FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet poslovne ekonomije je matičan u osnovnim naučnim oblastima preduzetničke ekonomije, menadžmenta, marketinga, upravljanja tržišnim poslovanjem, primjenjene ekonomije, bankarstva, finansija i trgovine, javne uprave, poslovnog prava, poslovne informatike, primjenjenih političkih studija, kao i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: organizacione nauke, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje promjenama, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, odnosi sa javnošću, matematička ekonomska analiza, vjerovatnoća i statistika.


STUDIJSKI PROGRAMI

Menadžment bankarstva, finansija i trgo

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master ekonomije- 300 ECTS Master ekonomije-…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Preduzetnički menadžment

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master ekonomije- 300 ECTS Master ekonomije-…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Menadžment javne uprave

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani ekonomista - menadžer javne uprave - 180 ECTS (Studijski program: Menadžment javne uprave) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From March 15, 2024

Menadžment bankarstva, finansija i trgo

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani ekonomista - 180 ECTS (Studijski program: Menadžment bankarstva, finansija i trgovine) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From May 2, 2021

Preduzetnički menadžment

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani ekonomista - 180 ECTS (Studijski program: Preduzetnički menadžment) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From November 9, 2020

FAKULTET PRAVNIH NAUKA

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet je matičan u osnovnim naučnim oblastima: teorijsko-pravnim, opšte-pravnim, istorijsko-pravnim, ustavnim i političko-pravnim, građansko-pravnim, privrednim, finansijsko-pravnim (javne i poslovne finansije), porodično-pravim, radno-pravnim, upravno-pravnim, pravosudnim i krivično-pravnim, forenzičko-kriminalističkim, međunarodno-pravnim (javnim i privatnim), evropsko-pravnim (komunitarnim), američko-pravnim (precedentnim), poslovno-pravnim (pozitivnim i međunarodnim), kao i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: retorika, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, administracija, dokumentaristika, pravna informatika, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje poslovnim promjenama.


STUDIJSKI PROGRAMI

Opšte-pravni studijski program

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master prava - 300 ECTS Master…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Poslovno pravo

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani pravnik poslovnog prava - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani pravnik…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From July 16, 2024

Opšte-pravni studijski program

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani pravnik - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani pravnik - 240…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From November 9, 2020

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet informacionih tehnologija je matičan u osnovnim naučnim oblastima kompjuterskih nauka (osnove programiranja, teorija algoritama, arhitektura i organizacija računarskih sistema, operativni sistemi, mrežno računarstvo, programski jezici, softverski inženjering – modeliranje, analiza i dizajn softvera, softverski menadžment, interakcija čovjek-računar, grafi ka i vizuelizacija, vještačka inteligencija, menadžment informacijama - teorija i praksa baza podataka, relacione i distribuirane baze podataka, pravni, etički i profesionalni aspekti računarstva), oblasti informacionih tehnologija (sigurnost i obezbjeđenje informacija, platformske tehnologije, administracija i održavanje IT sistema, tehnička podrška), oblasti informacionih sistema (sistem-analiza i logički dizajn IS, projektovanje informacionih sistema, implementacija informacionih sistema, održavanje informacionih sistema, razvoj specifičnih tipova IS, distribuirani sistemi), oblasti kompjuterskog inženjeringa (inženjering računarskih sistema, umrežavanje i telekomunikacije) i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: (matematička analiza, diskretne matematičke strukture, teorija algoritama, vjerovatnoća i statistika, numerički metodi i operaciona istraživanja, opšta teorija sistema, teorija organizacije, teorija odlučivanja, teorija informacija, projektni menadžment, pedagoška informatika, kriptografi ja, E-poslovanje, upravljanje promjenama, međuljudski odnosi i vještina komuniciranja.


STUDIJSKI PROGRAMI

Poslovna informatika – Inženjerin

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master računarstva i informatike - 300…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Inženjering informacionih tehnologija

USMJERENJA: - Programiranje i softversko inženjerstvo - - Računarska bezbjednost i zaštita informacija - INŽENJERING INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA :: AKADEMSKA ZVANJA Osnovne akademske studije prvog ciklusa u ukupnom trajanju od 3 godine (6 semestara) - 180 ECTS Diplomirani inženjer računarstva i…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From July 30, 2023

Računarska multimedija i grafika

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani informatičar - računarska multimedija i grafika - 180 ECTS (Bachelor of Multimedia & Graphics Computning - BSc.CM&G) [cs_faq cs_faq_view="modern" column_size="1/1"] [faq_item faq_active="no"…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From October 3, 2023

