OBAVJEŠTENJE – DIPLOMSKI, SPECIJALISTIČKI RADOVI

Poštovani studenti,
Obavještavamo vas da je na 150. sjednici Senata, održanoj 7. juna, usvojen prijedlog rektora, akademika prof. dr Zorana Avramovića da ubuduće studenti za diplomske/specijalističke, master radove predaju po dva ukoričena primjerka i jedan primjerak rada narezan na CD-u i po tri primjerka doktorske disertacije kao i jedan primjerak rada narezan na CD-u.
Ostali potreban broj primjeraka članovima Komisije za pregled, ocjenu i odbranu rada (o čemu se dogovaraju sa mentorom) dostavljaju imejlom ili na CD-u.
Prijedlog je usvojen u cilju racionalizacije troškova studenata.