FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*STO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

fakultet poslovne ekonomije fakultet poslovne ekonomije

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Preduzetnički menadžment
 2. Menadžment bankarstva, fi nansija i trgovine
 3. Menadžment javne uprave

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) - 180 ECTS

 1. Diplomirani ekonomista - 180 ECTS
 2. Diplomirani ekonomista - 180 ECTS
 3. Diplomirani ekonomista - 180 ECTS - menadžer javne uprave

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine  (8 semestara)- 240 ECTS sa ili bez užeg usmjerenja/
 specijalističkog stepena

 1. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
 2. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, fi nansija, trgovine...)
 3. Diplomirani ekonomista- menadžer javne uprave- 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja)
(1) Preduzetnički menadžment (3) Menadžment javne uprave

(2) Menadžment bankarstva, finansija i trgovine  
 


DEKAN FAKULTETA POSLOVNE EKONOMIJE, prof. dr Sanel Jakupović

dekan fakulteta poslovne ekonomije

Rođen je 06.05.1975. godine u Prijedoru. Osnovni  studij završio je na Mašinskom fakultetu u Zenici Univerziteta u Sarajevu, magistarski studij na Fakultetu poslovne ekonomije univerziteta Apeiron na kojem je odbranio i doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Unapređenje i razvoj savremenog carinskog sistema BiH u procesu integracija u Evropsku Uniju”. Od 2013. obavlja funkciju dekana na Fakultetu poslovne ekonomije. Autor je i koautor 6 univerzitetskih udžbenika i monografija iz područja ekonomije, menadžmenta i logistike, preko 30 originalnih naučnih i preglednih radova iz oblasti ekonomije objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima, kao i preko 40 stručnih radova iz oblasti carina. Od 2016. godine obavlja dužnost direktora Naučno-istraživačkog instituta Univerziteta Apeiron. Od 2011. godine kao predsjednik organizacionog odbora utemeljio je na Univerzitetu Apeiron Međunarodnu naučnu konferenciju o ekonomskom razvoju i životnom standardu – EDASOL. Od 2011. god. jedan je od osnivača i urednika naučnog časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije „EMC Review“, koji izdaje Panevropski univerzitet, a koji je od 2017. god. prvi naučni časopis u BiH koji je dobio indeksaciju u prestižnoj svjetskoj bazi naučnih publikacija Clerivate Analytics, WoSS-ESCI (Thomson Reuters). Član je i urednik nekoliko naučnih i stručnih časopisa u zemlji i inostranstvu, član je odbora međunarodnih naučnih i poslovnih konferencija, učesnik u procesu unapređenja i osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH. Aktivno govori njemački i engleski jezik, dok se služi i italijasnkim jezikom.


Izborni program Fakulteta poslovne ekonomije:

Finansijska i poslovna matematika, Krizni menadžment / revitalizacija i obnova preduzeća, Krizni menadžment / upravljanje konfliktima, Upravljane promjenama, Tehnološka predviđana i inovativno preduzetništvo, Proces rađanja i inkubacije novih ideja, TQM – Menadžment kvaliteta, Osnivanje i vođenje malog preduzeća, Poslovni plan, Strateški menadžment, Teorija tržišta, Menadžment nabavke, Istraživanje političkog tržišta, Osobine naroda, Socijalna ekologija, Menadžment kulture, Poslovna korespodencija, Neprofitni menadžment – upravljanje nevladinom organizacijom, Geopolitika – svjetski procesi globalizacije, Menadžment rizika, Pregovaranje u međunarodnom biznisu, Ispitivanje ponašanja potrošača i kupaca, Intelektualni kapital (ekonomija znanja), Poslovna partnerstva, Razvoj i izgradnja tima (radne grupe i timski rad), Holistički menadžment, Teorija kompleksnosti, Marketing menadžment lične prodaje, Menadžment obrazovanja, Menadžment poslovne logistike i špedicije, Menadžment turizma, Menadžment hotelijerstva, Menadžment javnih nabavki, Carinski menadžment i carinske politike.

Studij drugog ciklusa >>>

Studij trećeg ciklusa >>>