VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA TRŽIŠNIH
KOMUNIKACIJA, BEOGRAD

U SARADNJI SA PANEVROPSKIM
UNIVERZITETOM APEIRON


Na osnovu Ugovora o akademskoj, naučno-tehničkoj i poslovnoj saradnji broj 1728/10 od dana 11.8.2010. godine i uverenja o akreditaciji zajedničkog studijskog programa br. 612-00-00930/2014-04 od 26.12.2014. god. Visoka škola tržišnih komunikacija izvodi svoje akreditovane studijske programe u Beogradu i Banjoj Luci. Studenti iz Banja Luke (Republike Srpske) mogu da realizuju studijske programe Visoke škole tržišnih komunikacija u prostorima Panevropskog univerziteta.

"Podršku studentima upisanim na Visokoj školi tržišnih komunikacija iz Banja Luke odn. Republike Srpske u izvođenju nastavnih aktivnosti u vanrednom studiju i studiju učenja na daljinu studenti će realizovati na Panevropskom univerzitetu "APEIRON" Banja Luka u vidu:

Pogledajte gostovanje direktora Visoke strukovne škole tržišnih komunikacija,
prof. dr Marka Lakete, na univerzitetskoj TV Apeiron, Banja Luka.


 • administrativno-tehničke podrške (upis može da se izvrši u Banjoj Luci, gde su dostupne i sve usluge Studentske službe)
 • stručno-tehničke podrške (pristup informacionim i obrazovnim resursima Visoke škole tržišnih komunikacija)
 • nastavnih i ispitnih aktivnosti za vanredne studente

Studenti Visoke škole tržišnih komunikacija mogu tokom školovanja da prelaze na podudarne studijske programe Panevropskog univerziteta uz polaganje diferencijalnog programa. Studenti mogu da nastave školovanje (na četvrtoj godini) Panevropskog univerziteta ili da produže školovanje na višim ciklusima.
NAPOMENA: Matične knjige studenata se vode u sedištu Visoke škole tržišnih komunikacija u Beogradu.”

 • Dozvola za rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 612-00-01134/2014-04 od 14.10.2014.
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa Promocija i odnosi sa javnošću br. 612-00-00657/2013-04 od 13.12.2013.
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa Prevodilačke studije engleskog jezika br. 612-00-00516/2012-04 od 13.12.2013.
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa Oglašavanje i odnosi sa javnošću br. 612-00-239/2009-04 od 24.06.2011.
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa “Internet tehnologije i elektronsko poslovanje” br. 612-00-00930/2014-04 od 26.12.2014. godine.

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija je osnovana 2005. godine.
Škola menja osnivača 2011. godine, tako da su sadašnji osnivači škole Panevropski univerzitet “APEIRON” i njegovi osnivači. Misija visokoobrazovne ustanove je obrazovanje mladih profesionalaca koji će se baviti: PR-om, promocijama, internet tehnologijama, elektronskim poslovanjem, menadžmentom i prevođenjem.

Obrazovni program Visoke škole stvara most između teorije i prakse i nudi svojim studentima šansu da razviju interdisciplinarne i lako primenjive veštine za niz mogućih profesija unutar tržišno-komunikacionih industrija, internet tehnologija i elektronskog poslovanja.

U Školi se realizuju tri trogodišnja studijska programa osnovnih strukovnih studija: “Promocija i odnosi sa javnošću”, “Internet tehnologije i elektronsko poslovanje” i “Prevodilačke studije engleskog jezika”, kao i jednogodišnji program specijalističkih strukovnih studija “Oglašavanje i odnosi sa javnošću”.


