KVALITET

Politika ostvarivanja kvaliteta Panevropskog univerziteta u oblasti visokog obrazovanja predstavlja prioritet ukupne poslovne politike ustanove.Cilj je trajni napredak, uz maksimalno ispunjenje zahtjeva i zadovoljenje potreba studenata, akademskih i poslovnih partnera, zaposlenih i društva u cjelini.

Postupci internog i eksternog obezbjeđenja kvaliteta, normirani i postavljeni ciljevima i politikama kvaliteta Panevropskog univerziteta, u potpunosti su usaglašeni sa nacionalnim i međunarodnim standardima za oblast visokog obrazovanja. Za oblast visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini relevantni su: „Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u evropskom području visokog obarzovanja“ usvojeni 2005. godine od strane Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju – ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), Zakon o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju RS (sl.glasnik RS 67/20), Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, Standardi za akreditaciju visokoškolskih ustanova i Standardi za akreditaciju studijskih programa, usvojeni 2022 godine od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja RS.

Stavljanjem kvaliteta u prioritet poslovne politike obezbjeđuju se nastavno-naučne usluge najvišeg kvaliteta, u skladu sa potrebama i očekivanjima naših studenata i društva u cjelini, siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene, kao i neprekidno poboljšavanje poslovnog procesa i cjelokupnog sistema.

Menadžment Panevropskog univerziteta „APEIRON“ ima posebnu odgovornost za kvalitet i njegovo trajno unapređenje. Odgovornost za obezbjeđenje kvaliteta obaveza je svakog zaposlenog za posao koji obavlja.

Vizija ustanove je da se u ostvarivanju društvene misije na polju visokog obrazovanja, stručne edukacije i naučno-istraživačkog rada u regionu pozicionira kao lider, uz osvarivanje najviših evropskih standarda u organizaciji studija, primjenu didaktičkih metoda i nastavnih planova i programima baziranih na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža, evropskih univerziteta i reformskih principa iniciranih Bolonjskom procesom restruktuiranja evropskog sistema visokog školstva.

Panevropski univerzitet je u mogućnosti da postigne visok nivo nastavno-naučnog procesa u skladu sa integracionim procesima definisanih Bolonjskom deklaracijom te da kvalitetom usluge obezbijedi trajno povjerenje i zadovoljstvo studenata, privrede i društva.

Politika kvaliteta Panevropskog univerziteta „APEIRON“ predstavlja prioritet ukupne poslovne politike i ima za cilj trajni napredak, uz maksimalno ispunjenje zahtjeva i zadovoljenje potreba svih korisnika usluga, poslovnih partnera, zaposlenih i društva u cjelini.

Sistem upravljanja kvalitetom je usmjeren na stalno poboljšavanje nastavno-naučnog procesa te na stalno inoviranje procesa rada i zasniva se na ESG standardima kvaliteta te će se kontinuiranim provjerama sistema kvaliteta internog i eksternog karaktera, kao dio poslovne politike, konstantno usmjeravati resursi u razvoj sistema kvaliteta.

Menadžment Panevropskog univerziteta „APEIRON“ ima posebnu odgovornost za kvalitet i njegovo trajno unapređenje. Odgovornost za obezbjeđenje kvaliteta obaveza je svakog zaposlenog za posao koji obavlja.

Misija Panevropskog univerziteta „APEIRON“ je da da puni doprinos poboljšavanju kvaliteta života stanovništva te da zauzme značajnu ulogu u razvoju ekonomije u državi putem organizovanja akademskih studija za mlade i programa cjeloživotnog učenja (life long learning), obrazujući buduće lidere sposobne da kreiraju održivu društvenu, ekonomsku i tehnološku strategiju države, te da vrednuje ljudske resurse koji će uspješno da kvalifikuju mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i izazovima budućnosti.

Univerzitet će vršiti kontinuirano pobljšavanje kvaliteta nastavnih programa, razvijati najviše standarde kvaliteta i afirmisati najviše standarde nastave i evaluacije stečenih znanja.

Politika kvaliteta obavezujuća je za sve učesnike u procesima rada Univerziteta.

Opšti ciljevi Sistema upravljanja kvalitetom su:

 • Održavati efektivan Sistem upravljanja kvalitetom Panevropskog univerziteta “APEIRON” u saglasnosti sa: Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG-ENQA, Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, normama i standardima kvaliteta definisanih Zakonom o visokom obrazovanju RS, Zakonom o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju RS, Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, Standardima za akreditaciju visokoškolskih ustanova te Standardima za akreditaciju studijskih programa;
 • Održavati nivo kvaliteta u cilju povećavanja ugleda Panevropskog univerziteta kod naših studenata i u javnosti;
 • Obezbjeđivati nastavno-naučne usluge i usluge najvišeg kvaliteta u skladu sa potrebama, očekivanjima i mogućnostima naših studenata i društva u cjelini;
 • Neprekidno povećavati zadovoljstvo naših studenata i društva u cjelini;
 • Obezbjeđivati usaglašenost rada i poslovanja Univerziteta sa zakonskim i sigurnosnim propisima;
 • Obezbjeđivati siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene;
 • Neprekidno poboljšavati poslovne procese, sisteme i sposobnosti;


Ciljevi kvaliteta su uspostavljeni na svim relevantnim funkcijama i nivoima unutar Univerziteta.

Panevropski univerzitet “APEIRON” u cilju ispunjenja svoje misije stalno prati, analizira i poboljšava svoje procese kroz:
 • analize povratnih informacija;
 • praćenje realizacije nastavnog procesa;
 • analize uspješnosti studiranja;
 • praćenje realizacije procesa usluga;
 • primjenu metoda i tehnika za unapređenje kvaliteta;
 • praćenje i analiziranje plana poslovanja;
 • sprovođenje internih audita;
 • izvođenja korektivnih i preventivnih akcija.

Na ovaj način se obezbjeđuje stalno poboljšanje uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom.

Osnovni cilj sistema kvaliteta je osiguranje najvišeg kvaliteta u pružanju obrazovnih usluga, naučno-istraživačkoj djelatnosti i nenastavnim uslugama. Sistem upravljanja kvalitetom je projektovan sa ciljem da zadovolji zahtjeve međunarodnog standarda uedukaciji i standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG:ENQA.

Prema Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, Ustanova sprovodi kontinuirano postupak samovrednovanja i ocjene kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i mjerenje zadovoljstva korisnika usluga. Da bi uspješno ispunila ovaj zahtjev, u skladu sa procedurama za obezbjeđenje kvaliteta visokoškolske ustanove i kriterijumima samovrednovanja, kontinuirano se vrši anketiranje studenata u različitim oblastima. Stoga je u sistemu obezbjeđenja kvaliteta na Panevropskom univerzitetu uspostavljen skup anketa studenata i definisana su pravila obrade i interpretacije rezultata anketiranja:

 • Ocjena studijskog programa i organizacije studija (cilj ankete je da studenti ocijene studijski program u cjelini, što doprinosi kvalitetnijem planiranju promjena i usavršavanju nastavnog plana i programa i organizaciji studija na studijskom programu, čime se doprinosi unapređenju kvaliteta programa u cjelini i prilagođavanju studijskog programa potrebama studenata);
 • Ocjena predmeta i akademskog osoblja (ocjena predmeta, odnosno, pojedinačnih programskih aktivnosti doprinosi kvalitetnijem planiranju promjena u nastavnom programu pojedinačnog predmeta i doprinosi usavršavanju nastavnog plana i programa, dok ocjena nastavnog osoblja, koje je bilo uključeno u obradu predmeta, doprinosi cjelovitom sagledavanju kvaliteta rada nastavnog osoblja, vođenju kadrovske politike i unapređenju kadrovskih resursa nastavnog osoblja);
 • Vrednovanje rada službi, ustanove i opštih uslova studiranja (cilj ankete je, osim uključivanja studenata u procjenjivanje kvaliteta, takođe i prikupljanje podataka o radu stručno-administrativnih službi i definisanje mjera za poboljšanja i unapređenje rada);
 • Psihosocijalni profil studenata;
 • Motivacioni i marketinški faktori upisa na Panevropski univerzitet (cilj ankete je istraživanje motivacije, stavova, potreba i mišljenja studenata prilikom upisa na Panevropski univerzitet);
 • Pozicioniranje na tržištu rada diplomiranih studenata;

