NAKON DUGE I TEŠKE BOLESTI U 75. GODINI PRESTALO DA KUCA SRCE NAŠE POŠTOVANE I DRAGE PROF. DR ZORKE GRANDOV

IN MEMORIAM

Prof. dr Zorka Grandov

(6.3.1947.-18.9.2021.)

U Barseloni (Španija) je 18. septembra 2021. godine, nakon duge i teške bolesti, u 75. godini prestalo da kuca srce naše poštovane i drage prof. dr Zorke Grandov, profesora emeritus na Panevropskom univerzitetu „APEIRON“ Banja Luka.


Ovim putem u ime uprave, nastavnika i studenata upućujemo izraze dubokog saučešća porodici profesorice Grandov.


BIOGRAFIJA


Zorka GRANDOV(rođena 6. marta 1947. u Grdanovcima, Opština Sanski Most, SFRJ, preminula 18. septembra 2021. godine u Barceloni, Španija), doktor ekonomskih nauka, redovni profesor, profesor emeritus i kniževnica.


Osnovne studije je završila 1969. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad (Sistem finansijskih tokova u Jugoslaviji-metodološka i empirijska analiza za period od 1966. godine) je odbranila na istom fakultetu. Doktorsku disertaciju (Robno finansijski tokovi osnova trajne saradnje proizvodnje i trgovine) je 1987. godine odbranila na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu.


Karijeru je započela u privredi 1970. godine. Od 1986. karijeru nastavlja u Privrednoj komori Beograda i Ministarstvu trgovine SFRJ. Od 1992. godine je direktor paviljona Jugoslavije na izložbi EXPO 92 u Sevilji.


Nakon toga se bavi profesurom na više univerziteta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Španiji. Bila je mentor na više desetina diplomskih, magistarskih i master radova kao i doktorskih disertacija. Učestvovala je u koncipiranju, izradi i realizaciji više naučno-istraživačkih i razvojno stručnih primijenjenih projekata. U toku univerzitetske karijere je u više navrata bila na studijskim boravcima i konferencijama u inostranstvu, poput Svjetskog kongresa o ponašanju potrošača u Santijagu de Čileu 1997. godine. U okviru naučno-privredne delegacije je boravila u Seulu u Južnoj Koreji, iste godine. Boravila je i u akademskoj razmeni u Singapuru 2001.godine. Takođe je autor, koautor, predavač i organizator obrazovnih programa u beogradskoj školi trgovine pri Privrednoj komori Beograda. Od 2002. godine je član Naučnog društva ekonomista.


Od 2011. godine na Panevropskom univerzitetu „APEIRON“ Banja Luka je glavni i odgovorni urednik časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije „EMC Review“ (WoS – Web of science, ESCI index). Od iste godine je predsjednik programskog odbora međunarodne naučne konferencije Economic development and Standard of living EDASOL, koja se svake godine održava u Banjoj Luci. Predsjednik je programskog odbora međunarodne naučne konferencije Moć komunikacije POWERCOMM u Beogradu, koja se održava od 2012. godine.


Radila je kao rukovodilac i saradnik na akreditaciji studijskih programa i ustanova: Univerziteta Braća Karić (današnji Alfa univerzitet), Univerziteta Union, Univerziteta Privredna akademija i Visoke strukovne škole za tržišne komunikacije. U Bosni i Hercegovini izabrana je za međunarodnog stručnjaka za ocjenu i reviziju kvaliteta za akreditaciju visokoškolskih ustanova.


Zorka Grandov je objavila preko sto radova značajnih za razvoj naučne oblasti međunarodne i poslovne ekonomije u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima radova sa recenzijama. Autor je više udžbenika i knjiga iz oblasti trgovinskog poslovanja, ekonomske globalizacije i međunarodnog biznisa.


Osim stručnih radova, napisala je i autobiografiju „Pešak u bespuću“.