Studijski program osnovnih strukovnih studija

 • PROMOCIJA I ODNOSI SA JAVNOŠĆU
  1. Strukovni menadžer -180 ESPB (u oblasti tržišnih komunikacija)
Studijski program specijalističkih strukovnih studija
 • OGLAŠAVANJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU
  1. Strukovni menadžer - specijalista - 60 ESPB (u oblasti tržišnih komunikacija)

Naučno Polje - Društveno-humanističke nauke
Oblast - MENADŽMENT I BIZNIS

*** Pogledajte izvod iz nastavnog plana...

Sektori zapošljavanja

 • Marketing i agencije za oglašavanje
 • Televizijske i produkcijske kuće
 • Kabineti za odnose sa javnošću
 • Odeljenja za marketing preduzeća
 • Medija agencije i agencije za promociju
 • Kabineti za korporativnu komunikaciju i imidž
 • Prevodilački i lektorski poslovi u javnom i privatnom sektoru
 • Poslovi informacijskog menadžmenta na engleskom jeziku u tehnološkim, marketinškim i konsalting firmama
 • Prevodilačke agencije/prevodilački odseci u domaćim i međunarodnim organizacijama
 • Menadžerski poslovi u oblasti stručnog prevođenja, lektorisanja i poslovnih komunikacija na engleskom jeziku
 • Poslovi za komunikacije na engleskom jeziku u oblastima visoke tehnologije, ekonomije, međunarodne trgovine i prava na nacionalnom i međunarodnom nivou

Ciljevi studijskog programa su obrazovanje usko specijalizovanih školovanih kadrova iz oblasti promocije i odnosa sa javnošću, industrijskog oglašavanja, izgradnje prepoznatljivih robnih marki, masovne medijske komunikacije, planiranja i realizacije medijskih kampanja i srodnih tržišnih aktivnosti, kako bi se prvenstveno odgovorilo na zahteve i interese privrede, ali i javnog sektora u ovoj izuzetno važnoj oblasti tržišne i javne komunikacije. Taj interes se pokriva sa stručnim i kreativnim poznavanjem promocije, odnosa sa javnošću, veštine komuniciranja, internet i televizijskog oglašavanja, korporativne komunikacije, grafičkog dizajna, poslovanja reklamnih i PR agencija i agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja.

Studijski program osnovnih strukovnih studija „Promocija i odnosi sa javnošću“, osmišljen je prema najnovijim aktuelnim stručnim i naučnim standardima iz ove oblasti u svetu, kako bi kreirao stručnjake u oblasti modernih tržišnih i javnih komunikacija, koja nije pokrivena zadovoljavajućim kadrovima i čiji je ishod obrazovanje studenata i formiranje strukovnog menadžera, koji je u stanju da primeni ova dragocena i specifična znanja u praksi.

Opcije produžetka studija na Panevropskom univerzitetu "APEIRON":

 • Studenti koji su diplomirali na trogodišnjem strukovnom studiju “Promocija i odnosi sa javnošću” mogu da se upišu na trogodišnje studijske programe akademskih studija “Preduzetnički menadžment” ili “Menadžment bankarstva, finansija i trgovine” ili “Menadžment javne uprave” na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta, te uz polaganje samo diferencijalnog programa steknu diplomu “Diplomirani ekonomista - 180 ECTS” u oblastima usmjerenja.

 • Studenti koji su diplomirali na trogodišnjem strukovnom studiju “Promocija i odnosi sa javnošću” mogu da se upišu na četverogodišnje studijske programe akademskih studija “Preduzetnički menadžment” ili “Menadžment bankarstva, finansija i trgovine” ili “Menadžment javne uprave” na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta, te uz polaganje diferencijalnog programa i četvrte godine studija steknu diplomu “Diplomirani ekonomista - 240 ECTS” u oblastima usmjerenja.

Uslovi za završetak studija:

 • Za upis u narednu godinu potrebno je da student ostvari najmanje 37 bodova.
 • Za završetak studija potrebno je ostvariti 180 ESPB i odbraniti završni rad.
 • Takođe u prvoj i drugoj godini studija predviđena je stručna praksa.

