ORGANI UNIVERZITETA


Univerzitet je osnovan 2005. godine i upisan je kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05, kao i u Registru visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske pod brojem 11-I/08.

Radom Univerziteta upravljaju Upravni odbor, Senat, rektor i direktor.

Studentsko djelovanje se ogleda kroz rad Studentskog parlamenta.