PROREKTOR ZA NAUČNI RAD I MEĐUNARODNU SARADNJU


Pomaže rektoru u sljedećim poslovima:

  • Koordiniše naučni rad nastavno-naučnog osoblja i studenata na Univerzitetu;
  • Koordiniše međunarodnu saradnju Univerziteta;
  • Potpisuje ugovore o međunarodnoj saradnji u okviru Erasmus + programa;
  • Nadzire rad Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta;
  • Nadzire rad Kancelarije za upravljanje projektima Univerziteta;
  • Koordiniše zajedničke aktivnosti sa Naučno-istraživačkim institutom Univerziteta;
  • Rukovodi stručnim komisijama za naučne časopise i konferencije Univerziteta;
  • Stara se o izvršenju godišnjih planova iz područja naučnog rada i međunarodne saradnje Univerziteta;

Podnosi izvještaje rektoru i Senatu univerziteta i predlaže mjere za unapređenje naučnog rada i međunarodne saradnje.

Vladimir Đurić

(Dekan Fakulteta pravnih nauka)

Vladimir Đurić, doktor pravnih nauka, redovni profesor i viši naučni saradnik, rođen je 1971. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2000. godine, odbranivši sa

Tomislav Vujinović

(Dekan Saobraćajnog fakulteta)

Rođen je 10.05.1958. godine u Ratkovu, opština Ključ. Osnovnu školu završio je u Sitnici, a srednju Mašinsku tehničku u Daruvaru. Osnovne studije završio je na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je i magistrirao. Na Mašinskom fakultetu u Kr

Larisa Čović

(Dekan Fakulteta filoloških nauka)

Rođena je 10.09.1953. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Samarkandu (SSSR), Ruski jezik i književnost, a postdiplomske studije završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Lenjingradu (Sankt-Peterburg). Na Filozofskom

Ljiljana Stojanović Bjelić

(Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka)

Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertac

Velibor Srdić

(Dekan Fakulteta sportskih nauka)

Rođen je 22. marta 1977. godine u Zagrebu. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“, te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u ple

Sanel Jakupović

(Dekan Fakulteta poslovne ekonomije)

Rođen je 06.05.1975. godine u Prijedoru. Osnovni studij završio je na Mašinskom fakultetu u Zenici Univerziteta u Sarajevu, magistarski studij na Fakultetu poslovne ekonomije univerziteta Apeiron na kojem je odbranio i doktorsku disertaciju pod nazivom

Branko Latinović

(Dekan Fakulteta informacionih tehnologija)

Rođen je 28.4.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1997. godine iz oblasti Poslovna informatika. Od 1980. do

Zoran Avramović

Rođen je Jarebicama, opština Loznica, u Srbiji (Jugoslaviji), 10. septembra 1953. Diplomirao je na državnom Univerzitetu u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, sa prosečnom ocenom 9,72. Na tom fakultetu je magistrirao, a potom i stekao doktorat teh

Jezici