KONKURS ZA IZBOR REKTORA

Dan ruskog jezika 2021 – 3

Na osnovu članova 54. i člana 56. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl.gl. RS 67/21), člana 241. Statuta Panevropskog univerziteta „Apeiron“ i Odluke Senata o raspisivanju Konkursa za izbor rektora broj 1.3-577-3/21 od 2. jula 2021. godine, Senat Panevropskog univerziteta „Apeiron“ raspisuje:


KONKURS

za izbor rektora Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka


Senat Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka bira rektora na period od četiri godine.


Opšti uslovi:
 1. da je prijavljeni kandidat za izbor rektora državljanin Republike Srpske/BiH;
 2. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti rektora.

Posebni uslovi:
 1. prijavljeni kandidat mora biti u zvanju redovnog profesora;
 2. prijavljeni kandidat mora biti u radnom odnosu sa punim radnim ili da zasnuje radni odnos sa punim radnim vremenom na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“;prijavljeni kandidat prilaže uz prijavu, biografiju i prijedlog programa rada za mandatni period.

 3. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj kopiji. Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objavljivanja konkursa, a konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Glas Srpske i veb stranici Univerziteta.


  Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, Pere Krece br. 13, 78 000 Banja Luka. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.


  Preuzmite dokument


  Rektor:
  Predsjedavajući Senata Akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović