FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA

*IZABERI I TI RUSKI JEZIK I PRIBLIŽI
NAM RUSIJu*

STUDIJSKI PROGRAMI

  1. Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika - Akademski studij prvog ciklusa - 180 ECTS u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  2. Ruski jezik

Akademska zvanja

  1. Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika- (trogodišnji studiji prvog ciklusa)
    Diplomirani profesor-prevodilac ruskog jezika - 180 ECTS
  2. Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti - 240 ECTS
    Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti - 240 ECTS (diplomirani filolog - prevodilac)
(1) Nastavno-prevodilački 
studijski program ruskog jezika
(2) Ruski jezik

DEKAN FAKULTETA FILOLOŠKIH NAUKA, prof. dr Larisa Čović 

Dekan Fakulteta filoloških nauka

Rođena je 10.09.1953. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Samarkandu (SSSR), Ruski jezik i književnost, a postdiplomske studije završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Lenjingradu (Sankt-Peterburg). Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu odbranila je doktorsku disertaciju na temu “Imenice koje označavaju delove tela čoveka: pragmatička analiza u srpskom i ruskom jeziku”. 2003. godine odbranila je doktorsku disertaciju na Međunarodnoj akademiji humanitarnih i prirodnih nauka (Novi Sad, Moskva) iz oblasti komunikologije pod naslovom “Kulturološka i komunikološka predstava sveta na primerima komparacije”.
Specijalizacije: 1986-1987.g. kao doktorand na specijalizaciji na Katedri za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Sankt-Peterburgu. 1987-1988.g. kao doktorand na specijalizaciji na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Kao docent bila je zaposlena na Katedri za ruski jezik i opštu lingvistiku Filološkog fakulteta Oškog univerziteta, kao lektor za ruski jezik na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i kao redovni profesor na Katedri za ruski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Od 2009.g dekan je Fakulteta filoloških nauka Panevropskog univerziteta. Objavila je11 knjiga (monografije i udžbenici) i preko 180 naučnih radova i rasprava. Učestvovala je na preko 100 međunarodnih naučnih skupova.

Fakultet filoloških nauka

Panevropski univerzitet “Apeiron” sa ponosom obavještava javnost da je kao rezultat predanog rada svojih profesora i akademika sa katedre za filološke nauke, menadžmenta i radnika univerziteta, uspješno završio licenciranje studijskog programa “Ruski jezik”.. Ambasada ruske Federacije je svojim memorandumom dala podršku ovim naporima Univerziteta.

Panevropski univerzitet „APEIRON“ ima sklopljen ugovor o nastavno-naučnoj saradnji sa najprestižnijim ruskim Moskovskim državnim univerzitetom „LOMONOSOV“. Studentima će biti omogućeno da jednu godinu studiraju u Moskvi.

Osnovne akademske studije ruskog jezika i književnosti imaju za cilj sticanje teorijskih znanja i ovladavnje praktičnim veštinama u oblasti ruskog jezika, ruske književnosti i kulture; dalji cilj ovih studija je da se niz rusističkih disciplina postave u širi slavistički kontekst, kako bi se stekao širi uvid u slavistiku uopšte, kao i povezivanje toga troga (jezika, književnosti, kulture) sa nacionalnom kulturom.

Fakultet filoloških nauka

Udžbenici za sve predmete i ostala literatura formatirani su prema Bolonjskim standardima i studenti mogu da ih nabave u Centru za izdavačku djelatnost Univerziteta.

Fakultet filoloških nauka

Svi zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske
U cijeni školarine uračunati su troškovi svih oblika nastave (predavanja, vježbe, konsultacije, mentorski rad) i svi administrativni troškovi.

Fakultet filoloških nauka

Program predavanja. Razvoj jezičke kompetencije.
Glas kao jezička jedinica. Odnos fonema – glas  – grafema. Artikulaciona strana glasova. Govorni organi. Paradigmatske karakteistike samoglasničkog podsistema. Artikulaciona klasifikacija samoglasnika. Sintagmatske karakteristike podsistema samoglasnika. Pojam neutralizacije foneme. Pozicione varijante: uticaj pozicije na izgovor samoglasnika. Kvalitativna i kvantitativna redukcija vokala: stepen redukcije.

Fakultet filoloških nauka
Suglasnički podsistem i klasifikacija suglasnika. Paradigmatske karaktristike suglasničkog posistema.  Neutralizacija zvučnih i bezvučnih suglasnika. Priroda i funkcije ruskog akcenta. Sistem intonacijkih konstrukcija. Priroda sloga i njegova struktura. Ortoepska norma ruskog književnog (standardnog) jezika i njen razvoj. Fonetska transkripcija.

Studij drugog ciklusa >>>