team

Vladimir Đurić

Dekan Fakulteta pravnih nauka

BIOGRAFIJA

Vladimir Đurić, doktor pravnih nauka, redovni profesor i viši naučni saradnik, rođen je 1971. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2000. godine, odbranivši sa odlikom magistarsku tezu „Ustavna žalba“. Doktorsku tezu pod nazivom „Ustavni postupak zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora“ odbranio je 2006. godine na Pravnom fakutetu Univerziteta u Nišu. U Insititutu za uporedno pravo je viši naučni saradnik, gde je zaposlen od 2011. godine. Od 2000. godine do 2002. radio je u Ministarstvu spoljnih poslova SR Jugoslavije. Od 2002. do 2006. bio je savetnik ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, a od 2006. do 2008. pomoćnik direktora Službe za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Od 2009. do 2012. bio je savetnik ministra u Ministarstvu vera, odnosno kasnije u Ministarstvu vera i dijaspore Od 2002. godine do 2007. godine bila je angažovan kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“. Od 2007. je profesor na predmetima „Ustavno pravo“ i „Upravno pravo“ na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron“ u Banja Luci. Član je predsedništva Udruženja za ustavno pravo i redakcije časopisa „Strani pravni život“ koji izdaje Institut za uporedno pravo. U zvanje višeg naučnog saradnika izabran je u oktobru 2019. godine.Oblast njegovog interesovanja su ustavno pravo, upravno pravo, ljudska i manjinska prava, državno crkveno pravo, itd. Autor je ili koautor više monografija i brojnih članaka iz ovih oblasti, među kojima se ističu monografije „Ustavna žalba“ i „Ustav i međunarodni ugovori“, „Afirmativna akcija“, „Sloboda veroispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova“. Govori engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom.

Latinica English Ћирилица