SENAT


Senat Panevropskog univerziteta je najviše akademsko tijelo Univerziteta, koje ima odgovornost za akademska pitanja rada Univerziteta i koje se kao naučno-stručni organ brine za ostvarivanje razvoja i osnovne edukativne i akademske djelatnosti Univerziteta, ostvarivanje naučno-istraživačkih funkcija univerziteta i ostvarivanju njegove društvene misije.

Senat Panevropskog univerziteta čine rektor i prorektori Panevropskog univerziteta, te po jedan predstavnik nastavnog osoblja sa svakog Fakultetakoji je u radnom odnosu na univerzitetu, kao i Predsjednik Unije studenata Panevropskog univerziteta koji je ujedno i predstavnik studenata iz prvog ciklusa, te jedan predstavnik studenata u drugom i trećem ciklusu. Broj studenata u sastavu Senata ne može biti manji od 15 % ukupnog broja članova Senata.

Broj članova Senata može da se mijenja u toku trajanja mandata zavisno od promjena u organizacionoj strukturi univerziteta.

Predstavnike nastavnog osoblja sa svakog Fakulteta predlažu Nastavnonaučno vijeća fakulteta, tako da vode računa da jednu trećinu od ukupnog broja članova Senata moraju da čine redovni profesori. Predstavnike studenata u II i III ciklusu bira Predsjedništvo studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta. Dekani Fakulteta ne mogu biti članovi Senata Panevropskog univerziteta. Ukoliko na Univerzitetu nije formirana studentska organizacija, predstavnici studenata u Senatu biraju se prema definisanoj strukturi na studentskim vijećima po godinama studija.

Rektor Panevropskog univerziteta je predsjednik Senata po funkciji i predsjedava sjednicama Senata. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Rektora, Senatom predsjedava Prorektor za nastavu.

Mandat članovima Senata Panevropskog univerziteta koji su postavljeni po funkciji traje dok traje izbor na odgovarajuću funkciju odn. radni odnos člana. Mandat predstavnika nastavnog osoblja sa svakog Fakulteta traje četiri godine odn. dok traje izbor i radno angažovanje člana iz reda nastavnog osoblja. Mandat studenata traje dok traje njihov izbor u studentskim predstavničkim tijelima odn. dok imaju status studenta.

Senat može punovažno da radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje ili u radu sjednice učestvuje više od polovine članova Senata, a odluke donosi većinom prisutnih članova Senata.

U svom radu i prilikom odlučivanja Senat može da uzme u obzir primjedbe prijedloge i mišljenja koji su dobijeni od Upravnog odbora univerziteta, Nastavno-naučnih vijeća fakulteta, Vijeća za doktorske studije, stručnih organa univerziteta, odnosno drugih organizacionih jedinica, kao i drugih organa visokoškolske ustanove.

Način rada i druga pitanja značajna za rad Senata Panevropskog univerziteta utvrđuju se Poslovnikom o radu Senata.

Aktuelni saziv Senata:

 1. Akademik prof. dr Zoran Avramović, rektor, predsjednik Senata
 2. Prof. dr Sanel Jakupović, vanredni profesor, prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju
 3. Bogdana Vujnović Gligorić, redovni profesor, predstavnik Fakulteta poslovne ekonomije
 4. Osmo Bajrić, redovni profesor, predstavnik Fakulteta sportskih nauka
 5. Slavica Lukić, vanredni profesor, predstavnik Fakulteta filoloških nauka
 6. Danislav Drašković, vanredni profesor, predstavnik Saobraćajnog fakulteta
 7. Siniša Karan, vanredni profesor, predstavnik Fakulteta pravnih nauka
 8. Branislav Mihajlović, vanredni profesor, predstavnik Fakulteta zdravstvenih nauka
 9. Siniša Tomić, docent, predstavnik Fakulteta informacionih tehnologija
 10. Dražen Marinković, viši asistent, predstavnik studenata trećeg ciklusa
 11. Marijana Petković, predstavnik studenata drugog ciklusa
 12. Žarko Bajić, predstavnik studenata prvog ciklusaPo pozivu prisustvuju sjednicama Senata ali bez prava glasanja:

 1. Branko Latinović, redovni profesor, dekan Fakulteta informacionih tehnologija
 2. Vladimir Čolović, redovni profesor, dekan Fakulteta pravnih nauka
 3. Larisa Čović, redovni profesor, dekan Fakulteta filoloških nauka
 4. Velibor Srdić, vanredni profesor, dekan Fakulteta sportskih nauka
 5. Tomislav Vujinović, vanredni profesor, dekan Saobraćajnog Fakulteta
 6. Ljiljana Stojanović Bjelić, docent, dekan Fakulteta zdravstvenih nauka
 7. Darko Uremović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta
 8. Siniša Aleksić, direktor Univerziteta