Sistem učenja na daljinu LMS

Pristup Sistemu učenja na daljinu ne naplaćuje se i uključen je u cijenu školarine (elektronski udžbenici, snimljena predavanja, audio snimci, elektronske prezentacije nastavnih sadržaja, video klipovi, pristup licenciranim bazama podataka,...)

Sistem učenja na daljinu

Svim studentima Panevropskog univerziteta "APEIRON" obezbijeđen je puni pristup sistemu učenja na daljinu. Svaki student dobija korisničke podatke za pristup multimedijalnim sadržajima njemu pripadajućih predmeta. Materijali unutar sistema su logično organizovani što korisnicima omogućava lako korišćenje i zadovoljstvo u radu. Learning Cubes 4.0 Sistem učenja na daljinu studentima smanjuje putne troškove, rješava dostupnost udžbenicima i prezentacijama, te daje fleksibilnost učenja u svakom pogledu.

Promotivni film sistema učenja na daljinu

Learning Cubes 4.0 sistem učenja na daljinu predstavlja nadogradnju nastave u učionici, bila to klasična nastava ili nastava potpomognuta ICT-om i računarskom multimedijom, s ciljem obogaćivanja znanja na nov i zanimljiv način, dajući mogućnost potpune kontrole upravljanja multimedijalnim sadržajima publikovanim unutar sistema učenja na daljinu.
U sistemu učenja na daljinu objavljeno je oko 10000 sati video-materijala snimljenih nastavnih aktivnosti!

Materijalna podrška u sistemu učenja na daljinu

Sve učionice na Panevropskom univerzitetu, kako u sjedištu, tako i u licenciranim odjeljenjima univerziteta, digitalizovane su i opremljene sa multimedijalnom opremom za akviziciju digitalnih sadržaja, te sa profesionalnom telekonferencijskom, odnosno, telekomunikacionom opremom, što omogućava primjenu najsavremenijih metoda izvođenja nastavnog procesa učenja na daljinu.

Logistička podrška

Sva predavanja, ispiti i sve ostale nastavne aktivnosti, uključujući i nastavne aktivnosti koje se izvode u kabinetima, klinikama ili na terenu (kao npr. aktivnosti u sportskim naukama) snimaju se, zatim se digitalno obrađuju u Laboratoriji za informacio-komunikacione tehnologije i na kraju se optimizuju za distribuciju u sistemu učenja na daljinu i za kontrolne funkcije. Da bi obezbjedio udžbeničku podršku sistemu učenja na daljinu Univerzitet „APEIRON“ je kao licencirani izdavač, putem mreže ugovora o zaštiti autorskih prava kroz vlastita izdanja, obezbjedio sve udžbenike, prezentacije i ostale pisane izvore u elektronskom obliku i publikovao ih kako u pisanom obliku tako i u elektronskom obliku WEB izdanja.

Prema dosadašnjim reakcijama studenata, iskustvima u višegodišnjem razvoju i uvođenju ovog oblika nastavnog procesa, te na osnovu redovnih anketa koje Panevropski univerzitet sprovodi među studentima, možemo sa sigurnošću konstatovati da su studenti zadovoljni ovim načinom studiranja, fleksibilnošću i efikasnošću nastavnog procesa, kao i kvalitetom znanja i kompetencijama koje dobijaju kroz ovakav studij.

Organizacija nastavnog procesa u sistemu učenja na daljinu

Nastava u sistemu obrazovanja na daljinu objezbjeđuje se projekcijama na udaljenim lokacijama svih predavanja koja su snimljena u sjedištu Panevropskog univerziteta, prema utvrđenom i publikovanom rasporedu. Takođe, studenti mogu i individualno da prate sva predavanja u bilo koje vrijeme preko interneta, putem zaštićenog WEB modula učenja na daljinu, što omogućava da se sva predavanja “odgledaju” više puta. Profesori obavljaju pisane konsultacije sa studentima putem elektronske pošte. Svaki profesor i student imaju otvoreno elektronsko poštansko sanduče u okviru informacionog sistema Univerziteta. Profesori su dužni da vrše namjensku elektronsku korespondenciju sa studentima u formi kratkih konsultacija i operativnih odgovora na pitanja. Studentima u sistemu učenja na daljinu obezbjeđena je tokom vikenda (tj. petkom poslijepodne i subotom) i neposredna kontaktna nastava koju izvode odgovorni profesori i ostalo angažovano nastavno osoblje u obimu koji nije manji od jedne trećine kontaktne nastave redovnih studenata, te neposredne ili on-line video konsultacije u obimu od 6 časova. Nastava koja se izvodi za redovne studente emituje se iz sjedišta Univerziteta ka svim licenciranim odjeljenjima Panevropskog univerziteta putem interneta. Obzirom da se emitovanje vrši opremom za profesionalni telekonferensing, studentima sa udaljenih lokacija obezbjeđena je na taj način puna participacija i interakcija. Praktična nastava, laboratorijska, klinička, sportska i radna praksa organizuju se za studente u sistemu obrazovanja na daljinu u ustanovama i organizacijama sa kojima Panevropski univerzitet ima potpisane Ugovore o poslovno-tehničkoj i akademskoj saradnji, a čija alokacija odgovara distribuciji boravišta studenata koji studiraju u režimu obrazovanja na daljinu. Za studente za koje se ne može objezbijediti praktična, laboratorijska i klinička nastava, omogućena je realizacija ovih programskih sadržaja u kondenzovanom obliku u ustanovama iz neposrednog okruženja Panevropskog univerziteta u okviru namjenskog zimskog i/ili ljetnjeg seminara/kampusa koji se organizuju u trajanju od 7-14 dana.

Ispitne aktivnosti u sistemu učenja na daljinu

Usmeni ispiti u sistemu obrazovanja na daljinu održavaju se neposredno u sjedištu Univerziteta u dane vikenda, odnosno, u licenciranim odjeljenjima Univerziteta. Usmeni ispiti se održavaju i putem tele-konferensinga iz sjedišta u Banjoj Luci prema licenciranim odjeljenjima Univerziteta. Ispitni uslovi na udaljenim lokacijama kontrolisani su od strane odgovornog nastavnog osoblja ili ovlaštenog lica – tzv. “proktora”, koji sačinjavaju odgovarajući protokol, odnosno, zapisnik sa ispita. Ispitne ili predispitne aktivnosti u pisanom obliku u formi pisanih ili elektronskih testova, pisanih ispita sa pitanjima, ili mikro-eseja organizuju se za ovu kategoriju studenata i u sjedištu Univerziteta, ali i u licenciranim odjeljenjima. Ostali pisani izvori evaluacije rada studenata kao što su seminarski radovi, eseji i projekti dostavljaju se odgovornom profesoru u elektronskom obliku ili u pisanom obliku putem studentske službe na reviziju i ocjenu. Odbrane diplomskih i specijalističkih radova organizuju se i u sjedištu i u licenciranim odjeljenjima putem tele-konferensinga. Odbrane magistarskih radova organizuju se isključivo u sjedištu Panevropskog univerziteta.

NOVOSTI

DOGAĐAJI

No Event found.

Preuzmi brucoški vodič za akademsku 2020/21

Odaberi svoje zanimanje za budućnost.