UPRAVNI ODBOR


Upravni odbor Univerziteta je formiran osnivačkim aktima univerziteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske.

Upravni odbor ima 10 članova. Članove Upravnog odbora univerziteta čine predstavnici osnivača univerziteta, akademskog osoblja, neakademskog osoblja, privrede i studenata.

Osnivači univerziteta koji posjeduju više od 30 % osnivačkog uloga imenuju po dva člana Upravnog odbora, dok ostali osnivači imenuju po jednog člana. Pravna lica - osnivači univerziteta imenuju svoje predstavnike odlukom svojih Upravnih odbora. Senat univerziteta imenuje jednog člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja zaposlenog na Panevropskom univerzitetu i jednog člana neakademskog osoblja koji ne mora biti u radnom odnosu na univerzitetu. Studentska unija Panevropskog univerziteta bira jednog člana Upravnog odbora iz rada studenata po proceduri utvrđenoj Statutom studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta, a imenuje ga Senat Panevropskog univerziteta.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine, sa mogućnošču jednog izbora, osim predstavnika studenata čiji mandat traje godinu dana.

Članovi upravnog odbora Panevropskog univerziteta su:
  1. Darko Uremović, predsjednik Upravnog odbora
  2. Doc. dr Siniša Aleksić, član
  3. Kornelija Gilh, član
  4. Prof. dr Nina Uremović, član
  5. Prof. dr Jana Aleksić, član
  6. dr Zoran Gajić, član
  7. Elveldina Tatarević, član
  8. Prof. dr Siniša Tomić, član
  9. Ljubiša Tomić, član
  10. Svetozar Mišić, student, član