Fokusiranje na zainteresovane strane iskazano je Politikom kvaliteta, Ciljevima kvaliteta te u izjavi rektora. Fokusiranje prema zainteresovanim stranama iskazano je i izjavom o misiji i viziji Univerziteta. Pri preispitivanju Sistema obezbjeđenja kvaliteta QMS od strane rukovodstva, analizira se Izvještaj o zahtjevima, potrebama i očekivanjima zaintersovanih strana. Univerzitet obezbjeđuje uslove da se potrebe i očekivanja zainteresovanih strana, a prije svih naših studenata, identifikuju, a zatim i zadovolje, shvatajući da su naš uspjeh i uspjeh naših studenata međusobno zavisni.

Panevropski univerzitet „APEIRON” je uspostavio, dokumentovao i održava procedure za utvrđivanje zahtjeva vezanih za naše usluge, kao i koordinaciju aktivnosti i međusobnih veza sa korisnicima naših usluga, a prvenstveno sa očekivanjima naših studenata.

Ustanova sprovodi postupak samovrednovanja i ocjene kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i mjerenje zadovoljstva korisnika usluga. Da bi uspješno ispunila ovaj zahtjev u skladu sa procedurama za obezbjeđenje kvaliteta visokoškolske ustanove i kriterijumima samovrednovanja, kontinuirano se vrši anketiranje studenata u različitim oblastima. Stoga je u sistemu obezbjeđenja kvaliteta na Panevropskom univerzitetu uspostavljen skup anketa studenata i definisana pravila obrade i interpretacije rezultata anketiranja kako slijedi:

 • Motivacioni i marketinški faktori upisa na Panevropski univerzitet (cilj ankete je istraživanje motivacije, stavova, potreba i mišljenja studenata prilikom upisa na Panevropski univerzitet kako bi se unaprijedila promocija Univerziteta i vođenje marketinga, te dao doprinos izgradnji brenda);
 • Ocjena studijskog programa i organizacije studija (cilj ankete je da studenti ocjene studijski program kojeg studiraju u cjelini, što doprinosi kvalitetnijem planiranju promjena i usavršavanju nastavnog plana i programa i organizacije studija na studijskom programu, čime se doprinosi unapređenju kvaliteta programa u cjelini i prilagođavanju studijskog programa potrebama studenata);
 • Ocjena predmeta i akademskog osoblja (ocjena predmeta, odnosno, pojedinačnih programskih aktivnosti doprinosi kvalitetnijem planiranju promjena u nastavnom programu pojedinačnog predmeta i doprinosi usavršavanju nastavnog plana i programa, dok ocjena nastavnog osoblja koje je bilo uključeno u obradu predmeta doprinosi cjelovitom sagledavanju kvaliteta rada nastavnog osoblja, vođenju kadrovske politike i unapređenju kadrovskih resursa nastavnog osoblja);
 • Vrednovanje rada službi, ustanove i opštih uslova studiranja (cilj ankete je, osim uključivanja studenata u procjenjivanje kvaliteta, takođe i prikupljanje podataka o radu stručno-administrativnih službi i definisanje mjera za poboljšanja i unapređenje rada);
 • Nastavak školovanja i izgradnja karijere (sa procjenom opštih kompetencija studenata);
 • Psihosocijalni profil studenata;
 • Pozicioniranje na tržištu rada diplomiranih studenata;

Popunjene ankete se nakon automatske obrade detaljno analiziraju (standardna statistička analiza te po potrebi korelaciona analiza između različitih pitanja između kojih se može uspostaviti logička relaciona veza od bitnog značaja za donošenje relevantnih zaključaka). Takođe, vrši se i analiza trenda, poredeći podatke obavljenih anketa u različitim vremenskim periodima.

