ODBRANJENA PRVA DOKTORSKA DISERTACIJA NA FAKULTETU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Drazen_doktorat

Dražen Marinković, magistar računarstva i informatike 24. decembra odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom ,,ANALIZA MOGUĆNOSTI I SPECIFIKACIJA SVOJSTAVA U RAZVOJU NAPREDNIH BAZA PODATAKA SAVREMENOG INFORMATIČKOG DRUŠTVA“. Ovo je prva disertacija na doktorskim studijama trećeg ciklusa Fakulteta informacionih tehnologija.

Disertacija pripada naučnoj oblasti Tehničke nauke – Softversko inženjerstvo, užoj naučnoj oblasti „Informaciono-komunikacione tehnologije“, za koju je matičan Panevropski univerzitet APEIRON Banjaluka – Fakultet informacionih tehnologija. Doktorska disertacija izrađena je pod mentorstvom dr Zorana Ž. Avramovića, redovnog profesora Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjaluci – Fakulteta informacionih tehnologija.

Dražen je stekao zvanje doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici – 480 ECTS).

Fakultet poslovne informatike na Panevropskom univerzitetu APEIRON Banjaluka upisao je akademske 2009/2010. godine. Trogodišnje osnovne akademske studije prvog ciklusa završio je 2012. godine sa prosječnom ocjenom 8.

Dvogodišnje master akademske studije drugog ciklusa upisao je 2012. godine na Univerzitetu APEIRON i završio tri godine kasnije sa prosječnom ocjenom 9,81.

Na svom matičnom fakultetu akademske 2015/2016. godine upisuje doktorske akademske studije trećeg ciklusa na doktorskom programu „Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici“, na kome je položio sve ispite odličnim ocenama – izuzetan, 10 i ispunio sve obaveze predviđene planom i programom doktorskih akademskih studija, pod mentorstvom prof. dr Zorana Avramovića.

Za vrijeme doktorskih studija, kao autor i koautor, publikovao je 15 naučnih i stručnih radova, od kojih su dva objavljena u međunarodnim časopisima sa recenzijom.

Prisustvovao je brojnim naučnim konferencijama, simpozijumima i seminarima, neposredno ili on-line, u Bosni i Hercegovini, Južnoj Africi, Rusiji, Srbiji, Ukrajini i Crnoj Gori.

U toku studija bio je izabran za stručnog saradnika na predmetu „Informatika i računarske tehnologije“ na trećoj godini studija Fakulteta informacionih tehnologija (2012. godine).

Za asistenta za užu naučnu oblast „Informacione nauke i bioinformatika“ na Panevropskom univerzitetu APEIRON izabran je 2012. godine.

Za višeg asistenta užu naučnu oblast„Računarske nauke“ i „Informacione nauke i bioinformatika“, izabran je 17. decembra 2015. godine.

24. decembar 2020. godine – Služba za odnose sa javnošću