Studijski program osnovnih strukovnih studija

 • INTERNET TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE
  1. Strukovni inženjer internet tehnologija -180 ESPB

Naučno Polje - Internet tehnologije
Oblast - IMT - ZAJEDNIČKI PROGRAM

*** Pogledajte izvod iz nastavnog plana...

Kompetencije studenata:

 • Temeljno poznavanje i razumevanje savremenih informacionih tehnologija, sa naglaskom na Internet tehnologije, kao i odgovarajućom stručnom metodologijom razvoja aplikativnih rešenja u domenu elektronskog poslovanja;
 • domenska znanja i veštine potrebne za razumevanje korisničkih zahteva u oblasti elektronskog poslovanja, a koja obuhvataju organizaciju i menadžment poslovnih sistema, ekonomomiju, finasije, marketing;
 • Studenti će moći da upravljaju računarskim i informacionim resursima poslovnih sistema i bit će osposobljeni za administriranje računarskih mreža;
 • Znanja i veštine za upravljanje projektima;
 • Znanja i veštine potrebne za zaštitu računarskih i informacionih resursa;
 • Studenti će moći da predvide i prate promene u oblasti informacionih tehnologija, kao i da procene prednosti novih tehnologija;
 • Studenti će moći da razvijaju karijeru strukovnog inženjera informacionih tehnologija i da profesionalno deluju u primeni Internet tehnologija u različitim oblastima života i rada;
 • Studenti će moći samostalno ili timski, da analitički i kritički pristupaju rešavanju složenijih problema iz oblasti primene informacionih tehnologija.
 • Studenti će steći znanja i veštine potrebne za projekte iz oblasti poslovnih primena informacionih tehnologija.
 • Studenti će steći znanja i veštine potrebne za instaliranje, konfigurisanje i održavanje programskih sistema i računarskih mreža, kao i njihovo povezivanje sa drugim tehničkim i poslovnim sistemima.

Studijski program Internet tehnologije i elektronsko poslovanje ima za cilj da obrazuje studente osnovnih strukovnih studija za praktičnu primenu Internet tehnologija, kao specifičnih informacionih tehnologija, u oblasti elektronskog poslovanja. Ovaj studijski program pripada području interdisciplinarnih programa. U studijskom programu dominiraju dva polja, polje tehničko-tehnoloških nauka kojem pripadaju internet tehnologije i polje društveno-humanističkih nauka kojem pripada oblast poslovanja.

Sadržaj i struktura studijskog programa kreirani su na osnovu preporuka vodećih svetskih profesionalnih udruženja iz oblasti računarstva, američkog Udruženja za računarske mašine (Asssociaton for Computing Machinery - ACM) i američkog Računarskog društva u sklopu Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE Computer Society – IEEE CS), sa posebnim uvažavanjem preporuka iz dokumenta IS 2010 Curriculum Guidelines pod naslovom A Three-Year Bologna Process Degree Structure at Europan Business School.

Ključne naučne discipline obuhvaćene studijskim programom omogućavaju svršenim studentima bavljenje poslovima opšteg programiranja, projektovanja i implementacije aplikacija elektronskog poslovanja i informacionih sistema uopšte, rad sa bazama podataka, organizaciju i upravljanje radom računarskih mreža sa naglaskom na Internet, dizajniranje internet sajtova, korišćenje društvenih mreža za potrebe preduzeća, sprovođenje mera zaštite podataka i upravljanje projektima. Dalja specijalizacija zavisi od odabranih izbornih predmeta.

Opcije produžetka studija na Panevropskom univerzitetu "APEIRON":

 • Studenti koji su diplomirali na trogodišnjem strukovnom studiju “Internet tehnologije i elektronsko poslovanje” mogu da se upišu na trogodišnji studijski program akademskih studija “Poslovna informatika – inženjering informacionih tehnologija” na Fakultetu informacionih tehnologija Panevropskog univerziteta, te uz polaganje samo diferencijalnog programa steknu diplomu “Diplomirani inženjer računarstva i informatike - 180 ECTS”.

 • Studenti koji su diplomirali na trogodišnjem strukovnom studiju “Internet tehnologije i elektronsko poslovanje” mogu da se upišu na četverogodišnje studijske programe akademskih studija “Poslovna informatika – inženjering informacionih tehnologija” na Fakultetu informacionih tehnologija Panevropskog univerziteta, te uz polaganje diferencijalnog programa i četvrte godine studija steknu diplomu “ Diplomirani inženjer računarstva i informatike - 240 ECTS”.

