IZVANREDNA POTVRDA KVALITETA APEIRONOVOG NAUČNOG ČASOPISA “EMC REVIEW” – PRVI PUT NA WEB OF SCIENCE JOURNAL CITATION REPORTS™ (JCR 2023) – MASTER LISTI ČASOPISA SA FAKTOROM UTICAJA JOURNAL IMPACT FACTOR™ (JIF)IZVANREDNA POTVRDA KVALITETA APEIRONOVOG NAUČNOG ČASOPISA “EMC REVIEW” – PRVI PUT NA WEB OF SCIENCE JOURNAL CITATION REPORTS™ (JCR 2023) – MASTER LISTI ČASOPISA SA FAKTOROM UTICAJA JOURNAL IMPACT FACTOR™ (JIF)


Banja Luka, 17.04.2024.
Sa zadovoljstvom i radošću obavještavamo akademsku i naučnu javnost da je Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije – EMC Review (ISSN / eISSN:2232-8823 / 2232-9633), koji od 2011.godine izdaje Fakultet poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci, uvršeten u Journal Citation Reports™ (JCR 2023), odnosno master listu naučnih časopisa sa citatnim faktorom uticaja – The Journal Impact Factor™ (JIF), koji se vode u međunarodnoj citatnoj bazi Clarivate Analytics – Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI).


Prema Journal Citation Reports™ (JCR) 2023, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije – EMC review se nalazi u grupi od ukupno šest časopisa iz Bosne i Hercegovine, kojima je prvi put određen impakt faktor i koji iznosi 0.2 – JIF 2022 (0,2).


Journal Impact Factor™ (JIF) je razvijen kao metrika koja pomaže pri odabiru dodatnih časopisa za Science Citation Indeks. Journal Citation Reports™ (JCR) se koristi kao alat u izgradnji i upravljanju zbirkama časopisa. Izdavači koriste Journal Citation Reports™ (JCR) da bi se procjenili efekti časopisa (značaj i kvalitet). Naučni radnici koriste Journal Citation Reports™ (JCR) da bi identifikovali časopise pogodne za objavljivanje njihovog rada.


Fakultet poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta APEIRON Banja Luka je od 2011.godine izdavač naučnog časopisa EMC Review – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (Registarski broj: 07.030-053-85-8/11, Br. 618). Ovaj je časopis od 2017.godine uvršen u međunarodnu citatnu bazu Web of Science, referisan u citatnom indeksu Emerging Sources Citation Index (ESCI), odnosno u Clarivate Analytics – Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI). Pored citatnog indeksa (ESCI), časopis je referisan i u sljedećim bazama: doaj.org; erihplus.nsd.no; ebscohost.com; citefactor.org/contact; scholar.google.com; doisrspka.nub.rs; crossref.org; road.issn.org; worldcat.org; esjindex.org; fatcat; zdb; wikidata; sudoc; openalex; Index Copernicus value (ICV) for 2022 = 90.15 U nacionalnom okviru Republike Srpske (Bosne i Hercegovine), časopis je kategorisan u prvu kategoriju Rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj (decembar 2023.) . Prema raspoloživim informacijama za susjedne zemlje, časopis je u Republici Hrvatskoj rangiran u kategoriju A1 listu, a u Republici Srbiji u kategoriju M23.


Časopis izlazi dva puta godišnje (jun i decembar) u tematskim područjima ekonomije, biznisa i poslovanja, marketinga i tršišnih komunikacija. Radovi se objavljuju na engleskom jezku i jezicima naroda u Bosni i Hercegovini. Radovi se prijavljuju putem OJS platforme, u skladu s „Uputstvima za autore“ koja su data na internet stranici Časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije – EMC Review. https://www.emc-review.com/impressumGlavni i odgovorni urednik

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije – EMC Review


Prof.dr.Sanel JakupovićRelated Blogs