ODLUKA O SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

obavjestenje

Na osnovu člana 74. i člana 149. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl.gl.RS 67/20) rektor Panevropskog univerziteta “Apeiron” donosi:

ODLUKU

o septembarskom ispitnom roku


1.član

Redovan opšti septembarski ispitni rok organizovaće se od 6. do 30. septembra sa dva ispitna termina za svaki predmet.


2. član

Prvi termin septembarskog ispitnog roka održaće se od 6. do 18. septembra, a drugi ispitni termin održaće se od 20. do 30. septembra 2021. godine.


3. član

Studenti mogu da polažu ispite u oba termina septembarskog roka, samo uz prethodno ovjerenu prijavu u Studentskoj službi.


4. član

Uslov za pristup ispitu za sve studente Panevropskog univerziteta je ispunjavanje sljedećih grupa uslova: statusnih uslova (status aktivnog studenta), pedagoških uslova (student odslušao sva predavanja, izvršio sve predispitne i programske obaveze utvrđenim nastavnim programom za predmet koji polaže, student je ispunio sve dodatne pedagoške uslove, ukoliko su kao takvi definisani u Pravilniku o evaluaciji znanja i postignuća studenata i u Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske), finansijskih uslova (student nema zaostalih obaveza prema Univerzitetu).


5. član

Termini ispitnih rokova biće objavljeni na internet stranici Univerziteta i na oglasnoj ploči do 31. jula 2021. godine.

Preuzmite dokument


Rektor:
Akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović