Biblioteka

O BIBLIOTECI

Biblioteka vrši poslove sistematskog prikupljanja bibliotekarske građe iz naučnih oblasti za koje je Univerzitet matičan i obezbjeđuje pristup relevantnim elektronskim stručnim medijima i bazama podataka. Radnici biblioteke obezbjeđuju efikasan i transparentan pristup bibliotekarskoj građi svim studentima i radnicima Univerziteta za potrebe odvijanja studija i za naučno-istraživački rad.

USLUGE BIBLIOTEKE

Svim studentima i radnicima je dostupna biblioteka za potrebe naučno-istraživačkog rada. Fond biblioteke iznosi 31.577 naslova od čega je 15.560 štampanih publikacija: knjiga, udžbenika i naučnih publikacija koje su locirane neposredno u biblioteci, dok je 11.501 elektronsko izdanje;

 • Informacije i pomoć pri odabiru građe: Na osnovu konsultovanja kataloga (klasičnog ili elektronskog) bibljotekari će vam donijeti svaku traženu knjigu.
 • Pozajmica: Korisnici biblioteke mogu pozajmiti jednu knjigu ili naučni časopis na 15 dana ili dvije na 30 dana.
 • Međubibliotečke pozajmice: U saradnji sa drugim bibliotekama, kao što je npr Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, našim studentima možemo da obezbijedimo i naslove koji se ne nalaze u našem biblioteškom fondu.
 • Čitaonica: Pored velikog fonda knjiga i časopisa u štampanoj i elektronskoj formi, u čitaonici se nalazi i devet računara povezanih na mrežu svih mreža. Time je studentima Univerziteta omogućen pristup svim svjetskim informacijama i referencama.
  KONTAKTIRAJTE NAS

  Sve dodatne informacije u vezi rada biblioteke i bibliotečke građe možete dobiti na:

  • Telefon: +38751247941
  • E-mail: aleksandra.b.vidovic@apeiron-edu.eu
  • Lično: Pere Krece 13, Banja Luka
  NAUČNI ČASOPISI

  Biblioteka Panevropskog Univerziteta je pretplaćena na 15 naučnih časopisa:

  • Strani pravni život, Institut za uporedno pravo, Beograd – Naučni Časopis
  • Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti IVO PILAR, Zagreb, Naučni časopis
  • Info M – časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Naučni časopis
  • Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, - Multidisciplinarni naučno stručni časopis iz oblasti Mašinstva, Saobraćaja, Menadžmenta i Kvaliteta- Naučni časopis
  • Svet rada, Centar za socio-ekološka istraživanja i dokumentaciju, časopisa za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu, medicine rada i zaštite životne sredine. Beograd, - Naučni časopis
  • Izbor iz sudske prakse, Glosarijum, Beograd - Naučni stručni i informativni časopis
  • Panoeconomicus, Savez ekonomista Vojvodine, Novi Sad – Naučni časopis
  • Opšta medicina, Srpsko lekarsko društvo, Beograd -Naučni časopis
  • Ruski mir, Fond ruski mir, Moskva – Časopis na ruskom jeziku
  • Vjesnik Moskovskog univerziteta Serija 22, - Teorija prevođenja,Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, Moskva, - Naučni časopis
  • Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC)- Tehnički fakultet, Zrenjanin, Naučni časopis
  • ITRO-A Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Sciences, Tehnički fakultet, Zrenjanin, Naučni časopis
  • Acta Kinesiologica, DPTZK Ljubuški – Teskera - Naučni časopis
  • Vjesnik Moskovskog univerziteta Serija 22, - Teorija prevođenja, Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Moskva,- Naučni časopis
  • Sport Science - Edukacijski fakultet, Travnik – Naučni časopis
  • Sports Scientific and Practical Aspects -Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Tuzla - Naučni časopis
  • Management: journal of contemporary management issues – Ekonomski fakultet Split – Naučni časopis
  • Arhiv za higijenu rada i toksikologiju – Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Zagreb – Naučni časopis
  • Put i saobraćaj - Journal of Road and Traffic Engineering, – Naučno- stručni Časopis
  • Sestrinstvo, Udruženje medicinskih sestara tehničara-klinički centar Srbije, Beograd, - Naučni časopis
  • Finrar, Finrar D.O.O., Banja Luka, - Stručni časopis
  • ZIPS, Privredna štampa D.O.O., Sarajevo, Stručni časopis
  • BUG, BUG D.O.O. za novinsko-nakladničku djelatnost, Zagreb, - Stručni Časopis
  • Mreže, BUG D.O.O. za novinsko-nakladničku djelatnost, Zagreb, - Stručni Časopis
  • In store – Altermedia D.o.o – Sarajevo- Stručni časopis
  • Službeni glasnik Republike Srpske, Javna ustanova službeni glasnik, Republike Srpske, Banja Luka.