VERIFIKACIJA ISPRAVA

Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka je ovlašten za verifikaciju, odnosno provjeru vjerodostojnosti isprava (diploma/uvjerenja) koje je izdao.

Zahtjev za provjeru vjerodostojnosti isprava može da podnese svako zainteresovano fizičko ili pravno lice. Zahtjev treba da sadrži podatke o licu za koje se provjera traži, a uz zahtjev je potrebno da se dostavi i kopiju diplome, odnosno isprave čija se vjerodostojnosti provjerava.

Zahtjev se može poslati na e-mail: info@apeiron-edu.eu

Stranka koja se obraća sa Zahtjevom dužna je da na račun Univerziteta uplati naknadu za provjeru i da dostavi dokaz o uplati, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 1.3.-74-3/20 од 29. 1. 2020. godine.