Fakultet sportskih nauka

"Postani i ti dio našeg tima"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet sportskih nauka je matičan u oblastima sportskih nauka: biološko-medicinske osnove sporta, biomehanika i antropomotorika, statistika, informatika i metodologija u sportu, pedagogija i psihologija sporta i vježbanja, sociologija, filozofija i etika sporta, ekonomika i menadžment u sportu, teorija sporta i nauka o treningu, pojedinačnim sportovima i sportskim granama, ritmičkoj gimnastici i plesu, bazičnim motoričkim aktivnostima, sportskoj rekreaciji i aktivnostima u prirodi, te sportu u izabranim ciljnim grupama, kao i u sporednim naučnim oblastima koje se izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: sportska medicina, sportski turizam i wellness, farmakologija i toksikologija, nutricionizam i dijetetika, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska masaža, balneologija.

STUDIJSKI PROGRAMI - OSNOVNE STUDIJE
SPORT U CILJANIM GRUPAMA

Trajanje studija:
► Studije drugog ciklusa jednogodišnji master studij– 300 ECTS (sa odbranom master rada)

Akademska zvanja:
►Sport u ciljanim grupama •Akademsko zvanje - Master sporta - 300 ECTS (jednogodišnji master studiji)

Oblasti:
Zdravstveni sport, Rekreativni sport, Zabavni sport, Fitnes, Sport ciljnih grupa (djeca, stari, onesposobljena lica i dr.), Radno-terapijski sport, Wellness, Sportski turizam, Ekstremni sport, Teorija izabrane grane sporta, Sportska strategija i taktika, Teorija igara, Nauka treninga, Dijagnostika u sportu, Fizička priprema u izabranim granama sporta, Didaktika i metodika sporta, Teorija i praksa takmičenja...

SPORTSKI MENADŽMENT

Trajanje studija:
► Studije drugog ciklusa jednogodišnji master studij– 300 ECTS (sa odbranom master rada)

Akademska zvanja:
► Master sportskog menadžmenta - 300 ECTS (jednogodišnji i dvogodišnji master studiji)

Oblasti:
Fenomenologija i sociologija sporta, Pravo i etika u sportu, Socijalna istorija fizičkih aktivnosti i sporta, Sportska informatika i statistika, Funkcionalna anatomija, Fiziologija sportskih aktivnosti, Biomehanika, Atropomotorika, Ekonomika sportskih organizacija, Sportski marketing, Psihologija sporta, Pedagogija sporta, Didaktika sportskog treninga, Finansijski, strateški i konfliktni menadžment u sportu i menadžment sportskih manifestacija i sportskih objekata, Sportski marketing i dr. sportska strategija i taktika, Teorija igara, Nauka treninga, Didaktika i metodika sporta, Teorija i praksa takmičenja, Zdravstveni sport, rekreativni i zabavni sport, Sport ciljnih grupa (djeca, stari, onesposobljene osobe i dr.), Radno-terapijski sport, Wellness, Sportski turizam, Adrenalinski odn. ekstremni sport i drugi oblici masovnih vježbanja.

NOVOSTI