DOC. DR JOVANA PUŠAC UČESTVOVALA NA OKRUGLOM STOLU VSTS: STRATEŠKO UNAPREĐENJE ALTERNATIVNOG RJEŠAVANJA SPOROVA

Na sastanku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH i Delegacije Evropske unije u BiH krajem aprila pozvani su predstavnici resornih ministarstava pravde, te poslovne i akademske zajednice da se aktivno uključe u proces izgradnje modernijeg zakonodavnog okvira za alternativno rješavanje sporova. Sastanku je, na poziv VSTV, s obzirom na svoje akademsko zvanje, ali i advokatsku profesiju, učestvovala i Jovana Pušac, docent na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron.

Iz VSTS-a su naveli da sistem alternativnog rješavanja sporova (ARS) u BiH podrazumijeva postupke arbitraže i medijacije, te sudsko poravnanje, a ima za cilj brže i ekonomičnije rješavanje sporova. Primjena ovih metoda dovela bi do značajnog smanjenja neriješenih predmeta pred sudovima. Naime, gotovo najveći broj neriješenih predmeta čine komunalni predmeti, predmeti iz ugovornih odnosa i naknade štete, a upravo su oni izuzetno pogodni za primjenu ARS”.

Ističe se da nažalost, njedna od metoda ARS nije u potpunosti zaživjela u BiH, niti se uočava pozitivan trend njihove upotrebe uprkos značajnim naporima VSTV-a BiH i DEU u BiH.

Kreiranje uslova za efikasniji sistem ARS-a moguće je, prvenstveno, kroz zakonodavne izmjene, sistemsko unapređenje kapaciteta institucija/organizacija i profesionalaca koji pružaju različite vidove ARS usluga, te podizanje svijesti građana i poslovnih subjekata o prednostima ARS u odnosu na redovno sudsko odlučivanje.

Doc. dr Jovana Pušac je na sastanku posebno naglasila da podizanje svijesti građana i poslovne zajednice, između ostalog, započinje na pravnim fakultetima gdje je potrebno posvetiti više pažnje predmetima iz oblasti ARS, a naročito arbitraži.

3. maj 2022. godine

Blog Attachment