VII međunarodna Konferencija EDASOL dala nove rezultate

Edasol-2017-1

PARTNERI IZ AUSTRIJE SPREMNI ZA NOVI STUDIJSKI PROGRAM SA APEIRONOM.

Konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2017“ održana je 27. oktobra 2017. godine. Ovo je sedma godina za redom kako je Fakultet poslovne ekonomije Panevropskog Univerziteta „Apeiron“ organizator naučnog skupa ovog tipa. Tema EDASOL-a 2017 je: “MALO I SREDNJE PREDUZETNIŠTVO – PERSPEKTIVE I OGRANIČENJA”.

Marian Wakounig, profesor Univerziteta u Beču, ispred Ministarstva finansija Austrije u uvodnom izlaganju govorio je na temu „Značaj malih i srednjih preduzeća u austrijskom poreskom sistemu“. Naglasio je da privrednicima u BiH treba pojačati svijest da ne varaju državu, a da im ona vraća kroz podršku jačanja konkuretnosti, te da bi naša zemlja mogla preuzeti model poreskog sistema Austrije, koja je među najbogatijim zemljam EU.

Partneri iz Austrije spremni su sa Panevropskim univerzitetom osnovati međunarodni studijski program INTERNATIONAL TAX DEPARTMENT, s obzirom na vrhunski kvalitet i dosadašnji rad Fakulteta poslovne ekonomije ovog Univerziteta, dodao je profesor Wakounig.

„EDASOL 2017“ otvorio je akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, koji je rekao da ovakvi skupovi daju snažan podsticaj vlastima, privrednicima i preduzetnim građanima da još brže i bezrezervno rade na razvoju malih i srednjih preduzeća.

– To je imperativ koji nam nameće ovo vrijeme, naglasio je akademik.

Naučnom skupu prisustvovali su direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, prof. dr Miro Džakula, direktor Croatia Airlines, Jasmin Bajić, akademici Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i mnogi naučni radnici iz zemalja okruženja.

Ove godine na Edasol-u Mihaela Mikić, profesorica sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu javnosti je predstavila naučno istraživanje u vezi sa perspektivama žena u preduzetništvu u Hrvatskoj.

EDASOL je ove godine imao cilj da razmotri perspektive i ograničenja malog i srednjeg preduzetništva (MSP) u zemljama Jugoistočne Evrope u svjetlu evropskih integracijskih procesa, kao i drugih globalnih društveno-ekonomskih kretanja. Od 20 miliona preduzeća, koji postoje u Evropskoj uniji, 99% su mala i srednja preduzeća. Oni doprinose bruto domaćem proizvodu Evropske unije sa 60% i obezbjeđuju 80 miliona radnih mjesta. To konkretno znači da MSP zapošljavaju dvije trećine od ukupnog broja zaposlenih u privatnom sektoru u EU. Mala i srednja preduzeća su motor ekonomskog razvoja. Oni promovišu privatnu svojinu i preduzetničke vještine. Prema mišljenju mnogih stručnjaka i ekonomista, MSP su sinonim za privatni sektor, i figurativno za preduzetništvo. Njihova komparativna prednost je u fleksibilnosti, sposobnosti da se prilagode na promjene i zadovoljavaju potrebe tržišta. U zemljama EU, vlade donose propise koji su fokusirani na prodršku MSP i podsticanje njihovog rasta i konkurentnosti.

Radovi učesnika konferencije „EDASOL 2017“, u zavisnosti od ispunjenosti kriterija mogu biti odabrani za recenziju u EMC Review – Časopis za tržišne komunikacije Panevropskog univerziteta “Apeiron”, koji je ovog ljeta ušao u prestižnu svjetsku Thomson Reuters bazu, naglasio je prof. dr Sanel Jakupović, urednik časopisa, dekan Fakulteta poslovne ekonomije i predsjednik organizacionog odbora “EDASOL-a 2017”.

Akademska zajednica i drugi relevantni istraživači iz naše i zemalja iz okruženja svojim naučnim radovima dali su doprinos skupu u okviru brojnih tematskih oblasti: MSP i preduzetništvo, žensko preduzetništvo, socijalno (društveno) preduzetništvo, inovacije i preduzetništvo, studentsko preduzetništvo, zadružno preduzetništvo, filozofija preduzetništva, preduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje, izvori finansiranja preduzetništva i mnoge druge teme.

Internacionalni Burč Univerzitet Sarajevo, Fakultet za logistiku Univerziteta u Mariboru, Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, Visoka škola tržišnih komunikacija u Beogradu, Ekonomski fakultet – FON univerzitet u Skoplju, Sveučilište Sjever Varaždin, Tambovski državni univerzitet (Rusija), partneri su naučnog skupa.

Služba za odnose sa javnošću

Blog Attachment