Nastavnička informatika

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani informatičar - 180 ECTS Diplomirani profesor tehničkog obrazovanja i informatike - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Poslovna informatika

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani informatičar - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani informatičar - 240…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From September 18, 2021

FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet sportskih nauka je matičan u oblastima sportskih nauka: biološko-medicinske osnove sporta, biomehanika i antropomotorika, statistika, informatika i metodologija u sportu, pedagogija i psihologija sporta i vježbanja, sociologija, filozofija i etika sporta, ekonomika i menadžment u sportu, teorija sporta i nauka o treningu, pojedinačnim sportovima i sportskim granama, ritmičkoj gimnastici i plesu, bazičnim motoričkim aktivnostima, sportskoj rekreaciji i aktivnostima u prirodi, te sportu u izabranim ciljnim grupama, kao i u sporednim naučnim oblastima koje se izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: sportska medicina, sportski turizam i wellness, farmakologija i toksikologija, nutricionizam i dijetetika, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska masaža, balneologija.


STUDIJSKI PROGRAMI

Sport u ciljanim grupama

Akademska zvanja Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Sport u ciljanim grupama - Master…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Pedagoško-nastavni studijski program u

PEDAGOŠKO-NASTAVNI STUDIJSKI PROGRAM U SPORTU :: AKADEMSKA ZVANJA a/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja - 240 ECTS [cs_faq cs_faq_view="modern" column_size="1/1"] [faq_item faq_active="no" faq_title="PEDAGOŠKO-NASTAVNI STUDIJSKI PROGRAM U SPORTU ::…
 • Duration 8 semestara (4 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Sportski trener

SPORTSKI TRENER :: AKADEMSKA ZVANJA a/ a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani trener - 180 ECTS (Studijski program: Sportski trener) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Sportski menadžment

SPORTSKI MENADŽMENT :: AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani menadžer u sportu - 180 ECTS (Studijski program: Sportski menadžment) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From November 9, 2020

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet zdravstvenih nauka je matičan u humano-biološkim (anatomija, histologija, embriologija, fiziologija, genetika, citologija), mikrobiološkim, bio-hemijskim, kliničko-hemijskim i fizikalnim funkcionalnim naučnim oblastima, zatim u oblastima opštih medicinskih nauka, primjenjenih medicinskih nauka propedevtike i zdravstvene njege u različitim granama medicine i kliničko-bolničkoj praksi, farmakologiji i toksikologiji, dijetetici, gerijatriji, epidemiologiji, medicinskoj i razvojnoj psihologiji, sportskoj medicini, socijalnoj medicini, istoriji i etici medicine. U široj naučnoj oblasti fizioterapije i radne terapije, fakultet je matičan u fizikalnoj medicini i fizioterapiji u različitim oblastima medicine i kliničko-bolničke prakse, kineziologiji, kineziometriji i biomehanici, protetici i ortotici, balneologiji, radnoj terapiji i rehabilitaciji kod različitih grupa oboljenja i onesposobljenja, radnoj terapiji u zajednici, radnoj terapiji kod psihosocijalnih poremećaja i u ergonomiji. Fakultet je matičan u oblastima laboratorijske medicine koje su povezane sa gore navedenim užim naučnim oblastima. U široj oblasti sanitarnog inženjeringa fakultet je matičan u naučnim oblastima sanitarne hemije, parazitologije, opšte i socijalne ekologije, ekološkog inženjeringa i zaštite radne i životne sredine, tehnologiji voda za piće i upravljanju vodama, fizičko-hemijskoj i mikrobiološkoj analizi namirnica u tehnologiji čuvanja namirnica, analizi, kontroli i zaštiti vazduha, kontroli i zbrinjavanju otpada, sanitarno-tehničkim principima graditeljstva, te sanitarno-ekološkom zakonodavstvu i nadzoru. Fakultet obavlja interdisciplinarne studije iz oblasti menadžmenta i marketinga u zdravstvu, upravljanja tržišnim poslovanjem i primjenjene ekonomije zdravstvenih ustanova, zdravstvenog osiguranja i fondova u oblasti zdravstva, medicinske statistike, poslovne i aplikativne informatike i organizacionih nauka u zdravstvu, kao i iz komunikoloških, i administrativno - dokumentacionih naučnih oblasti i primjenjenih pedagoških studija u oblasti zdravstva.


