RIJEČ REKTORA

Poštovani studenti,

Sa velikim zadovoljstvom i iskrenim poštovanjem pozdravljam vas na informativno-edukativnom portalu uglednog Panevropskog univerziteta APEIRON Banjaluka, u ime nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih - sa kojima je povezan vaš svakodnevni život, rad, učenje i istraživanje.


Univerzitet je institucija koja se, sa punim pravom, smatra jednim od najvećih doprinosa naroda Evrope svetskom kulturnom nasleđu. Delatnosti kojima se bavi, a to su: visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad, su delatnosti od javnog interesa i odvijaju se u okvirima utvrđenim odgovarajućim zakonskim propisima.


Panevropski univerzitet APEIRON sa svojih 7 fakulteta i 34 studijska programa je savremena institucija visokog obrazovanja koja je svoj program usaglasila i neprekidno usklađuje sa zahtevima tržišta rada, kretanjima u nauci i struci, prepoznavajući potrebe društva i izgrađujući studente u visoko obrazovane, sadašnjim i budućim izazovima dorasle stručnjake, u oblastima za koje je akreditovana, po najvišim standardima kvaliteta iz oblasti visokog obrazovanja.


Na Panevropskom univerzitetu APEIRON nastava je organizovana na svim nivoima studija (osnovne akademske, master akademske i doktorske akademske studije) – osposobljavanje i usavršavanje naučno-istraživačkog podmlatka kroz pripremanje i usavršavanje kadrova za naučno-istraživački rad kroz sve nivoe studija.

Naš Univerzitet danas ponosno funkcioniše kroz neupitnu posvećenost nastavnika i saradnika i posebnu posvećenost menadžmenta - ustanovi, studentima i nastavi.

Obrazovanjem na Panevropskom univerzitetu APEIRON studenti imaju priliku da uče od kompetentnih nastavnika, naučnika i eksperata u svojim oblastima i istražuju sa njima u oblastima informatike, ekonomije, prava, zdravstva, jezika, sporta i saobraćaja, što garantuje kvalitet obrazovanja.

Obeležavajući 17 godina postojanja i rada Univerziteta imao sam izuzetnu čast da promovišem 9-og profesora emeritusa, koji je, kao i prethodnih 8, to zvanje stekao u ovom periodu, radom sa studentima i podizanju mlađih naučnih kadrova na našoj ustanovi. Imponuju i čine nam čast imena koja su se tu našla. Većina njih su akademici, čak u više od jedne akademije nauka, počev od predsednika ANURS-a i sedmog predsednika Republike Srpske, pa nadalje.

Takav profesorski ansambl teško je sresti u širem okruženju. Naši studenati imali su i imaju sreću da im takve profesorske veličine predaju i mogućnost da sa njima nastave saradnju na višim nivoima obrazovanja.

Stoga naši studenti mogu računati da će, ukoliko uspešno savladaju predmetna gradiva, dobiti kvalitetnu diplomu koja je prepoznatljiva i izvan naših granica.

Uveren sam da ste došli na pravo mesto, u kuću koja je stekla značajan renome u univerzitetskim krugovima, a naročito u struci, i koja je u mnogim oblastima referentna u užem i širem okruženju.

Panevropski univerzitet je prvi univerzitet na našim prostorima koji je uveo sistem učenja na daljinu, pre više od 12 godina.

Sopstveni APEIRON-ov sistem učenja na daljinu (DL sistem), omogućuje svim studentima besplatan pristup predavanjima, video snimcima predavanja, elektronskim udžbenicima, prezentacijama kao i drugim elektronskim materijalima za učenje i pripremu ispita u bilo koje vreme i iz bilo koje tačke sveta.

Praksa je pokazala da je studentima ovakav način praćenja nastave izuzetno koristan, jer tako mogu odslušati predavanje kojem nisu uspeli da prisustvuju, ponoviti praćenje nekog dela lekcije i bolje utvrditi znanje. Znatan broj studenata, naročito onih kojima je mesto stanovanja udaljeno od sedišta Univerziteta, u velikoj meri koriste ovaj sistem za sticanje znanja, a rezultati na ispitima pokazuju da oni ne zaostaju puno za onima koji slušaju klasičnu nastavu u učionici. Najveći je broj studenata koji klasičnu nastavu nadopunjuju pristupom sistemu učenja na daljinu.

Ova platforma je dinamička, stalno se ažurira od strane nastavnika novim nastavnim sadržajima i nastavnim materijalima. Jasno je da je ovo dodatna usluga koja je nezavisna od klasičnog sistema kontakt nastave i koja ga može nadopunjivati ali se može i samostalno koristiti.

Panevropski univerzitet APEIRON je bio začetnik ovog vida obrazovanja, a danas nastoji da bude i ostane lider u DL učenju na našim prostorima!


Dragi studenti,

Imajte u vidu da će vaša budućnost biti onakva za kakvu se vi odlučite i koliko se za nju borite. Profesori vam otvaraju vrata ali Vi morate ući sami!

Želja nam je da Panevropski univerzitet APEIRON prihvatite kao svoju kuću, u koju ćete rado dolaziti i kojoj ćete se uvek vraćati. Želimo vam da kroz druženja steknete nova poznanstva i prijateljstva kojima ćete obogatiti svoj život.

Mi, vaši profesori, ličnim primerom i sopstvenonim ugledom, nastojaćemo da svagda i svakud možete sa ponosom reći gde ste i kod koga studirali i šta ste završili.

Verujemo u vas, u vaš trud, napor i uspehe i da ćemo i mi moći reći – to je naš student. U generacijama ispred vas mi imamo izuzetne stručnjake, uspešne kako u zemlji tako i u inostranstvu. Očekujemo i nadamo se da ćete biti kao oni ili ih i prevazići.

Nemojte zaboraviti i uvek imajte u vidu: Ne za ispit, već za život učimo!

Rektor Panevropskog univerziteta APEIRON Banjaluka

Akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović, dipl.inž.elek.
Jezici