team

Ljubinko Mitrović

Dekan Fakulteta pravnih nauka

BIOGRAFIJA

Prof. dr Ljubinko MITROVIĆ je doktor pravnih nauka, u zvanju redovnog profesora na katedri krivičnog i krivičnog procesnog prava, odnosno naučnog saradnika (Institut za uporedno pravo iz Beograda). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, magistrirao na istom Fakultetu, a dva doktorata, i to iz državnopravnih, odnosno krivičnopravnih nauka stekao je u Beogradu i Nišu. Do početka septembra 2022. godine nalazio se na funkciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (imenovan je za Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine 17. novembra 2015. godine na period od šest godina), a prije toga bio je zaposlen na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci na poslovima dekana i profesora ovog Fakulteta i Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banjoj Luci na poslovima profesora i zamjenika direktora. Izvodio je nastavu i na: Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sveučilištu/Univerzitetu Vitez u Vitezu, Fakultetu uprave Univerziteta u Sarajevu, Pravnom fakultetu Univerziteta SINERGIJA u Bijeljini, Visokoj poslovno tehničkoj školi u Doboju i konačno na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Član je i ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnih ispita u Republici Srpskoj od 2005. godine, te član Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske od 2010. godine. Na Listi je edukatora Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u svojstvu višeg edukatora za pravna područja: kaznenopravno područje BiH, međunarodno kazneno pravo i ljudska prava i slobode. Na listi je edukatora Centara za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije BiH. Bio je zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske: “Bezbjednost, policija, građani”, Banja Luka i član Savjeta teorijsko-stručnog časopisa: “Defendologija” Banja Luka, a trenutno je član Savjeta časopisa “Revija za kriminologiju i krivično pravo” iz Beograda. Član je Izdavačkog savjeta i Uređivačkog odbora, te urednik, a od 26. juna 2014. godine do 17. novembra 2015. godine bio je i glavni i odgovorni urednik Naučno-stručnog časopisa iz oblasti pravnih nauka - Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog Univerziteta APEIRON Banja Luka. Član je Izdavačkog savjeta i Naučnog odbora Časopisa za pravnu teoriju i praksu, Pravna riječ, glasila Udruženja pravnika Republike Srpske. Član je i Redakcije Zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Predsjednik je Naučnog odbora Istraživačkog centra Banja Luka, te glavni i odgovorni urednik zbornika Centra za lobiranje Banja Luka. Recenzirao je naučne i stručne radove za sljedeće časopise: Kopaonička škola prirodnog prava; Zbornik radova Unifikacija prava i pravna sigurnost; Pravni vjesnik, Časopis za pravne i društvene znanosti, Pravni fakultet u Osijeku, Hrvatska; Naučno-stručni časopis iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauka, Sportske nauke i zdravlje, Panevropski univerzitet APEIRON u Banjoj Luci; Naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, Panevropski univerzitet APEIRON u Banjoj Luci; Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Republike Srpske; DHS - DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE, Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli; Zbornici radova u izdanju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda; Zbornici radova u izdanju Udruženja Centar za lobiranje iz Banja Luke i Zbornik radova broj VII, Pravni fakultet Univerziteta/Sveučilišta u Vitezu. Učestvovao je u desetak naučno-istraživačkih projekata od kojih su posebno važni oni iz oblasti maloljetničkog prestupništva i prekršajnog zakonodavstva. Član je Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske. Član je Predsjedništva Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu iz Beograda za Republiku Srpsku, od 2010. godine. Na najvećem na prostorima bivše SFRJ redovnom godišnjem međunarodnom savjetovanju Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu na Zlatiboru sa vlastitim referatima učestvuje od 2008. godine. Na Oktobarskim pravničkim danima u Banjoj Luci sa vlastitim referatima učestvuje od 2005. godine, a na Naučnom skupu na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja od 2008. godine. Jedan je od osnivača i organizatora Međunarodnog savjetovanja u oblasti krivično-pravne teorije i prakse u Republici Srpskoj koje se tradicionalno od 2009. godine svake godine u aprilu mjesecu održava u gradovima Republike Srpske, a u organizaciji Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu i Ministarstva pravde Republike Srpske (ova Savjetovanja su do sada održana četrnaest puta i to u Bijeljini, Brčkom, Istočnom Sarajevu, Trebinju – tri puta, Banja Luci, Prijedoru, Tesliću, Doboju i Milićima). Dobitnik je Zahvalnice za ukupnu podršku radu, afirmaciji i međunarodnoj promociji Udruženja pravnika Republike Srpske, kao i doprinos organizovanju Međunarodnog savjetovanja pravnika pod nazivom: “Oktobarski pravnički dani”. Dobitnik je i Zahvalnice Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu za izuzetne doprinose naučnom i stručnom radu Instituta, a povodom 50 godina postojanja Instituta. Dobitnik je Zahvalnice Kluba studenata Fakulteta političkih nauka Banja Luka za uspješnu saradnju i nesebičan doprinos u realizaciji njihovih aktivnosti. Na listi je domaćih i međunarodnih stručnjaka/eksperata Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, kao i na listi eksperata za akreditaciju ustanova i studijskih programa (iz naučne oblasti pravno-ekonomskih nauka) Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore. Učestvovao je u radu komisija za izradu desetak zakona (ističu se Zakon o prekršajima, Krivični zakon, Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom). Objavio je preko 250 naučnih i stručnih radova (objavljivao je i izlagao svoje radove u Beogradu, Skoplju, Ohridu, Sarajevu, Nišu, Zenici, Bihaću, Istočnom Sarajevu, Prešovu (Slovačka), Istanbulu (Turska), Šangaju (Kina), Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji, Kemerovu (Rusija), Kladovu, Moskvi, Bijeljini, na Tari, Zlatiboru i Kopaoniku i dr.). Sa vlastitim referatima učestvovao je na preko 150 međunarodnih i domaćih naučnih skupova i savjetovanja. Objavio je samostalno ili u koautorstvu 30 knjiga. U zvanje doktora pravnih nauka, u ulozi mentora, proizveo je 10 magistara na četiri fakulteta. Učestvovao je na preko 500 međunarodnih i domaćih naučnih skupova i savjetovanja.