Panevropski univerzitet “APEIRON” je uspostavio, dokumentovao i razvio postupak za preispitivanje zahtjeva zainteresovanih strana čija primjena omogućava:
 • Preispitivanje svih raspoloživih podataka u cilju utvrđivanja stvarnih zahtjeva,
 • Utvrđivanje sposobnosti Univerziteta da korišćenjem svojih resursa (ljudski i materijalni) zadovolji sve ugovorene zahtjeve,
 • Dokumentovanje rezultata u zapisima, ugovornim specifikacijama i drugim odgovarajućim dokumentima za evidenciju,
 • Internom i eksternom evaluacijom.

U sastav Upravnog odbora se bira po jedan predstavnik studenata. Predstavnike studenata bira predsjedništvo Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta po proceduri utvrđenoj posebnim aktom. Mandat predstavnika studenata traje jednu godinu. Za pitanja koja su od neposrednog interesa za studente mora da se pribavi mišljenje studentskog predstavničkog tijela.

Strateški cilj obaveznog, redovnog i cjelovitog informisanja javnosti o kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima postignuća na Univerzitetu, između ostalog, postiže se i kroz komunikaciju sa bivšim studentima i jačanje alumni sa ciljem promovisanja ugleda Univerziteta kod nas i u svijetu.

Sve reklamacije zainteresovanih strana na izvršene usluge Univerziteta uspješno rješavaju razumijevajući da su naše zadovoljstvo i zadovoljstvo naših studenata međusobno zavisni. Svi zaposleni u nastavno-naučnom procesu i zaposleni u procesima servisiranja studenata se pridržavaju tehničkih i organizacijonih uputstava, instrukcija i standarda u svom svakodnevnom radu.

Preventivne akcije na Univerzitetu se sprovode po istom postupku kao i korektivne akcije. Razlika je u tome što se u postupku sprovođenja preventivnih akcija identifikuju uzroci potencijalnih neusaglašenosti ili druge nepoželjne situacije.

Univerzitetu je zajamčena sloboda obrazovnog i naučnog stvaralaštva, koja uključuje i pravo akademskog osoblja i studenata da kritički razmatraju primljena znanja, da nude nove ideje i kontraverzna mišljenja bez izlaganja eventualnim represalijama, te pravo na slobodu govora koje može biti ograničeno samo zakonom.

AKREDITACIJA

institucionalna Akreditacija


RJEŠENJE O AKREDITACIJI-24.11.2023.
Uvjerenje o akreditaciji 23.3.2016
Dopunsko rješenje br. 01/1.3.180-32/20 (od 23.3.2023)
Dopunsko rješenje br. 01/1.3.74-1/16 (od 04.03.2021)


Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske – AVORS, izdala je rješenje o akreditaciji Panevropskom univerzitetu „Apeiron“, 24. novembra 2023. godine, pod brojem 01/1.3.180-33/20. Rješenjem koje važi do novembra 2028. godine potvrđen je standard kvaliteta rada Univerziteta „Apeiron“ u odnosu na kriterijume za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini te u odnosu na standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja.


S obzirom na to da je Univerzitet „Apeiron“ ispunio kriterijume za akreditaciju ustanove i kriterijume za akreditaciju studijskih programa I i II ciklusa studija te standarde ESG 2015 (European Standards and Guidelines), dobio pozitivne preporuke stručnjaka komisije za izdavanje rješenja o akreditaciji Univerziteta i preporuke Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine – HEA o akreditaciji Univerziteta i studijskih programa, Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske izdala je rješenje o akreditaciji.


Kao i do sada, akreditacija daje odgovor na pitanje zašto visoko kotiraju diplome Panevropskog univerziteta i zašto su one uspješno pozicioniranle svršene studente na domaćem i inostranom tržištu rada.


Akreditacija je pokazala i da je “Apeiron” opravdao način i pravac u kojem provodi svoju misiju.


"Apeiron" je tamo gdje su svi prestižni univerziteti starog kontinenta - u jedinstvenom prostoru evropskog visokog obrazovanja. Ovo je prostor koji je Panevropski uiverzitet, njegove diplome, studente i nastavnike uvrstio “rame uz rame” sa univerzitetima u Evropi.


