UPRAVNI ODBOR


Upravni odbor Univerziteta je formiran osnivačkim aktima univerziteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Upravni odbor ima 9 članova. Članove Upravnog odbora univerziteta čine predstavnici osnivača univerziteta, akademskog osoblja, neakademskog osoblja i studenata.

Osnivači univerziteta koji posjeduju više od 30 % osnivačkog uloga imenuju po dva člana Upravnog odbora, dok ostali osnivači imenuju po jednog člana. Pravna lica - osnivači univerziteta imenuju svoje predstavnike odlukom svojih Upravnih odbora. Senat univerziteta imenuje jednog člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja zaposlenog na Panevropskom univerzitetu i jednog člana neakademskog osoblja koji ne mora biti u radnom odnosu na univerzitetu. Studentska unija Panevropskog univerziteta bira jednog člana Upravnog odbora iz rada studenata po proceduri utvrđenoj Statutom studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta, a imenuje ga Senat Panevropskog univerziteta.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Mandat predstavnika studenata traje jednu godinu.

Članovi upravnog odbora:
  1. Darko Uremović – predsjednik UO-a
  2. Siniša Aleksić – član UO-a
  3. Kornelija Gilh – član UO-a
  4. Nina Uremović – član UO-a
  5. Jana Aleksić – član UO-a
  6. Senad Tatarević – član UO-a
  7. Siniša Tomić – član UO-a
  8. Ljubiša Tomić – član UO-a
  9. Đorđe Ubović, student – član UO-a
Latinica English Ћирилица