ODLUKA O JUNSKO-JULSKOM ISPITNOM ROKU

obavjestenje

Broj: 1.3-459/21
Banja Luka, 25. maj 2021. godine


Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl.gl.RS 67/20) rektor Panevropskog univerziteta ,,Apeiron” donosi:


ODLUKU

o junsko-julskom ispitnom roku


  1. Nakon završetka zadnjeg nastavnog ciklusa u ljetnom semestru, koji traje od 14. juna do 11. jula, organizovaće se predviđeni redovni rokovi za polaganje ispita iz tog ciklusa.
  2. Pored navedenih rokova iz stava 1. ove odluke, organizovaće se i opšti junsko-julski rok za polaganje ispita za sve odslušane predmete u akademskoj 2020/21. godini, u dva termina.
  3. Prvi ispitni termin junsko-julskog roka zakazaće se u periodu od 14. juna do 27. juna, a drugi ispitni termin od 5. jula do 18. jula.
  4. Na junsko-julski ispitni rok mogu pristupiti svi student koji su upisani u školskoj 2020/21. godini, kao i studenti koji obnavljaju godinu i apsolventi.
  5. Uslov za pristup ispitu za sve studente Panevropskog univerziteta je ispunjavanje sljedećih grupa uslova: statusnih uslova (status aktivnog studenta), pedagoških uslova (student odslušao sva predavanja, izvršio sve predispitne i programske obaveze utvrđenim nastavnim programom za predmet koji polaže, student je ispunio sve dodatne pedagoške uslove, ukoliko su kao takvi definisani u Pravilniku o evaluaciji znanja i postignuća studenata i u Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske), finansijskih uslova (student nema zaostalih obaveza prema Univerzitetu).
  6. Studenti su dužni da u Studentsku službu podnesu prijavu za polaganje: za prvi ispitni termin do 07. juna, a za drugi termin do 2. jula.
  7. Rasporedi polaganja ispita biće objavljeni na oglasnim tablama i na WEB sajtu Univerziteta, za prvi ispitni termin do 12. juna 2021. a za drugi ispitni termin do 3. jula 2021. godine.
  8. Ova odluka će biti objavljena na WEB stranici Panevropskog univerziteta i na oglasnoj tabli.

Preuzmite dokument


Rektor:
Akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović


25. maj 2021. godine