Knjige

 • Grandov, Z.: Jugoslovenska trgovina u tržišnoj privredi, IPC-JU, Beograd, 1990.
 • Grandov, Z.: Spoljnotrgovinsko poslovanje, prvo izdanje, Trgovačko društvo BTO, Beograd, 1997. ID 58244364
 • Grandov, Z.: Trgovinsko poslovanje, Trgovačko društvo BTO, Beograd, 2000., ID 88487948
 • Grandov, Z.: Pregovaranje u međunarodnom biznisu, Trgovačko društvo BTO, Beograd.
 • Grandov, Z.: Spoljnotrgovinsko poslovanje u globalnom okruženju, Trgovačko društvoBTO, Beograd.
 • Grandov Z.: Međunarodni biznis i trgovina, Trgovačko društvo BTO, Beograd.
 • Grandov Z.: Međunarodna ekonomija i globalizacija, Trgovačko društvoN BTO, Beograd.
 • Grandov, Z. Đokić, M.: Strategije planiranja i budžetiranje, Trgovačko društvoBTO, Beograd, (Naučna knjiga).
 • Grandov, Z. Đokić, M., Laketa, M: Planiranje i budžetiranje, Trgovačko društvoBTO, Beograd, (Naučna knjiga).
 • Grandov, Z. Đokić, M.: Trgovinski marketing menadžment, Trgovačko društvo BTO, Beograd, (Naučna knjiga).
 • Grandov Z., Đokić M.: Trgovinski marketing menadžment, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka.
 • Grandov Z., Đokić M.: Međunarodni biznis i trgovina, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka.

Časopisi

 • Grandov, Z., Vidas-Bubanja, M.: Ekonomski odnosi u regionu, u svetlu povećanja izvoza, Ekonomski anali, tematski broj/10/2002., Beograd
 • Grandov, Z., Vidas-Bubanja, M.: Tranzicija tržišnih institucija – dve godine posle, Ekonomski anali, tematski broj/01/2003., Beograd
 • Grandov, Z.: Carinski sistem i stope kao podsticaj spoljnotrgovinskoj razmeni, Ekonomski anali, tematski broj/09/2003., Beograd
 • Grandov, Z.: Spoljnotrgovinski deficit i proces stabilizacije i pridruživanja SCG Evropskoj Uniji, Ekonomski anali, tematski broj/09/2004., Beograd
 • Grandov, Z.: Trgovinska politika i proces stabilizacije i pridruživanja EU, Ekonomski anali, tematski broj/04/2005., Beograd
 • Grandov, Z.: Ekonomska kretanja u Beogradu indikacija za Srbiju, Ekonomski anali, tematski broj/12/2003., Beograd
 • Grandov, Z.,Đokić, M.:Značaj investicionog okruženja za plasman sranih direktnih investicija«, Pravo-teorija i praksa ,7-8/ 2010, Novi Sad. . str. 23-38 UDK 339.727.22(4) BIBLID:0352-3713(2010);26;(7-8): 23-37
 • Grandov, Z.,Đokić, M.: Oglašavanje i zaštita potrošača, Pravo-teorija i praksa ,11-12/ 2009, Novi Sad. . str. 67- 79, UDK 336.5 BIBLID:0352-3713(2009);26;(11-12):67-79
 • Grandov, Z., Ogrizović, Ž., Đokić, M.: Small and medium enterprises management, Zbornik radova, FIMEK, 2. str. 36-41., ISSN 1820-9165, UDK 65.017.2/.32
 • Grandov Z., Jovanović R.: Zaštita potrošača – komparativna analiza srbije i susednih zemalja, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije EMC Review, Banja Luka, 2011. UDK:33, ISSN 2232-8823. str. 9-27
 • Grandov Z., Stankov B., Đokić M.: Primena statističke metode linearanog trenda na izračunavanje vrednosti ulaznih tokova SDI u Srbiji i Hrvatskoj, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije EMC Review, Godina III, broj II, (2013). str. 164-178
 • Grandov Z., Stankov, B., Roganović M.: Uporedna analiza faktora koji podstiču inostrane investitore na direktna ulaganja u Srbiji i Rumuniji, Visoka poslovna škola Novi Sad, Škola biznisa, naučno-stručni časopis, 2014. ISSN 145165551Šablon:Error-small. str. 141-169
 • Grandov Z., Stankov B., Đokić M.: Istraživanje zadovoljstva potrošača uslugama Delhaize grupe u Srbiji, EMC Review, Godina V, broj II, 2015. ISSN 2232-8823. str. 168-193.

Banja Luka, 20. 09. 2021. godine


Služba za odnose s javnošću

Panevropskog univerziteta „APEIRON“ Banja Luka

Blog Attachment