Studijski program osnovnih strukovnih studija

 • PREVODILAČKE STUDIJE ENGLESKOG JEZIKA
  1. Strukovni menadžer - prevodiolac za engleski jezik -180 ESPB

Naučno Polje - Interdisciplinarno
Oblast - MENADŽMENT I BIZNIS

*** Pogledajte izvod iz nastavnog plana...

U okviru ovog studijskog programa studentu se nude teorijsko znanje i stručne veštine koje su sastavni deo savremene prevodilačke i menadžerske struke u cilju osposobljavanja visokokvalitetnog kadra da odgovori na potrebe uspešnog komunikacijskog i menadžerskog poslovanja na engleskom jeziku u savremenom i globalnom kontekstu. Svrha studijskog programa je i da se student kroz širok dijapazon predmetnih sadržaja, raznovrsnost metoda i tehnika prevođenja, komunikacija i menadžmenta osposobi da u praktičnom radu bude kompetentan u komunikaciji na engleskom jeziku u raznim situacijama, pregovaranju i dijalozima. Uspešno savlađivanje ovog studijskog programa podrazumeva obrazovanje i kvalifikaciju profesionalnog prevođenja i stručnog obavljanja komunikacijskih i menadžerskih zadataka na engleskom jeziku u različitim vrstama instituticija i organizacija uključujući državni i privatni sektor kao i međunarodne i transnacionalne kompanije i oraganizacije.

Program takođe omogućava studentima da razviju veštine interkulturalne komunikaciju i pregovaranje u međunarodnom kontekstu.

Mesta na kojima student može da radi su: državne institucije, agencije za prevođenje, strane firme koje imaju predstavništva i franšize, domaće firme koje intenzivno posluju sa inostranstvom itd.

Studijski program osnovnih strukovnih studija

 • Bezbednost računarskih sistema i mreža
  1. Strukovni inženjer informacionih tehnologija-specijalista i 60 ESPB

Naučno Polje - Internet tehnologije
Oblast - IMT-ZAJEDNIČKI PROGRAM

*** Pogledajte izvod iz nastavnog plana...

U realizaciji ovog studijskog programa učestvuju kompetentni nastavni kadrovi Visoke strukovne škole tržišnih komunikacija i Panevropskog univerziteta Apeiron. Studijski program Bezbednost računarskih sistema i mreža priprema strukovne inženjere informacionih tehnologija za poslove razvoja, evaluacije i podrške bezbednom radu rešenja iz domena informacionih tehnologija.

Studenti koji su prethodno završili studijske programe iz oblasti primene informacionih tehnologije, posebno Interneta, u elektronskom poslovanju naučiće kako da stvore efektivno, ali i bezbedno, radno okruženje. Nakon završetka specijalističkih studija steći će sposobnost da specifi ciraju, projektuju, implementiraju i integrišu tehničke i upravljačke zaštitne mere kako bi osigurali bezbedan rad umreženih računarskih sistema.

Takođe, steći će znanja i veštine kako da formulišu, predlaže i organizuju mere i procedure bezbednosti kojima se štite korporativni podaci, uključujući pravna, regulatorna i menadžerska pitanja.


Informacije i prijave

VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA:
Palmira Toljatija 5/I (Stari Merkator), 11070 Novi Beograd SRB:
Tel: +381 11 267 32 93, +381 11 267 33 15; Tel/fax: +381 11 267 32 92;
E-mail: info@stk.edu.rs;
Web sajt: www.stk.edu.rs

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON:
Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;
Studentska služba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 247 983; 247 984; Fax: 430 891;
WEB mail: info@apeiron-edu.eu; Rektorat: Tel: +387 (0) 51 247 920; Fax; 247 921;
E-mail: rektorat@apeiron-edu.eu; Sekretar univerziteta: Tel: +387 (0) 51 247 944;