Podnošenju aplikacije za akreditaciju prethodila je obimna i sveobuhvatna interna samoevaluacija kvaliteta (ukupno šest redovnih godišnjih samoevaluacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima, Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja.


PJEŠENJE O AKREDITACIJI


Izvještaj Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske


Izvještaj o vanjskom vrednovanju ustanove (2022)

Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka predao je prijavu za reakreditaciju visokoškolske ustanove i studijskih programa dana 25.06.2020. godine Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (kasnije preimenovana u Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske). Agencija je 1.9.2020. godine sa Univerzitetom zaključila Ugovor za usluge recenzije studijskih programa u svrhu akreditacije.

Posjeta visokoškolskoj ustanovi realizovana je u periodu od 14.-16.3.2022. godine. Na osnovu ukupne ocjene kvaliteta Komisija stručnjaka dala je preporuku Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske da, u skladu sa Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, visokoškolskoj ustanovi Panevropski univerzitet Apeiron izda rješenje o akreditaciji na 5 godina.

Izvještaj Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske o eksternoj evaluaciji za Panevropski Univerzitet Apeiron (br. akta od dana 10.11.2022.) možete preuzeti na linku Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske


Izvještaj o vanjskom vrednovanju ustanove (2022. godina)Izvještaj o vanjskom vrednovanju ustanove (2015)

Od devet kriterijuma koje je Agencija vrjednovala: razvoj i strategija visokoškolske ustanove, upravljanje, unutrašnje obezbjeđenje kvaliteta i kultura kvaliteta, procedure i obezbjeđenje kvaliteta studijskih programa, ocjenjivanje studenata, ljudskih resursa, kvaliteta fi zičkih resursa, informacionih sistema, prezentacije informacija za javnost i međunarodne saradnje, četiri su dobila ocjenu “VŠU pretežno ispunjava zahtjev”, a pet je ocijenjeno sa “VŠU u potpunosti ispunjava zahtjev”. Ovakav ishod rezultat je provjera krucijalnih elemenata kvaliteta, ustanovljenog načina funkcionisanja Univerziteta “Apeiron”, te analize svih dokumenata i procedura prilikom posjete visokoškolskoj ustanovi. Eksterna evaluacija je urađena provjerom nivoa ispunjenosti zahtjeva ESG (European Standards and Guidelines) standarda i kriterijuma za akreditaciju visokoškolskih ustanova u izvođenju studijskih programa Panevropskog univerziteta.
Univerzitet je aplikaciju za akreditaciju predao 17. juna 2015. godine, a Komisija za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova imenovana je Odlukom o formiranju Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, broj 175-2-1/15 od 27.08.2015. godine, Agencije za akreditaciju VŠU RS. Podnošenju aplikacije za akreditaciju prethodila je obimna i sveobuhvatna interna samoevaluacija kvaliteta (ukupno šest redovnih godišnjih samoevaluacija u periodu 2010-2015. godine), u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, te u skladu sa Procedurom za akreditaciju visokoškolskih ustanova (HEAA PR114:sep. 2011).
Komisija u petočlanom sastavu: predsjednik i član predstavnika akademske zajednice Bosne i Hercegovine, predstavnik međunarodnih stručnjaka, predstavnik privrede i prakse, te predstavnik studenata u trodnevnoj posjeti Univerzitetu razgovarala je sa rukovodstvom visokoškolske ustanove, timom za kvalitet i samoevaluaciju, predstavnicima studentske službe, pravne službe, računovodstva i biblioteke, predstavnicom kancelarije za međunarodnu saradnju i direktorom Instituta za naučno-istraživački rad, predstavnicima svršenih studenata, predstavnicima privrede i tržišta rada, predstavnicima akademskog osoblja, dekanima i prodekanima svih fakulteta i šefovima svih studijskih programa kroz koje je bio evaluiran rad ustanove, te predstavnicima studenata svih godina.
Prilikom obilaska Univerziteta, komisija je imala priliku da vidi savremene i informatički opremljene učionice u kojima se snimaju predavanja, multimedijalnu učionicu koja se koristi kao Microsoft test centar, ali i snimke nekih predavanja. Posjetili su TV studio i kontrolnu sobu, gdje im je predstavljen rad softvera koji detektuje plagijarizam, kao i tehničku sobu sa komunikacionim čvorom. Obišli su i prostor Srednje škole čiji se fizički resursi koriste u skladu sa potrebama Univerziteta i obratno.


