ODLUKA O JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU

obavjestenje

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl.gl.RS 67120) rektor Panevropskog univerziteta “Apeiron” donosi:


ODLUKA

o januarsko-februarskom ispitnom roku


1.član

Nakon završetka trećeg nastavnog ciklusa zimskog semestra, koji traje u periodu od 7. decembra do 9. januara, organizovaće se redovni rok za polaganje ispita iz predmeta koji su odslušani u tom ciklusu u dva ispitna termina.


2. član

Pored navedenog roka iz člana 1 ove odluke, organizovaće se januarsko-februarski ispitni rok sa dva ispitna termina. Prvi ispitni termin će se organizovati od 18. do 31 . januara, a drugi termin od 1 . do 13. februara 2021 . godine.


3. član

Studenti su dužni da u Studentskoj službi prijave polaganje ispita za prvi ispitni termin do 15. januara, a za drugi termin do 31. januara 2021. godine.


4. član

Na januarsko-februarski ispitni rok mogu pristupiti svi studenti koji su upisani u školskoj 2020/21. godini:
studenti koji ne obnavljaju godinu studija, studenti koji obnavljaju godinu studija i apsolventi.
U ispitnom roku studenti mogu da polažu sve predmete koji su u cjelosti završeni do ovog ispitnog roka.


5. član

Uslov za pristup ispitu za sve studente Panevropskog univerziteta je ispunjavanje sljedećih grupa uslova: statusnih uslova (status aktivnog studenta), pedagoških uslova (student je odslušao sva predavanja, izvršio sve predispitne i programske obaveze utvrđene nastavnim programom za predmet koji polaže, student je ispunio sve dodatne pedagoške uslove, ukoliko su kao takvi definisani u Pravilniku o evaluaciji znanja i postignuća studenata i u Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske), finansijskih uslova (student nema zaostalih finansijskih obaveza prema Univerzitetu).


6. član

Rasporedi polaganja ispita za prvi ispitni termin će biti objavljeni na oglasnim tablama Univerziteta i na web sajtu Univerziteta do 18. januara 2021 . godine, a za drugi ispitni termin do 1. februara, nakon čega studenti mogu ovjeriti studentske prijave u Studentskoj službi.


Rektor
Akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović


Odluka o januarsko-februarskom ispitnom roku