STUDIJSKI PROGRAMI

Sanitarni inženjering

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master sanitarnog inženjerstva- 300 ECTS Master…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Menadžment u zdravstvu

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Sestrinstvo

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master zdravstvene njege - 300 ECTS…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Laboratorijsko-medicinski inženjering

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Sanitarni inženjering

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani sanitarni inženjer - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani sanitarni inženjer…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From January 28, 2024

Fizioterapija

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani fizioterapeut – 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani fizioterapeut – 240…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From January 19, 2024

Menadžment u zdravstvu

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani menadžer…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From April 28, 2023

Sestrinstvo

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani medicinar/sestra zdravstvene njege – 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani medicinar/sestra…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From October 7, 2021

FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Osnovne akademske studije ruskog jezika i književnosti imaju za cilj sticanje teorijskih znanja i ovladavnje praktičnim vještinama u oblasti ruskog jezika, ruske književnosti i kulture. Dalji cilj ovih studija je da se niz rusističkih disciplina postave u širi slavistički kontekst, kako bi se stekao širi uvid u slavistiku uopšte, kao i povezivanje toga troga (jezika, književnosti, kulture) sa nacionalnom kulturom. Ove studije treba da omoguće studentima sveobuhvatno sagledavanje rusističke struke i stvaranje osnova za dalji rad u nauci i primjene njenih rezultata u praksi. Načinom na koji provodi bolonjski proces, svojim sveukupnim zalaganjem i konstantnim radom na unapređenju kvaliteta visokoškolskog obrazovanja, vrijednim studentima i predanim nastavnim kadrom, „Apeiron“ je postao poželjan partner za saradnju sa prestižnim univerzitetima Ruske Federacije, Kine i zemalja iz okruženja. S obzirom na to da se već 10 godina intenzivno zalaže za širenje ruskog jezika, kroz Fakultet fi loloških nauka, u kratkom vremenskom periodu Univerzitet „Apeiron“ postaje potpisnik sporazuma o saradnji sa Moskovskim državnim regionalnim univerzitetom, Lipeckim državnim univerzitetom i Tambovskim državnim univerzitetom. Prema ovim sporazumima, studenti univerziteta potpisnika prve tri godine studiraju na svom matičnom univerzitetu, a četvrtu na univerzitetu „partneru“. Rezultat je dvojna diploma – diploma Panevropskog univerziteta i jednog od pomenutih univerziteta. Studenti Fakulteta filoloških nauka već uveliko borave i uče u Rusiji. Na čuvenom Moskovskom državnom univerzitetu „M.V.Lomonosov“, sa kojim „Apeiron“ takođe sarađuje, studenti fi lologije uče ruski jezik, upoznaju rusku kulturu, ali i aktivno učestvuju na međunarodnim naučnim konferencijama i pred stranim akademskim auditorijumom izlažu svoje radove. Do sada je na nastavak školovanja na sve pomenute univerzitete u Rusiju otišlo 40 studenata. Fakultet fi loloških nauka Panevropskog univerziteta sa Sibirskom školom korporativnog upravljanja iz Omska u decembru 2016. godine organizovao je međunarodnu, naučno-stručnu konferenciju, a u martu 2017. godine nastavlja okupljanjem naučih radnika širom svijeta kroz konferenciju koju je organizovao sa Ruskom akademijom nauka iz Moskve. „Apeiron“ je zajedno sa Moskovskim državnim univerzitetom „M.V.Lomonosov“ takođe organizovao naučni skup posvećen ruskom jeziku.


STUDIJSKI PROGRAMI

Ruski jezik

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master ruskog jezika i književnosti -…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Ruski jezik

RUSKI JEZIK :: AKADEMSKA ZVANJA a/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti - 240 ECTS  b/ Studije studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine…
 • Duration 8 semestara (4 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Nastavno-prevodilački studijski program

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani profesor prevodilac ruskog jezika - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From October 16, 2023

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Savladavanjem studijskog programa student stiče temeljno poznavanje i razumjevanje inženjerskih disciplina u saobraćajnoj i transportnoj struci, kao i sposobnost rješavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Obzirom na interdisciplinarni karakter studijskog programa posebno je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primjena. Diplomirani studenti sposobni su da na odgovarajući način napišu i predstave rezultate svog rada. Kompetentnost svršenih studenata u studijskom programu «Saobraćaj i transport», odnosno «Inženjera saobraćaja», ogleda se i u sposobnost i spremnosti za samostalan rad.


STUDIJSKI PROGRAMI

Saobraćaj i transport

Akademska zvanja Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Saobraćaj i transport - Master saobraćaja…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Drumski saobraćaj i transport

DRUMSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT :: AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani inženjer saobraćaja - 180 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering - BTE) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From November 9, 2020

NOVOSTI