Izvještaj Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske o eksternoj evaluaciji za Panevropski Univerzitet Apeiron (br. akta 148-7/15 ) možete preuzeti na linku

Izvještaj o vanjskom vrednovanju ustanove (2015. godina)


Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH

Panevropski univerzitet "Apeiron" kao visokoškolska ustanova, upisana je u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Rješenje možete pogledati na linku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta Bosne i Hercegovine

Rješenje o upisu


Licence i akreditacija studijskih programa


Svi studijski programi koji se izvode na Panevropskom univerzitetu “Apeiron” na svim ciklusima studiranja (I,II, III ciklus studija) licencirani su i akreditovani. Takođe, za sve studijske programe prvog i drugog ciklusa studija podnešen je u zakonskom roku zahtjev za reakreditaciju prema Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske i isti se nalaze u postupku reakreditacije. Izvještaji komisije o reakreditaciji onih studijskih programa koji su već evaluirani od strane imenovane stručne komisije eksperata dostupni su na linku

Izvještaj o vanjskom vrednovanju studijskih programa

Licence i akreditacije - Studij prvog ciklusa

Licence i akreditacije - Studiji drugog i trećeg ciklusa

Akreditacija je ravnopravno smjestila Panevropski univerzitet u jedinstven prostor evropskog visokog obrazovanja, u koji će ova visokoškolska ustanova uopšte, ali i njene diplome biti prepoznate i prihvaćene, kao i njeni studenti i nastavnici u razmjeni sa profesorskim kadrom i studentima ostalih visokoškolskih ustanova Evrope. Ova akreditacija, obavezna po bolonjskoj deklaraciji, verifikovala je diplomu svršenog studenta Panevropskog univerziteta kao jednaku u borbi sa diplomama ostalih visokoškolsih ustanova na modernom, evropskom i domaćem tržištu rada, te potvrdila da je sistem kvaliteta po kojem Panevropski univerzitet provodi svoju misiju, edukuje i obrazuje u samom vrhu najboljih visokoškolskih ustanova ovih prostora.

Politika ostvarivanja kvaliteta Panevropskog univerziteta u oblasti visokog obrazovanja predstavlja prioritet ukupne poslovne politike ustanove. Stavljanjem kvaliteta u prioritet poslovne politike obezbjeđuju se nastavno-naučne usluge najvišeg kvaliteta, u skladu sa potrebama i očekivanjima naših studenata i društva u cjelini, siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene, kao i neprekidno poboljšavanje poslovnog procesa i cjelokupnog sistema.

Na uticajnoj svjetskoj rang listi “Webometrics Ranking” (www.webometrics.info) sastavljenoj prema obimu internet aktivnosti univerziteta i visokih škola, između više od 20 hiljada visokoškolskih ustanova, Panevropski univerzitet „APEIRON” Banjaluka je među najbolje rangiranim visokoškolskim ustanovama u BiH i zemljama okruženja. Rang lista je obuhvatila sve podatke o visokoškolskim ustanovama objavljene na internetu, broj objavljenih radova nastavnika i studenata na internetu, internet aktivnosti studenta, dinamičnost prikazivanja informacija... Cilj rang liste je da ocijeni koliko su univerziteti i visoke škole aktivni učesnici informacionog društva 21. vijeka.


Stavljanjem kvaliteta u prioritet poslovne politike obezbjeđuju se nastavno-naučne usluge najvišeg kvaliteta, u skladu sa potrebama i očekivanjima naših studenata i društva u cjelini, siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene, kao i neprekidno poboljšavanje poslovnog procesa i cjelokupnog sistema.

Izvještaji o vanjskom vrednovanju studijskih programa

Izvještaje o vanjskom vrednovanju studijskih programa (br. aka 01/1.3.180-19/20 od dana 10.11.2022. godine) možete preuzeti na linku

Izvještaj o vanjskom vrednovanju studijskih programa