandu (SSSR), Ruski jezik i književnost, a postdiplomske studije završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Lenjingradu (Sankt-Peterburg). Na Filozofskom

Ljiljana Stojanović Bjelić

(Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka)

Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertac

Velibor Srdić

(Dekan Fakulteta sportskih nauka)

Rođen je 22. marta 1977. godine u Zagrebu. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“, te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u ple

Sanel Jakupović

(Dekan Fakulteta poslovne ekonomije)

Rođen je 06.05.1975. godine u Prijedoru. Osnovni studij završio je na Mašinskom fakultetu u Zenici Univerziteta u Sarajevu, magistarski studij na Fakultetu poslovne ekonomije univerziteta Apeiron na kojem je odbranio i doktorsku disertaciju pod nazivom

Branko Latinović

(Dekan Fakulteta informacionih tehnologija)

Rođen je 28.4.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1997. godine iz oblasti Poslovna informatika. Od 1980. do

Zoran Avramović

Rođen je Jarebicama, opština Loznica, u Srbiji (Jugoslaviji), 10. septembra 1953. Diplomirao je na državnom Univerzitetu u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, sa prosečnom ocenom 9,72. Na tom fakultetu je magistrirao, a potom i stekao doktorat teh

Jezici